Home

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki - Wikipedi

Toiminnanharjoittajan on toimitettava laitosta valvovalle valvontaviranomaiselle selvitys määräysten tarkistamisen tarpeesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava viranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen laitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa. Osta nyt antikvariaatista 8,5 €:lla tekijän Vesa Mutalahti käytetty pehmeäkantinen kirja Ympäristönsuojelulaki perusteluineen

Хэштег #ympäristönsuojelulaki в Твиттер

Pykälän mukainen tarkastus olisi tehtävä siitä riippumatta, onko laitos valvontaohjelman mukaisessa tarkastusvuorossa. Jos pilaantumisepäilyyn ja valvontaohjelmaan perustuvat tarkastukset sattuvat ajallisesti yksiin, ne voidaan yhdistää. Jos laitoksen ympäristölupa on viranomaiskäsittelyssä, tulisi tarkastus ajoittaa mahdollisuuksien mukaan niin, että sen tulokset olisivat lupaviranomaisen käytettävissä ennen asian ratkaisemista. Lupaviranomainen voisi myös osallistua tarkastukselle, jos ajankohta olisi lupa-asian käsittelyn kannalta sopiva. Valvontaviranomaisen olisi käytännössä selvitettävä, onko laitosta koskeva lupa-asia vireillä ja tiedotettava lupaviranomaiselle tarkastuksesta ja sen tuloksista. Pykälä korvaisi asiallisesti voimassa olevan ympäristönsuojelulain 95 §:n. Samalla 95 §:n kohta ympäristöministeriön oikeudesta antaa yleisiä ohjeita jätettäisiin tarpeettomana pois. Ministeriö voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman laissa olevaa erillistä valtuutustakin. Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun laitoksen toiminnanharjoittajan on toimitettava tiedot laitoksen toiminnasta ja päästöistä siten kuin 124 §:n 2 momentissa säädetään. Kumottavan lain nojalla annetut valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset jäävät edelleen voimaan, kunnes tämän lain nojalla toisin säädetään. Pykälän 2 momentin säännös olisi muistutus paitsi toiminnanharjoittajalle myös sekä lupaviranomaiselle että valvontaviranomaiselle velvollisuudesta noudattaa tiettyjä jätelaissa ja EU:n kemikaalilainsäädännössä säädettyjä velvoitteita. Kemikaalien osalta viitattaisiin käytön, säilytyksen ja turvallisuustoimien muodostamaan kokonaisuuteen. Se liittyisi kemikaalien käytön osalta niin sanottuun olosuhdevalvontaan.

ympäristönsuojelulaki - Wiktionar

 1. 5 3 Luku Viranomaiset ja niiden tehtävät ELY = valtion valvontaviranomainen YM ohjaa, seuraa ja kehittää Tuki AVI = valtion ympäristölupaviranomainen Pysyy: kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - sekä lupa- että valvontatehtävät 5
 2. 100 §. Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö ja viranomaisen ilmoitus rekisteröinnistä. Pykälässä säädettäisiin rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä ja viranomaisen rekisteröintiä koskevasta ilmoituksesta samalla tavalla kuin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 65 §:n 3 momentissa.
 3. nasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toi
 4. en. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (2000 ja 2008) sisältyvät mm. kansallista kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat tavoitteet. Kaavojen tulee lain mukaan perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaava- alueen luonto- ja maisema-arvot on kaavaa laadittaessa selvitettävä niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, täyttyvätkö kaavan sisältövaatimukset.
 5. ympäristöluvassa.
 6. en. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaisesti ympäristö
 7. nanharjoittajan olisi haettava poikkeamista ja esitettävä poikkeamiselle perusteet lupahakemuksessaan. Pykälässä säädetyn lisäksi ympäristönsuojeluasetuksessa säädettäisiin tarkem

Suuren polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on tarkkailtava laitoksen päästöjä teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 3 osassa tarkoitetulla tavalla. Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014. Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä. Laissa on uutena käsitteenä ns. direktiivilaitos.. Ympäristölupajärjestelmän kannalta selvilläolovelvollisuus merkitsee käytännössä velvollisuutta seurata päästöjen vaikutuksia ympäristön tilaan ja erilaisia tarkkailu- ja mittausvelvoitteita. Selvilläolovelvollisuus ei kuitenkaan velvoita toiminnanharjoittajaa tuottamaan yleistä ympäristötietoa, joka ei ole erityisesti tarpeen toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Selvilläolovelvollisuutta konkretisoivat tiedot, jotka toiminnanharjoittajan on hankittava luvanmyöntämisedellytysten täyttämiseksi luvan hakemisen yhteydessä tai toimitettava valvontaviranomaiselle valvonnassa. Lisäksi luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa huomioon voitaisiin ottaa sijoituspaikan merkitys osana luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden muodostamaa verkostoa ja sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella olevalle luonnolle ja sen toiminnalle. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, jotka Suomessa osoitetaan tai suojellaan luonnonsuojelulain nojalla tai joihin kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa suojelutoimia koskevia aluevarauksia, ovat usein osia alueellisista ns. maisematason kokonaisuuksista, joiden välillä on ekologisia yhteyksiä. Lupaharkinnassa tulisi ottaa huomioon myös sijoituspaikan ilmeinen merkitys osana maakunnallista ja valtakunnallista ekologista verkostoa sekä sijoituspaikan merkitys suojelualueiden väliselle kytkeytyneisyydelle.

