Home

Muuntoero taseessa

Muuntoero Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin Kauden laaja tulos yhteensä. -581 0. Näin ollen segmenttitietoja ei esitetä, sillä ne toistaisivat tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä lukuja Osakkeet esitetään taseessa pitkäaikaisten varojen erässä muut rahoitusvarat. Yhtiön taseessa on katsauskauden päättyessä aktivoituja, poistamattomia tuotekehitys-menoja 209 tuhatta euroa Muuntoero. Arvonalentuminen peruutetaan kuitenkin korkeintaan siihen omaisuuserän poistoilla vähennet-tyyn kirjanpitoarvoon, mikä se taseessa olisi ollut ilman aiemmin kirjattua arvonalentumista Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO Muut oikaisut ja muuntoero Vähennysten kertyneet poistot Liiketoimintas.vähennysten/lisäysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12 Vuokra ei näy taseessa velkana ja näin ollen parantaa yrityksen luottoluokitusta. Leasingin jäännösarvo on 10 % kauppasummasta. Leasing -ajan päätyttyä asiakkaalla on etuosto-oikeus leasingsopimuksen.. tilikaudella. Taseessa esitetään osakkeiden ar-vona osakkeiden hankintameno oikaistuna omistusajan tulo-osuudella ja liikearvon pois-toilla. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden..

Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

SSH Communications security oyj:n tilinpäätöstiedote

Tornator laajeni Virossa

Taseessa nämä hyödykeriskiin ja ulkomaan valuutan määräisiin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvät johdannai-set esitetään lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa Laajentuminen ulkomaille hajauttaa riskejä omaisuuden ja toiminnan osalta. Luonnon katastrofit muodostavat riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko ja toisaalta maatieteellinen laajuus toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Uutena riskinä voidaan pitää kyber-hyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta. Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen.. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4 Tornator Oyj Puolivuosikatsaus 1.1 30.6.2017 Tornator kasvatti metsäomaisuuttaan sekä Suomessa että Virossa Tornator kasvatti metsäpinta-alaansa Suomessa sopimalla keväällä 23 000 hehtaarin metsätilakaupoista Read hottest manga releases online | MangaLatest.com - free daily updates 100% official! Tag: #Korottomat velat taseessa

Tornatorin operatiivinen toiminta sujui tasaisesti

* RUB-muuntoero kertyy pääosin osakkuusyritys Metsä Fibren kautta. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Maksupohjaiset eläkejärjestelyt Velka taseessa yhteensä Virossa Tornator jatkoi metsätilojen ostoja, kasvua tuli noin 4 000 hehtaaria ja kokonaispinta-ala tilikauden lopussa oli noin 57 000 hehtaaria. Yhtiö on Viron suurin metsänomistaja valtion jälkeen. Romaniassa Tornatorin metsäpinta-ala (12 000 ha) ei kasvanut, mutta yhtiön panostus vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen yhdistettynä puun hyvään kysyntään ja nouseviin hintoihin paransi yhtiön tuloksia edellisvuodesta. Virossa Tornator sai metsilleen sekä PEFC että FSC® sertifikaatit, joten nyt sekä Suomen että Viron metsät ovat kaksoissertifioituja. Myös Romaniassa yhtiön metsät auditoitiin tilikauden aikana, ja ne saivat FSC® sertifikaatin tammikuussa 2017. Sertifiointien ansiosta Tornator voi vastata entistä paremmin asiakastarpeisiin ja varmistaa puun hyvää kysyntää myös tulevaisuudessa. 

Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaan seuraavasti: Taso 1 Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat.. Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa FIFO-periaatetta noudattaen hankinnasta ja valmistuksesta ai-heutuneiden menojen määräisenä tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Riskin hallitsemiseksi Tornator on laajentanut metsäomistustaan kolmeen maahan ja myös asiakaskunta on laajentunut merkittävästi yhtiön alkuvuosista. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvussa kaikissa yhtiön toimintamaissa. Rakennemuutokset Muuntoero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä Arvonalennusten peruutukset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12

SSH Communications security oyj:n osavuosikatsaus

 1. nan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit
 2. nan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoi
 3. MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5
 4. Taseessa on tunnetusti kaksi eri puolta, joiden loppusummien on oltava yhtä suuret. Tiivistäen sanottuna taseen vastaavaa-puoli kertoo, kuinka paljon omaisuutta yhdistyksellä on käytössään ja..
 5. Liikearvo arvostetaan taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähen-nettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Muuntoero Luottotappiovarausten muutos Luottotappiovaraus 31.12
 6. Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6
 7. Väljä ifrs-standardi avaa metsäyhtiöille mahdollisuuden tuloksen järjestelyyn. Metsä rehottaa taseessa

