Home

Määrällinen tutkimus

Määrällinen tutkimus — Jyväskylän yliopiston Kopp

 1. Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat
 2. TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.
 3. Määrällinen Tutkimus. 0 Followers. Papers

Sisällönanalyysi. Sisältö

Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Laadullisen tutkimusmenetelmän määrittelyä ja taustaa Hypermedian jatko-opintoseminaari 28.1.2005 Katja Kaunismaa Luennon teemat: * Kvalitatiivinen Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1 Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Laadullisen tutkimuksen arviointi

1 TIETEESSÄ MARJA AIRA LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja, kouluttajalääkäri Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, perusterveydenhuolto ja Sisä- Savon thky KAIJA SEPPÄ LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, päihdelääketieteen professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto, lääketieteen laitos ja TAYS, psykiatrian tulosyksikkö Laadullinen ja määrällinen tutkimus lääketieteessä Laadullinen ja määrällinen tutkimus perustuvat erilaiseen tieteenfilosofiseen oletukseen. Laadullinen tutkimus on yhteisnimitys monille erilaisille laadullisen tutkimuksen tekniikoille. Tutkimusmetodin valitseminen riippuu tutkimuskysymyksestä. Sekä määrällistä että laadullista tutkimusta pitää ja voidaan arvioida, mutta arviointikriteerit ovat erilaiset. Tutkimusmetodien yhdistäminen on monesti hyödyllistä. VERTAISARVIOITU VV Lääketieteellisissä lehdissä näkee yhä useammin tieteellisiä artikkeleja, jotka on tehty laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Koska lääketieteen koulutuksessa laadullisen tutkimuksen periaatteita opetetaan toistaiseksi hyvin niukasti, lukija joutuu ymmälleen pohtiessaan, miten luotettavia tutkimustulokset ovat (1). Tutkijana lääkäri joutuu miettimään, mikä tutkimustapa antaisi parhaiten vastauksen hänen omaan tutkimuskysymykseensä (2). Tämän katsauksen tarkoituksena on antaa lyhyt yleiskuva asiasta vertaamalla laadullisen ja määrällisen tutkimuksen periaatteita. Paradigma Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erojen ymmärtäminen on helpompaa, jos tarkastellaan näitä tutkimustapoja aluksi tieteenfilosofisesta näkökulmasta. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa epistemiologisena oletuksena on, että havaitsemamme todellisuus muotoutuu ihmisten historian, ympäristön ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena, eikä siksi ole olemassa mitään kaikkien jakamaa absoluuttista todellisuutta (konstruktivismi) (3). Määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen taustateoriana voidaan pitää positivismia, jonka mukaan teoriaa todellisuudesta on testattava tiukkoja tieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä ja vain näin syntyy positiivinen lopputulos eli tosiasia. Positivismin perinnettä on jatkanut looginen empirismi, jonka mukaan johtopäätösten aukottomuus näkyy selkeimmin matemaattisissa todistuksissa ja kokeellisissa luonnontieteellisissä tutkimuksissa (4). Tutkimuskysymys Laadullisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan ihmisten luonnollisessa toimintaympäristössä tapahtuvia prosesseja ja ilmiöitä ja ymmärtämään niitä. Tutkimuskysymyksenä ovat mitä ja miksi näin tapahtuu ja millaiset seikat vaikuttavat kyseiseen ilmiöön (5). Parhaiten se sopii sellaisten tutkimuskysymysten selvittämiseen, joista tiedetään vielä vähän. Se luo hypoteeseja eikä testaa niitä (6). Laadullisen tutkimuksen keinoin on mm. selvitetty asenteita, uskomuksia ja käyttäytymisen syitä. Esimerkiksi miksi potilaat hakeutuvat vastaanotolle, miksi he eivät noudata lääkärin ohjeita tai miksi lääkärit poikkeavat reseptinmääräyskäytännöissään toisistaan. Päinvastoin kuin laadullinen tutkimus määrällinen tutkimus testaa hypoteeseja. Sen avulla ei saada kattavaa tietoa yksittäisistä potilaista, mutta se antaa parhaiten tietoa, kun selvitetään suuriin ihmisryhmiin kohdentuvia tutkimuskysymyksiä. Määrällisen tutkimuksen avulla mitataan, ei selitetä ilmiöitä. Se on sopiva lähestymistapa, kun tutkitaan esimerkiksi sairauksien esiintyvyyttä, selvitetään syy-seuraussuhteita tai testataan interventioiden tehoa. Tutkimusaineisto ja metodit Laadullisia tutkimusmetodeja on useita, ja termi on oikeastaan sateenvarjokuvaus erilaisille tekniikoille. Yhteistä niille on, että tutkimuskohteena on aina ihminen toimivana ja ajattelevana henkilönä omassa luonnollisessa ympäristössään. Tarkempi laadullinen tutkimusmetodi valitaan tutkittavan aiheen ja tarkoituksen mukaan (8). Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk Start studying Määrällinen tutkimus. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and Terms in this set (28). Määrällinen tutkimusmenetelmä. Antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä.. Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Tiina Pusa 12.9.2015 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kurssiohjelma 12.9. Orientaatio. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja tehtävät. 19.9. Arkistotutkimuksen