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018 Ympäristölautakunta 15.11.2017 Sisältö 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 §. Yleinen luvantarve tai rekisteröintivelvollisuus. Pykälässä ilmaistaisiin laissa myöhemmin seuraavan sääntelyn johdantona velvoite toimintojen luvanvaraisuudesta tai rekisteröintivelvollisuudesta. Näistä toimintojen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaaran käsittelyn keinoista, jotka samalla olisivat keskeisimmät toimintoihin kohdistuvat velvoitteet, säädettäisiin tarkemmin 4 ja 9 luvussa. Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen luettelot sisältyisivät lain liitteisiin. 127 §. Valtioneuvoston päätöksen soveltamisala. Pykälä vastaisi asialliselta sisällöltään voimassa olevan lain 110 b §:ää. Siihen ehdotetaan tehtäväksi eräitä pykäläviittauksiin liittyviä muokkauksia siten, että viittaukset teollisuuspäästödirektiiviin voidaan 1, 3 ja 4 momentissa korvata viittauksilla tämän lain säännöksiin. Lisäksi nykyisen 110 b §:n 2 momentti voidaan korvata viittauksella tämän luvun 119 §:ään, sillä kyseinen polttolaitosten polttoainetehon yhteenlaskemista koskeva teollisuuspäästödirektiivin 29 artikla ehdotetaan täytäntöönpantavaksi kokonaan erillisenä lain tasoisena säännöksenään.

Ympäristönsuojelulaki

 1. en, asioissa, joiden ympäristö- tai terveysvaikutukset kohdistuvat niiden toi
 2. nanharjoittajien tiedotusvelvollisuus SYKElle 165 2) valvojien rikkomusilmoitukset TUKESille SYKEn sijaan 166 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset (202 ja 203 ) Kunta voi antaa Eivät voi koskea rajavartiolaitoksen toi
 3. en. Pykälä vastaisi nykyisen lain 110 f §:ää siten, että siihen tehtäisiin tarvittavat lain uuteen pykälänumerointiin liittyvät muutokset. Lisäksi 2 momentin viittaus teollisuuspäästödirektiivin korvattaisiin viittauksella tämän luvun 118 §:n 2 luvun mukaisiin päästöraja-arvoihin.
 4. nan jatkamiseksi menetellään.

Ympäristönsuojelulaki - Wikiwan

Ympäristönsuojelu - Porvo

 1. en edellyttää pidempää ajanjaksoa kuin neljä vuotta, lupamääräyksissä voitaisiin perustellusta syystä antaa lisäaikaa. Pidennystä neljän vuoden määräaikaan pyydettäisiin 79 §:n mukaisilla poikkeusperusteilla. Muun muassa laitoksen huolto- ja investointisykli voisi olla peruste jatkaa määräaikaa. Tällöin lupamääräyksissä voitaisiin edellyttää päästötasojen noudattamista esimerkiksi viiden tai seitsemän vuoden päästä BAT-päätelmien julkaisemisesta, koska aiempi ajankohta johtaisi suhteettoman korkeisiin kustannuksiin verrattuna saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Poikkeus olisi aina perusteltava 79 §:n perusteiden mukaisesti.
 2. Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
 3. Voimassa olevan lain suuria polttolaitoksia koskeva 4 momentti poistettaisiin tarpeettomana ja 5 momentti siirtyisi tämän luvun 57 §:ksi.
 4. Perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Säännöksen mukainen vastuu ympäristöstä (ympäristöperusoikeus) toteutuu aineellisen lainsäädännön kautta. Ympäristöperusoikeuden toteuttamisella voidaan perustella ehdotetusta ympäristönsuojelulaista seuraavia muiden perustuslain suojaamien oikeuksien rajoituksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus periä maksu 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta ilmoitusten käsittelystä ja pätevyystodistusten antamisesta. Maksuista säädetään tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja edistää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo näiden säännösten noudattamista sekä käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa päätöksenteossa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Pykälän 4 momentissa olisivat voimassa olevan ympäristönsuojeluasetuksen 8 §:n mukaiset vaatimukset hakemuksen laatijan riittävästä asiantuntemuksesta ja hakemuksessa käytettyjen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi tarpeellisista tiedoista. Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi selviää kemikaalilain mukaan pelkällä ilmoituksella pelastustoimelle, eikä siitä tarvitse tehdä sisäistä pelastussuunnitelmaa. Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi edellyttää joko toimintaperiaateasiakirjan laatimista tai turvallisuusselvityksen laatimista Tukesille. Lupaviranomaisen määräämän viranomaisen 67 ja 68 §:ssä tarkoitettuun päätökseen voidaan hakea kirjallisesti oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisuvaatimus tehdään valtion ympäristölupaviranomaiselle, jos yhteistarkkailuun kuuluvan jonkin toiminnan tarkkailuvelvoite on perustunut sen antamaan päätökseen. Oikaisuvaatimuksena voidaan käsitellä myös yhteistarkkailun kustannuksien jakamista koskeva erimielisyys. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävä päätös annetaan 84 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin julkipanon jälkeen ja siitä on tiedotettava noudattaen 84, 85 ja 98 §:ää. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen haetaan muutosta siten kuin 186 §:ssä säädetään.