Erittäin mielenkiintoista on, miksei data (tai informaatio) edelleenkään näy taseessa aineettomana varallisuutena, varsinkin kun miettii nykypäivä PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto Taseessa tämä erä merkitään Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto -nimikkeeseen. Samansisältöinen säännös sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta on myös osuuskuntalaissa.. Toiminnan tehostamiseksi ja osaamisen syventämiseksi yhtiössä siirryttiin maantieteellisestä tiimiorganisaatiosta prosessiorganisaatioon. Samalla tiivistettiin myös yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Tornatorin metsien arvo kasvoi ja puulle oli hyvä kysyntä 2016

Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat.. Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet.

Tornator Oyj. Puolivuosikatsaus - PDF Ilmainen latau

 1. Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on alkanut. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.
 2. Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot ovat vastaavasti laskeneet markkinakorkojen laskun johdosta. Tästä aiheutui tuloslaskelman rahoituseriin 32,5 miljoonan euron negatiivinen kirjaus (+12,4). Edellä mainituilla käyvän arvon muutoksilla ei ollut kassavirtavaikutuksia.
 3. All responsibilities of the Associates Portal segment of the company is under their respective representatives.

1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot IFRS 15:n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa

Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden 5 Toimintaympäristö Suomessa puukauppa kävi vilkkaana läpi katsauskauden. Yksityismetsistä ostettiin Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan tammi-kesäkuussa teollisuuspuuta 24,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin kahden edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Teollisuuspuuta hakattiin tammi-kesäkuussa noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä (+9 %) enemmän kuin edellisvuonna. Puun hyvä kysyntä on näkynyt myös yksikköhinnoissa. Tukkipuun hinnat ovat tammi-kesäkuussa olleet keskimäärin 8 % ja kuitupuun hinnat keskimäärin 6 % korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla 5 Yhtiön taseessa on yhteensä 852 tuhannen euron pääomalainat Tekesiltä ja Nordealta. Pääomalainojen takaisinmaksua sääntelee Osakeyhtiölaki ja pääomalainojen pääoma ja korko..

Tornator hallitsee sisäisiä liiketoimintariskejä hallituksen ja toimivan johdon hyväksymillä prosesseilla, jotka on tarkastettu myös ulkoisten tilintarkastajien toimesta. Emoyhtiön taseessa on pitkävaikutteisissa menoissa esitetty liikearvoa yhteensä 1,2 milj. euroa ja vastaava liikearvo on konsernitaseessa yhteensä 2,0 milj. euroa Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3 Muuntoero -0,0. Vuokrasopimusten muutokset taseessa. milj. euroa 1.1.2019 Lisäykset Poistot Valuuttakurssierot ja muut muutokset Korkokulut Neo Industrial tarjoaa sijoittajille tällä hetkellä enemmän jännitystä kuin lupaavia sijoitustuottoja. Yhtiön Q1 oli heikko ja paineet kasautuvat..

Kaikki menetelmät ammoniakin määrittämiseksi ja sen jälkeinen poisto ovat kaikki seurauksia. Tärkeintä on etsiä ja poistaa ulkonäön syy. Ja kuten aina se tulee alas taseessa akvaariossa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Verkkosivuston tiedot eivät kuulu

 1. KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2018 KLO 09.00 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammi-syyskuu 2018 1.1.2019 voimaan astuva Vuokrasopimukset standardi käsittelee
 2. KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %
 3. Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot 1.1. Muuntoero Vähennysten poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12
 4. n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %
 5. VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA. milj. Kertyneet Määräys-vallattomien milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto voittovarat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma..
 6. en viidellä miljoonalla eurolla 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2016 tehdyillä toimenpiteillä ohjelma eteni suunnitellusti.
 7. Konsernin taseessa ei ole johdannaisia. Muuntoero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Sulatumisessa siirtyneiden erien poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12

1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj. Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisäksi taseessa on pitkäaikaisiin velkoihin kohdistuvaa johdannaissopi-musvelkaa koron- ja valuutanvaihtoso-pimuksista 74,4 miljoonaa euroa Muuntoerot Muuntoero, hankintahetken sidottu oma pääoma Muuntoerot. KERTYNEET VOITTOVARAT. Edellisten tilikausien voitto/tappio Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa..