Määrällinen tutkimus - Wikiwan

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Seminaarityöskentelyohjeet Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 2017 1 Yleistä Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman seminaarityöskentelyyn Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä. Termiä käytetään yleensä ihmistieteiden kuten yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteen yhteydessä.. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Maakuntaorganisaation rakentaminen & TKI resurssit 5.2.12019 Maria Virkki, LT, EMBA Hallintoylilääkäri, PHHYKY SOTE-palvelujen vaikuttavuus ja terveyshyöty Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

5 TIETEESSÄ TAULUKKO 3. Kymmenen kysymystä: Laadullisen tutkimuksen tarkistuslista. 1. Onko tutkimuksen aihe tärkeä ja selkeästi kuvattu? 2. Soveltuuko tutkimuskysymys laadullisin menetelmin tutkittavaksi? 3. Onko tutkittavien valinta ja konteksti kuvattu riittävän selkeästi? 4. Onko tutkijasta annettu riittävät tiedot? 5. Onko tutkimusaineiston keruun ja analyysin vaiheet kuvattu selkeästi? 6. Onko käytetty useampaa analysoijaa ainakin osaan tutkimusaineistosta, jos mahdollista? 7. Ovatko tutkimuksen tulokset uskottavia? 8. Perustuvatko johtopäätökset tutkimustuloksiin? 9. Missä määrin tutkimustulokset ovat siirrettävissä? 10. Mitä uutta tutkimus toi? Muuttuivatko tutkijan ennakkokäsitykset? selvitettiin laadullisella teemahaastattelulla kaikkien tutkimusterveyskeskusten lääkärien suhtautumista alkoholiaiheen käsittelyyn vastaanotoilla (25). Laadullisena tutkimustuloksena saatiin käsitekartta alkoholinkäytön puheeksi ottamisen esteistä. Viime aikoina on myös pohdittu laadullisten tutkimusten ottamista mukaan systemaattisiin katsauksiin (26). Tällöin tutkittavaan aihepiiriin liittyvät sekä määrälliset että laadulliset tutkimukset arvioidaan ensin etukäteen sovittujen laatukriteerien mukaan ja riittävän laadukkaat otetaan mukaan loppuyhteenvetoon. Päätelmät tehdään molempien tutkimustyyppien tutkimustulosten perusteella. Laadullinen tutkimus lääketieteellisessä tutkimuksessa ja tulosten julkaiseminen Lääketieteellisestä tutkimuksesta suurin osa on määrällistä. Tämä johtuu paljolti siitä, että kvantitatiivinen lähestymistapa soveltuu useimmiten alan tutkimuskysymyksiin, jotka pureutuvat sairauksien ilmaantuvuuteen ja esiintyvyyteen sekä erilaisten interventioiden tehoon. Rahoitusta haettaessa on helpompaa laatia selkeä vakuuttava tutkimussuunnitelma, kun tutkimusjoukon koko voidaan valmiiksi laskea ja esittää kliininen hypoteesi testattavaksi. Määrällisen tutkimuksen julkaisemiselle on muotoutunut selvä strukturoitu esitystapa, ja usein tutkimusmenetelmä voidaan kuvata parilla lauseella ja tulokset koota taulukoihin. Tällöin julkaisu sopii pituudeltaan helposti lehtien vaatimaan maksimisanamäärään. Lääketieteessä on useita oppialoja, esimerkiksi yleislääketiede ja päihdelääketiede, joiden relevantit tutkimuskysymykset eivät kuitenkaan ratkea yksin määrällisen tutkimuksen keinoin. Tutkimussuunnitelmassa voidaan kyllä esittää selkeä tutkimuskysymys, mutta esimerkiksi tutkittavien lopullinen määrä muotoutuu vasta tutkimuksen kuluessa. Laadullista tutkimusta tutkija joutuu usein tekemään tutkimuksen luonteen takia yksin, ja se vie paljon aikaa varsinkin analyysivaiheessa. Laadullisen tutkimuksen julkaiseminen on myös vaikeaa. Raportoinnin rakenteellinen erilaisuus verrattuna perinteiseen lääketieteellisen artikkelin perusmalliin on haasteellista. Laadun varmistamiseksi laadullinen tutkimus edellyttää useiden aineiston suorien tekstilainauksien sisällyttämistä artikkeliin. Monet lääketieteen lehdet asettavat tiukkoja rajoja julkaisujen pituudelle, mikä jo sinällään sulkee laadulliselta tutkimukselta pois monia julkaisufoorumeita (27). Nykykäytäntö, jossa artikkelista voidaan painaa lyhyt versio ja julkaista pidempi versio sähköisessä muodossa, avaa ovia myös laadullisen tutkimuksen helpommalle julkaisemiselle. Julkaisemisen vaikeuden ja aineiston näennäisen pienuuden takia laadullinen tutkimus ei näin useinkaan saa sille kuuluvaa arvoa. Laadullista tutkimusmetodia tunnetaan lääketieteen piirissä vielä verrattain vähän, vaikka sen käyttö on vakiintunutta muilla tieteenaloilla, esimerkiksi sosiologiassa. Olisi päästävä siitä virheajattelusta, että määrällinen tutkimus on yleensä aina hyvää ja laadullinen huonoa. Aihe olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ilman tutkimustakin uskallamme olettaa, että julkaistu laadullinen lääketieteellinen tutkimus on huomattavasti laadukkaampaa kuin määrällinen tutkimus ja että tämä johtuu laadulliseen tutkimukseen kohdentuvasta julkaisuharhasta. Toisaalta olemme nähneet myös arvovaltaisissa lääketieteellisissä lehdissä huonoja laadullisia tutkimuksia. Tämä kertoo lääketieteen vertaisarvioitsijoiden huonosta osaami- Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT 19.8.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI 2 3 Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että aineistot on luotu, tallennettu, kuvailtu Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä Määrällinen tutkimus: 24.1. Havaintomatriisi, jakaumataulukot ja -kuviot 21.2. Mitä tarkoittaa laadullinen ja määrällinen tutkimus? Miten tutkimusprosessi etenee