Ympäristönsuojelumääräykset

Lupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Pykälän 3 momentissa säädetään viranomaisesta, jolle ilmoitus on tehtävä. Säännös nostettaisiin asetuksesta lain tasolle. Ilmoitus tehdään joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai valtion valvontaviranomaiselle, sen mukaan, kumman valvontavastuulla toiminta on.

Uusi ympäristönsuojelulaki - PDF Ilmainen latau

Tieto päätöksestä on viipymättä julkaistava toiminnan sijaintikunnassa ja muussa kunnassa, jossa toiminnan vaikutukset saattavat ilmetä. Tieto päätöksestä on lisäksi julkaistava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Valtioneuvoston päätöksellä laitokset vapautetaan päätöksen voimassaoloajaksi 118 §:n 2 momentin mukaisten päästörajaarvojen noudattamisesta päätökseen kuuluvien epäpuhtauksien osalta. Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun laitoksen on viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2020 noudatettava ympäristöluvassa asetettuja teollisuuspäästödirektiiviin perustuvia lupamääräyksiä päästöjen rajoittamiseksi tai vähintään 118 §:n 2 momentin mukaisia päästöraja-arvoja. Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä ja sen jättämisestä.

Ympäristönsuojelulaki Flashcards Quizle

Uusi ympäristönsuojelulaki - keskeiset muutokset kuntien kannalta. Syksy 2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

75 §. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevat määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin luvun keskeiset parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan liittyvät käsitteet. Ne vastaisivat teollisuuspäästödirektiivin 3 artiklan 11 – 13 kohtien määritelmiä. Direktiivin käsitteet paras käytettävissä oleva tekniikka (10 kohta) ja uusi tekniikka (11 kohta) määriteltäisiin lain alun määritelmäsäännöksessä. 130 §. Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun laitoksen toiminnasta toimitettavat tiedot ja päätöksen noudattamisen seuranta. Pykälä vastaisi asialliselta sisällöltään voimassa olevan lain 110 e §:ää. Nykyisen pykälän 1 momentti ehdotetaan korvattavaksi viittauksella 124 §:n 2 momenttiin, jossa säädettäisiin kyseisistä, kaikkia suuria polttolaitoksia koskevista tietojentoimittamisvelvoitteista. Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten osalta merkityksellisiä ovat kyseisessä säännöksessä mainitut teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot polttolaitoksen toiminnasta ja päästöistä. Nämä tiedot on 126 §:n 3 momentissa tarkoitettujen komission täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti toimitettava komissiolle vuosittain 12 kuukauden kuluessa. Tietojentoimittamista koskeva viittaus 124 §:n 2 momenttiin ja nykyisen lain 110 e §:n 2 momenttia vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös ehdotetaan yhdistettäväksi 2 momenttiin. 22 Oikeusvaikutteinen kaava (12 ) Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti Toiminnan sijoittaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä alueen voimassa olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen 22 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma208 §. Kuuleminen ja tiedottaminen yhteistoteutuksesta. Pykälän ensimmäinen ja kolmas momentti vastaisivat nykyisen ympäristönsuojelulain 112 §:ää. Toiseen momenttiin lisättäisiin määräys siitä, että kuulutus on julkaistava myös ympäristöministeriön tietoverkkosivuilla. Tällä pyritään lisäämään kansalaisten todellista mahdollisuutta saada tieto hakemuksesta ja halutessaan esittää siitä mielipiteensä.