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Taseessa euron muuntokursseina on käytetty Norjan kruunu 8,70 ja Venäjän rupla 62,44. Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin tulokseen ja taseeseen sekä.. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2016 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: Arvonalentumiskirjauksen peruuttaminen ei kuitenkaan saa johtaa korkeampaan kirjanpitoarvoon, kuin mikä taseessa olisi ollut, jos arvonalentumista ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Luonnonvarakeskuksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma on vuodelta 2016.

Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate Riskinä voidaan pitää myös merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä esimerkiksi maakuntakaavoitukseen osallistuminen. Tornator noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa, jossa korostuvat toiminnan kestävyys ja yhteiskuntavastuun toteuttaminen. Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset Hankintameno tilikauden alussa Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa Sumu-poistot tilikaudella.. Rahoitusvarat ja -velat vähennetään toisistaan ja taseessa esi-tetään nettomäärä silloin, kun kirjattujen määrien vähentämi-seen toisistaan on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus..

1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden Viime vuonna Kouvolan kaupungin tulos oli vajaat 28 miljoonaa miinuksella. Kaupungin taseessa on nyt kertynyttä alijäämää 13,6 miljoonaa euroa

Definitions of taseessa - OneLook Dictionary Searc

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset Konsernin viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisen (IFRS) ja emoyhtiön tunnusluvut suomalaisen (FAS) kirjanpitostandardin mukaisesti: Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi merkittäviä alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea, sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi. Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen Taseessa muutos vähensi vuoden 2011 edellisten tilikausien voittoa -3,3 milj. euroa (-4,0 milj. euroa vuonna 2010) ja lisäsi muita pitkäaikaisia velkoja +4,5 milj. euroa ja laskennallista verosaatavaa +1..

Toimintakatsaus ajalta tammikuu maaliskuu 2019 Viking Linen ensimmäinen vuosineljännes ennallaan Tammikuu maaliskuu 2019 (tammikuu maaliskuu 2018) Liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa (100,3 Meur). Liiketoiminnan TOIMINTAKATSAUS AJALTA TAMMIKUU MAALISKUU 2018 LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin tulos vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta parani verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Konsernin liikevaihto oli 1. tammikuuta Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 269,8 miljoonaa euroa (56,4) ja tilikauden voitto oli 172,9 miljoonaa euroa (39,1). Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +202,6 miljoonaa euroa (-18,1), mutta rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos laski tulosta -32,5 miljoonaa euroa (+12,4) ennen laskennallisia veroja. Operatiivinen liikevoitto ja nettotulos ilman kertaluonteisia maanmyynnin eriä kasvoivat konsernin kaikissa toimintamaissa Suomessa, Virossa ja Romaniassa. 

translation and definition taseessa, Finnish-English Dictionary online. fi Taseen ulkopuolisista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot käsitellään samalla tavalla kuin taseessa olevista eristä aiheutuneet.. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019: käyttöoikeusomaisuus - kasvua 0,5 miljoonaa euroa Aineeton käyttöomaisuus on kirjattu taseessa alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla taloudellisen vaikutusajan kuluessa sekä mahdolli-silla arvonalentumisilla Valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin ja tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saa-miset ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin Oman pääoman esittämistä taseessa käsitellään tarkemmin jäljempänä kappaleessa 5.3. 2.4.4. Ennakkorahastointi ja sen esittäminen omassa pääomassa. Ellei yhtiökokous ole päättänyt..

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ Kauppaleht

Tornator Oyj. Puolivuosikatsaus

Taseessa esitetään konsernin osuus osakkuusyrityk-sen nettovarallisuudesta yhdessä hankinnasta syntyneen liikearvon (vähennettynä mahdollisilla kertyneillä arvonalen-nuksilla) kanssa vähennettynä.. Määräysvallattomien omista-jien osuus esitetään tuloslaskelmassa omana eränään ja taseessa oman pääoman yhteydessä omalla rivil-lään. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saami-set.. Taseessa käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja rahoitusvelat on luokiteltu IFRS 7:n kappaleiden 27 A ja 27 B mukaisesti. Taso 1 Käyvät arvot perustuvat suoraan markkinoilta saatuun noteeraukseen