KvaliMOTV - 1.2 Mitä laadullinen tutkimus on: lyhyt oppimäär

Video: The most insightful stories about Määrällinen Tutkimus - Mediu

Read stories about Määrällinen Tutkimus on Medium. Discover smart, unique perspectives on Määrällinen Tutkimus and the topics that matter most to you like and taloustiede Teorialähtöinen (määrällinen) tutkimusprosessi. Teorialähtöinen tutkimus jakautuu selvemmin erottuviin vaiheisiin ja asettaa myös selkeämmin näkyviin tutkimusongelmat TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Laadullinen ja määrällinen tutkimus lääketieteessä - PDF Ilmainen

WikiZero - Määrällinen tutkimus

 1. OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
 2. Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa
 3. aari Tutkimusmenetelmät, kun tutkimuskohteena on ih
 4. kään tietyn tieteenalan tutkimusote tai vain yhdenlainen tapa tutkia (Denzin & Lincoln 1998, 5-7; Eskola & Suoranta 2000; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 151-157). Yhteistä koko laadullisen tutkimuksen kirjolle on elämismaailman tutki
 5. en ja julkaise
 6. paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino Thorsen H, Witt K, Hollnagel H, Malterud K. The purpose of the general practice consultation from the patient's perspective theoretical aspects. Fam Pract 2001;18: Pope C, Mays N. Reaching the parts other methods cannot research: an introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ 1995:311: Green J, Britten N.Qualitative research and evidence based medicine. BMJ 1998;316: Malterud K. Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. Lancet 2001;358: Mäntyranta T, Kaila M. Fokusryhmähaastattelu laadullisen tutkimuksen menetelmänä lääketieteessä. Duodecim 2008;124: Kitzinger J. Introducing focus groups. BMJ 1995;311: Mays N, Pope C. Observational methods in health care settings. BMJ 1995;311: Britten N. Qualitative interviews in medical research. BMJ 1995;311: Kvale S. Doing interviews. Thousand Oaks: Sage Reeves Scott, Albert M, Kuper A, Hodges B. Why use theories in qualitative research? BMJ 2008;337: Hodges B, Kuper A, Reeves S. Discourse analysis. BMJ 2008;377: Pope C, Mays N. Analysing qualitative data. BMJ 2000;320: Uhari M, Nie
 7. LAADULLISESTA SISÄLLÖNANALYYSISTÄ Aineiston ja teorian suhde INDUKTIIVINEN ANALYYSI Tulokset/teoria muodostetaan aineiston perusteella Tutkimuskysymykset muotoutuvat analyysin edetessä ABDUKTIIVINEN ANALYYSI

Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Määrällinen tutkimus Flashcards Quizle

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Kandi/Gradu 2016 Risto Hotulainen OKL/Helsingin yliopisto Risto.Hotulainen@Helsinki.fi 3.2.2016 1 Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat: 1. Lähteiden HAVAINTO, DIALOGINEN KIRJOITTAMINEN Lähteet: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. Polanyi, 2002. Personal Knowledge. Towards a Postcritical Philosophy. London: Routledge. Merleau-Ponty 1945.

määrällinen tutkimus Opinnäytetyön ohjaajan käsikirj

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä. LAADULLINEN TUTKIMUS. Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana Useimmiten induktio (aineistolähtöisyys) rinnastetaan laadulliseen tutkimukseen ja deduktio (teorialähtöisyys) puolestaan määrälliseen, mutta tällainen erottelu on kovin yksinkertaistava. Laadullinen tutkimus ei ole puhtaasti aineistolähtöistä – ei edes sen aineistolähtöisimmissä muodoissaan (kuten grounded theory) –, vaikka aineistolähtöisyys toki sitä luonnehtiikin. Määrällinen tutkimus ei liioin ole puhtaasti teorialähtöistä. Päättelymuotoja (induktio, deduktio) ei tulisi pitää toistensa vastakohtina, kuten ei myöskään määrällistä ja laadullista tutkimusotetta tulisi nähdä kilpailevina ja toisensa poissulkevina. Niin molempia päättelymuotoja kuin tutkimusotteitakin tarvitaan, toisinaan samassakin tutkimuksessa. Näin ollen tutkimus ei voi olla täysin yksisuuntaista, pelkästään joko teoriasta tai aineistosta lähtevää. Sen ei myöskään tarvitse olla mustavalkoista, joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Myös laadullisessa tutkimuksessa on enemmän tai vähemmän näkyvästi mukana määrällisiä elementtejä (esim. kvantifioiminen), ja määrällinen tutkimus taas sisältää aina myös laadullisuutta. Laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa tyypillisesti sitä, että otetaan pieni joukko ihmisiä ja perehdytään heihin kunnolla. Oikein toteutettuna laadullinen tutkimus voi johtaa uusiin hypoteeseihin, mutta se ei pyri löytämään koko populaatioon yleistyviä totuuksia

Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate We always like to be transparent on pricing but we customise each campaign specifically for each client so pricing can differ in many ways , so we highly suggest you complete this form below and one of our campaign specialists will contact you to discuss all your requirements. Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Academics in Määrällinen Tutkimus - Academia

Sosiaalitieteiden professori Pertti Tötön mukaan laadullinen tutkimus ei pysty vastaamaan kysymykseen miksi: syy-seuraus-suhteen todentamiseen tarvitaan aina tietoa ilmiöiden korrelaatiosta, ja sitä taas ei voi todeta ilman määrällistä tutkimusta. Niinpä jos määrälliset metodit unohdetaan, Tötön mukaan samalla hylätään kaikki varsinaisia syitä koskevat kysymykset.[1] Kausaalisen selittämisen lisäksi määrällinen tutkimus tekee mahdolliseksi tilastollisen selittämisen ja tilastollisen kuvailun. Nämä kolme aluetta yhdessä kattavat valtaosan koko tieteellisen tutkimuksen kentästä. Esimerkiksi sosiologian tutkimuskohteena ovat ihmisten muodostamat yhteisöt sekä ihmisyhteisöjen toiminnasta seuraavat ilmiöt. Määrällisessä tutkimuksessa tutkija pyrkii keräämään itselleen empiiristä havaintoaineistoa. Havaintoaineistoa tarkastelemalla tutkija pyrkii ymmärtämään jotakin yhteiskunnallista ilmiötä. Havaintoaineistoa tarkastelemalla tutkija pyrkii tekemään yleistyksiä keräämästään havaintoaineistosta. Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot, Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2016. http://urn.fi/urn:isbn:978-952-03-0178-1