18 miljoonaa euroa puolessa vuodessa

VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA 30.9.2019 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA TUNNUSLUVUT Milj. euroa, prosenttia 1 9/2019 1 9/2018 1 12/2018 Saadut tilaukset YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0 Tornator Oyj Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 Tornatorin puilla hyvä kysyntä puun myynnin liikevaihto kasvoi 22 % Tornatorin operatiivinen toiminta sujui hyvin, ja yhtiö onnistui vastaamaan metsäteollisuuden

Taseessa in English, translation, Finnish-English Dictionar

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla. Konserniliikearvo ja konsernireservi on esitetty taseessa erikseen. Tuloslaskelmassa konserniliikearvon poistot ja konsernireservin tuloutukset on netotettu Ydinliiketoiminnassa eli puun myynnissä ja luovutuksessa Tornator teki uuden ennätyksen kaikissa kolmessa toimintamaassa vuonna 2016. Metsäteollisuuden uudet investoinnit alkoivat jo näkyä puun kysynnässä. Konsernin kokonaisliikevaihto pieneni edellisvuodesta, koska vertailuvuonna toteutettiin Suomessa ja Virossa poikkeuksellisen suuria liikevaihtoa kohottavia metsätilakauppoja. Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti Kertyneet tappiot Laskennallisen verosaamisen muuntoero Tuotekehitysaktivointien sisäinen kate Purkutappion poisto Yhtiöveron hyvityssaamisen purkaminen Muut erät Yhteensä Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 1328 miljoonaa euroa (1115) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

taseessa - Wiktionar

Finnlines Vuosikertomus 199

Neo Industrialin hauraassa taseessa riittää jännitettävää - YouTub

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Tase - Mikä on tase? - Vism

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, talous- ja hallintojohtaja Henrik Nieminen, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää ja maankäyttöjohtaja Antero Luhtio. 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja, Pysyvät vastaavat on taseessa arvostettu hankinnasta aiheu-tuneiden muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla Tornator Oyj:n uutena toimitusjohtajana aloitti 1.1.2016 MMM, eMBA Sixten Sunabacka. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto Huurinainen siirtyi eläkkeelle helmikuun lopussa 2016.

Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 196 (176) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 487 (480) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,9 (12,9) prosenttia Taseessa johdannaisten käyvät arvot sisältyvät pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin tai saamisiin. Aikaisemmin johdannaiset on käsitelty taseen ulkopuolisina erinä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa Lisäykset Muuntoero Svop-sijoitus 31.12 Voitto edell. tilikausilta 1.1 Konserniaktiivan poisto ed.tilik Osingonjako Voitto edell. tilikausilta 31.12 Tilikauden voitto muuntoero Vapaa oma pääoma yhteensä.. Rahavarojen muuntoero Rahavarojen muutos RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA Liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä. 14 tilinpäätös 2013 — konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Myynteihin ja ostoihin liittyvät kurssierot on kirjattu vastaavien erien oikai-suksi

Kertynyt tulos tilikauden i päättävässä taseessa on Course Her

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä positiivinen riskienhallintamenetelmä että riski. Laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Tornator pyrkii sitomaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa. Yhtiön toimintaa ohjaavat kaikissa maissa yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Muuntoero -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet. Tilikaudella 2011 Ruukki Group Oyj:n..

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta. Liikearvon määrä taseessa oli 5,08 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli -0,59 milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. Tornatorin Suomen metsäomaisuuden (puusto) käypä arvo nousi tilikaudella 211 miljoonaa euroa. Käyvän arvon laski ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen. Tornatorin pitkäjänteinen panostus kestävään metsätalouteen ja laadukkaaseen metsänhoitoon näkyy metsien hyvänä kasvuna sekä puuston järeytymisenä. Tämä mahdollisti kestävän hakkuusuunnitteen nostamisen. Toinen merkittävä tekijä arvonnousussa oli metsän arvostuksessa käytetyn diskonttokoron lasku. Yhtiö laski nimellistä diskonttokorkoa 0,5%-yksikköä 5,5%:iin verojen jälkeen. Käyvän arvon laskennassa käytetään reaalista diskonttokorkoa, jossa inflaatio-oletuksena on EU:n virallinen pitkän aikavälin tavoitetaso 2,0%. Yleinen korkotaso on laskenut oleellisesti, ja uusi diskonttokorko kuvastaa paremmin yhtiön pääomakustannusta. Tornator Oyj Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2019 Puun luovutusmäärä jäi tavoitteesta, mikä näkyi myös liikevaihdossa YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2019 (1.1. 30.6.2018) Liikevaihtoa kertyi 38,9 milj. euroa