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä 6. luento 4.10.2016 Tutkimuksen lähestymistapa osa 3 Kertausta... Miksi tutkimusta tehdään? Tuotetaan uutta tietoa Luodaan uusia käsitteitä Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla Otos Tutkimus Tutkimus Metodologian Valinta

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman 3 TIETEESSÄ 23 Curry L, Nembhard I, Bradley E. Qualitative and mixed methods provide unique contributions to outcomes research. Circulation 2009;119: Seppä K, Aalto M. Finland. Teoksessa: Heather N, toim. WHO collaborative project on identification and management of alcohol-related problems in primary health care. Geneve: World Health Organization Aira M. Alkoholihaittojen sekundaaripreventio terveyskeskuksessa: Lääkärin näkökulma. Väitöskirja Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede Thomas J, Harden A, Oakley A ym. Integrating qualitative research with trials in systematic reviews. BMJ 2004;328: Aira M. Laadullisen tutkimuksen arviointi. Duodecim 2005;121: Sidonnaisuudet: Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia. TAULUKKO 1. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeiset eroavuudet. Laadullinen tutkimus Määrällinen tutkimus Taustateoria Todellisuus on monitulkintainen ja Todellisuus on objektiivinen ja sosiaalisesti rakentunut yksiselitteisesti mitattavissa Hypoteesin asema Luo hypoteeseja, selittää Testaa hypoteeseja, mittaa Päättely Induktiivinen tai abduktiivinen (teorialähtöinen) Deduktiivinen Tutkimuskysymys Miksi, millainen? Kuinka suuri, montako? Menetelmä Havainnointi, haastattelu, Tieteellinen koe, kartoitus teksti- tai kuvamateriaalin analyysi Aineiston keruun peruste Teoreettinen peruste Tilastotieteellinen peruste Aineiston koko Pieni, selviää tutkimuksen aikana Suuri, koko lasketaan ennakkoon Tulokset yleistettävissä Ei yleensä. Tieto kontekstispesifistä. Yleensä Tuloksena saatu teoria saattaa olla yleistettävissä. Tutkijan vaikutus Suuri Pieni Vastausprosentin merkitys Ei merkitystä Suuri niiden kliininen relevanssi. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisiä eroja on esitetty taulukossa 1. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus Usein on esitetty, että laadullinen tutkimus ei ole riittävän tieteellistä, koska se on altis tutkijoista johtuvalle harhalle, sitä ei voida sellaisenaan toistaa eivätkä tulokset ole suoraan yleistettävissä. Vaikkakaan laadullista tutkimusta ei voida yleistää määrällisen tutkimuksen tavoin, teoreettinen yleistäminen on kuitenkin mahdollista. Yksi esimerkki tästä on Glaserin ja Straussin laadullinen tutkimus sairaalakuolemasta (18), jossa kuvattiin kuolevien, heitä hoitavien henkilöiden ja omaisten erilaiset jaetut tai jakamattomat käsitykset lähestyvästä kuolemasta: suljettu tietoisuus, epäily, molemminpuolinen teeskentely ja avoin tietoisuus. Tällaiseen yleistykseen ei olisi päästy tilastomenetelmin. Tutkimuksen avulla tuotettu teoria on auttanut kehittämään kuolevien potilaiden hoitoa myös muualla kuin tutkimuksen kohteena olleessa ympäristössä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (dependability) lisää tutkimusmetodien ja analyysin tarkka kuvaus, ennakkokäsitysten muuttuminen tutkimuksen aikana ja useamman tutkijan osallistuminen analyysiin. Laadullisten tutkimustulosten uskottavuuteen (credibility) vaikuttaa se, missä määrin tulokset selittävät tarkasteltua ilmiötä, missä määrin on etsitty vaihtoehtoisia selitysmalleja, missä määrin tutkijat ovat olleet yhtä mieltä löydöksistä ja missä määrin aikaisemmat tutkimukset ovat antaneet samansuuntaisia tuloksia. Tutkimusraportti pitää kirjoittaa riittävän yksityiskohtaisesti, niin että lukija voi päätellä, ovatko tulokset siirrettävissä (transferability) toiseen populaatioon tai ympäristöön (19). Luotettavuuden parantamiseksi on esitetty myös usean tutkimusmetodin yhdistämistä (triangulaatio) ja palautteen keräämistä tutkittavilta (20), mutta tästä tutkijat ovat olleet monta mieltä (21,22). Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk Nimi. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I: Kokeellinen ja määrällinen tutkimus käsityötieteessä. Lyhenne

Tutkimusnäyttö kuntoutuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan

Kertaus laadullinen ja määrällinen tutkimus shows Mixclou

Tiedosta hyvinvointia 1 Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Kristian Wahlbeck 23.03.2006 Stakes mielenterveysryhmä ja Helsingin yliopisto Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Laadullinen (Kvalitatiivinen) ja Määrällinen (Kvantitatiivinen) tutkimus

 1. en terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi
 2. en ja Lapset. Tutkimus: Eri kulkumuotoja yhdistävät uudet palvelut lisäävät kestävää liikkumista - julkiset suosituin matkustusmuoto - Ramboll Finland Oy
 3. taan
 4. en voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt
 5. Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research
 6. Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä. Termiä käytetään yleensä ihmistieteiden kuten yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteen yhteydessä, mutta laajasti ottaen se voi tarkoittaa myös luonnontieteellistä tutkimusta. Määrällinen tutkimus on laadullisten tutkijoiden suosima käsite alueelle, joka vanhastaan on tunnettu nimellä tilastollinen tutkimus.

HAVAINTO LÄhde: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. 1 MIKÄ ON HAVAINTO? Merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös kvantitatiivisessa, vrt. Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa BMF syysseminaari 11.11.2016 Veera Mujunen, EBSCO Health Esimerkkinä DynaMed Plus ja Nursing Reference Center Plus tietokannat Kriittinen Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla määrällinen tutkimus. Sivua ei löytynyt. It seems we can't find what you're looking for Elävä Suomenlinna -tutkimus tarkastelee muuttuvaa elinympäristöä Helsingin kaupunginosassa, joka on myös... See more of Elävä Suomenlinna -tutkimus on Facebook

Laadullinen tutkimus - Liberalismiwik

Virhe: Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko, Määrällinen tutkimus perustuu käsitteisiin tilastoyksikkö, otos ja näyte. Määrällinen yleinen ja yleistettävissä oleva tieto on kriteereiltään tilastollis-matemaattinen Tutkimus.

Laadullinen tutkimus - YouTub

Päinvastoin kuin laadullinen tutkimus määrällinen tutkimus testaa hypoteeseja. Sen avulla ei saada kattavaa tietoa yksittäisistä potilaista, mutta se antaa parhaiten tietoa, kun selvitetään suuriin..

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset Laadullinen tutkimus kehittää muutaman yksittäistapauksen perusteella hypoteeseja (valistuneita arvauksia) muista tapauksista ("yleisestä"). Näiden hypoteesien todistaminen oikeaksi tai vääräksi vaatii määrällisiä menetelmiä.

Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, joka perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön Mixed Methods -tutkimushanke Leila Hurmerinta & Niina Nummela Turun yliopiston

Soveltavasta tutkimuksesta | Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja

Laadullinen tutkimus luentomuistiinpanot - 21A00510 - StuDoc

Nimitystä "laadullinen" tutkimus voidaan kritisoida, sillä se saattaa olla harhaanjohtava ja voi antaa vaikutelman paremmasta, pehmeämmästä tutkimuksesta pinnalliseen ja kovaan kvantitatiiviseen verrattuna. Kuten Töttö (2004) osuvasti tuokin esille, kaikki tutkimus on itse asiassa vain pinnan raapimista – tutkimuksella ei voida koskaan saavuttaa ilmiötä kokonaisuudessaan ja kaikessa syvällisyydessään. Perusteellisella tutkimuksella eli hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla tutkimusasetelmilla, tutkimuksia toistamalla sekä tutkittavaa ilmiötä useista näkökulmista lähestymällä voidaan kuitenkin tavoittaa monipuolista tietoa ja lisätä siten ymmärrystä niin ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista kuin ilmiön luonteestakin. Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Vuorovaikutuksen suunnittelun tutkimus - Digitaalinen viestintä