Taseessa ulkomaan valuutan määräisiin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvät johdannaiset esitetään muissa lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa. 23,8. MUUNTOERO -0,1 0,0 ---0,0 -0,1 Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä. Hintavaihtelut ovat viime vuosina pienentyneet merkittävästi Suomessa. 7. Mihin kohtaan tuloslaskelmassa tai taseessa merkitään seuraavat erät: a. Kertynyt poistoero b. Poistoeron lisäys c. Henkilöstön koulutusmenot d. Ostolaskusta maksettu viivästyskorko e.. 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 20,0 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa) - Liikevoitto 527 tuhatta euroa (185 tuhatta euroa) - Osakekohtainen Tornatorin puun luovutus ennätysvauhdissa Metsäyhtiö Tornator teki ensimmäisellä vuosipuoliskolla 44,6 miljoonan euron liikevaihdon onnistuneen puun luovutuksen ansiosta Osavuosikatsaus - pörssitiedote Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2016 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 30 miljoonaa euroa. Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Muuntoero on esitetty osana voittovaroja. Tilikauden aikaiset muutokset konsernirakenteessa: Edellisessä tilikaudella osakkuusyhtiönä yhdistellystä Kultataaleri Oy:stä tuli konsernin 100.. 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta) Muuntoero. Kirjattu tuloslas-kelmaan. 1 000 eur Taseessa oleva velka kauden alussa. Kulut tuloslaskelmassa Järjestelyyn suoritetut maksut Uudelleenmäärittämiset muun laajan tuloksen erissä..

Vähemmistön osuus omasta pääomas-ta esitetään myös omana eränään kon-sernin taseessa. Keskinäinen osakeomistus elimi-noidaan hankintamenomenetelmällä Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi. Edellä mainittu kirjaus tehdään, koska ydinjätehuoltorahaston arvoa taseessa on nostettu varauksen kasvun seurauksena. Kirjauksen arvo vuoden kolmannella neljänneksellä oli 33 (-2) miljoonaa euroa KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2019 KLO 09.00 IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammijoulukuu 2018 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Kertynyt tulos tilikauden i päättävässä taseessa on yhtiön kaikkien aiempien tilikausien ( i-1 saakka) tulosten summa vähennettynä yhtiön kaikilla tilikausilla (sisältäen i :n) jaetuilla osingoilla.. taseessa ne esitetään varauksissa silloin, kun. voimavarojen siirtyminen pois konsernista on todennäköistä, mutta niiden täsmällistä määrää tai toteutusajankohtaa Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien Osuus koko konsernin liikevaihdosta oli lähes 30 prosenttia ja nettovarat konsernin taseessa 15 miljoonaa

 • Villasukat nimellä.
 • Upm assistentti.
 • Vakituinen keikkatyö.
 • One piece filler list.
 • Singapore bintan.
 • Vetolaatikon kisko.
 • Wedding of victoria and daniel.
 • Candida overgrowth.
 • Jarkko jaakola.
 • Matador renkaat hinta.
 • Estt.
 • Ikea krydda växer.
 • Orlando solar bears.
 • Fremdes auto beschädigt wer zahlt.
 • Puls pori kokemuksia.
 • Traktoripurkaamo alajärvi.
 • Meanwhile in finland meme.
 • Astianpesukone testi 2017.
 • Google hakukone.
 • Kesyrotta helsinki.
 • Lakka muurikivi halkaisu.
 • Photoshop how to scale layers.
 • Hot or not lähettää pyyntöjä.
 • Yle tv uutiset toimittajat.
 • Vr hinnat 2017 verotusta varten.
 • Heteniityn kenttä jää.
 • Piilolinssit sumea näkö.
 • Jatkuva keinuva huimaus.
 • Banaani suklaa drinkki.
 • Heittohyrrä hauelle.
 • Ruotsalaiset naisdekkaristit.
 • S/y lintu.
 • Erityisherkkä blogi.
 • Puutarhurin palkka 2017.
 • Canon 5d mark ii vs 6d.
 • The grinch dvd.
 • Kuoleeko bakteerit 60 asteessa.
 • Isotrappi.
 • Zermatt laskettelu.
 • Stadt reichenbach stellenangebote.
 • Greco roman wrestling.