 1. Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina
 2. taansa, saadaan
 3. Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,
 4. Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä

Tutkimusongelmat - Kajaanin ammattikorkeakoul

Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet Laadullinen tutkimus on usein subjektiivisempaa kuin määrällinen tutkimus, otokset ovat pienempiä ja sen avulla pyritään usein vastaamaan miten ja miksi -kysymyksiin Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä. Termiä käytetään yleensä ihmistieteiden.. Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Määrällisen tutkimuksen havaintoaineiston keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi haastattelu tai kirjekysely. Määrällinen tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä kartoittaviin tutkimuksiin. Sen avulla ei saada yksittäistapauksista kattavaa tietoa. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään usein tilastollisia malleja. Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen Haastattelut menetelmänä ja aineistona Luentosarja: Laadullisen tutkimuksen suuntaukset, Tutkija, YTM, Heidi Sinevaara- Niskanen Johdannoksi Kronologisuus Menetelmänä ja aineistona Painotusten erot Eettisyydestä Закрыть. Laadullinen tutkimus. Marja Kortelainen

Matkalla maata pitkin | Matkailua ja tutkimusta

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista Logistiikka A35A00310 Tuotantotalouden perusteet HARJOITUS- PAKETTI A (6 pistettä) TUTA 19 Luento 3.Ennustaminen County General 1 piste The number of heart surgeries performed at County General Hospital Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for Popular Kertaus laadullinen ja määrällinen tutkimus shows. #kertaus laadullinen ja määrällinen tutkimus

otos väestötilastoja tutkimus tutkimus metodologian valinta käsit

 1. ologisista tutkimuksista Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Tutkimuksen tavoite 1: Selvittää empiirisesti vankien
 2. TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,
 3. Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta

 1. Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma
 2. en Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistä
 3. Määrällinen_tutkimus : definition of Määrällinen_tutkimus and
 4. Määrällinen tutkimus News Director
 5. Määrällinen tutkimus: pyrkii hankkimaan ensisijaisia tietoja tekemällä
 6. Elävä Suomenlinna -tutkimus - Home Faceboo
”Tuolla tutkimustuloksella ei ole mitään yhteiskunnallistaFysioterapeuttikoulutusYhteistyö työelämän kanssa | Opinnäytetyön ohjaajan käsikirjaSepelvaltimotautidiagnoosin saaneet asiakkaat ja heidän
 • Pilkkireput reppujakkarat.
 • Kuuro koiranpentu.
 • Karhea kohta suussa.
 • Tasoituksen vuositarkastus 2017.
 • Königsbergin taistelu.
 • Miksi ammattikouluun.
 • Kfz zulassung arnsberg öffnungszeiten.
 • Hintataso laskeminen.
 • La siesta riipputuoli.
 • Turmeric kurkuma.
 • Ravintola torni tampere.
 • Persialaiskissat.
 • Tuhat loistavaa aurinkoa lukupäiväkirja.
 • Real life room escape turku.
 • Israeli defence force equipment.
 • Träna hemma utan redskap app.
 • Synnytyksen käynnistäminen sikiön koko.
 • Suomen moottorituonti kokemuksia.
 • Swf pyyhkijänsulat.
 • Hampaat haisee.
 • Yleisliikkeet kuntosalilla.
 • Kartonki tupakkaa suomessa.
 • Babyschwimmen neukirchen vluyn.
 • Pääsiäis tuliainen.
 • Menton ranska hotellit.
 • Ainejärjestöt helsingin yliopisto.
 • Kennel notchill's.
 • Kieku app.
 • Fantasy neues album 2018 download.
 • Narva joesuu kylpylä.
 • Wohnung kaufen hamburg provisionsfrei.
 • Stadt bergheim straßenverkehrsamt.
 • Avdelning 71 linköping.
 • Texas pete wing sauce.
 • Ombra mai fu.
 • Ulkokehräs turvonnut.
 • Upo takuu.
 • Mihin aikaan tilisiirto näkyy tilillä 2018.
 • 2 viikon dieetti.
 • S b2miglo.
 • Piping symbols.