Ympäristönsuojelulaki - Opasnet Suom

90 §. Asetuksen noudattaminen lupamääräyksen sijaan. Pykälässä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta lupamääräysten sijaan samoin kuin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 56 §:ssä. Valtion valvontaviranomainen tallentaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Suomen ympäristökeskus laatii ympäristöministeriölle tiedoista yhteenvedon vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Valtion valvontaviranomaisen on lisäksi ilmoitettava ympäristöministeriölle viipymättä 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista.

ympäristönsuojelulaki yle

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin määräaikaistarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta. Valvontaviranomaisen olisi valvottava säännöllisesti ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Keskeisin säännöllisen valvonnan keino olisivat määräaikaistarkastukset, joilla tarkoitetaan valvontakäyntejä paikan päällä laitoksessa. Muita säännöllisen valvonnan keinoja olisivat esimerkiksi sellaisten selvitysten ja mittaustulosten läpikäyminen, joita toiminnanharjoittaja toimittaa valvontaviranomaiselle lupamääräysten takia. Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisvastuu kuuluu ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalle siten kuin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 75 §:ssä säädetään. Ehdotetussa 1 momentissa viittaus toiminnanharjoittajaan tarkoittaisi siten minkä tahansa ympäristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvan toiminnan harjoittajaa eikä viittaisi ainoastaan ammattimaisen tai teollisen toiminnan harjoittamiseen. Momentin viittaus terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaan vaaraan tai haittaan ehdotetaan muotoiltavaksi vastaavasti kuin maaperän ja pohjaveden pilaamiskielloissa. Pykälän 2 momentissa olisivat tiedottamista koskevat lisävaatimukset niissä asioissa, joissa yleisön ja järjestöjen osallistumisoikeudet olisi erityisesti turvattava. Näistä 68, 79 ja 81 §:n ja 92 §:n 1 momentin 1 kohdan päätöksistä olisi tiedotettava tietoverkon välityksellä myös teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vuoksi. Tietoverkkoa käytettäisiin viestintäkanavana sen valtakunnanlaajuisuuden ja yleisyyden vuoksi. Viranomaisen verkkosivuja seuraamalla kuka tahansa voisi saada tietoonsa itselle merkitykselliset lupien muuttamista koskevat asiat.

suunnittelu

30 Toiminnan keskeyttäminen (181 ) vastaa vanhaa 86 :ää Sisältö muuttunut jonkin verran nykyiseen nähden IED:n vuoksi Jos aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle tai uhkaa aiheutua välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle Valvontaviranomaisen on keskeytettävä toiminta tarpeellisin osin jos välttämätöntä jos toiminnanharjoittaja itse ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin Kunnan YSVO keskeyttää itse luvittamansa toiminnat, ELY AVIn luvittamat Kuuleminen, keskeyttämispöytäkirja, päätös 30Uudella 2 momentilla pantaisiin täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin 8 ja 23 artiklojen viranomaisvelvoitteet rikkomustilanteissa. Momentti koskisi teollisuuspäästödirektiivin laitosten lisäksi muutakin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Viranomaisen on aktiivisesti vaadittava toiminnanharjoittajaa toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet jos se havaitsee, että toiminta ei täytä tämän lain nojalla asetettuja vaatimuksia. Keskeiset vaatimukset luvanvaraiselle toiminnalle ilmenevät lupamääräyksistä. Osa vaatimuksista ilmenee lupahakemuksesta, sillä toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan kuvannut, millaista toimintaa se harjoittaa ja millaisia päästöjä toiminnasta syntyy. Lupahakemuskin siis rajaa sallitun toiminnan alaa, sillä lupa voi koskea vain hakemuksessa kuvattua toimintaa. Toiminnalle asetetut vaatimukset voivat ilmetä myös yleisesti sitovista alakohtaisista säännöistä, kuten valtioneuvoston asetuksista, niin että sääntöihin vain viitataan luvassa. Lupien tehokas valvonta edellyttää käytännössä, että lupahakemukset ja - päätökset on tehty hyvin ja ne ovat selkeitä, niin että asetetut vaatimukset löytyvät helposti ja ne ovat mahdollisimman yksiselitteisiä. Suuren polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valtion valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle polttolaitoksen savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöistä ja rikkoutumisista viipymättä, kuitenkin viimeistään 48 tunnin kuluessa niiden ilmenemisestä. Valvonta- ja lupaviranomaisella ja 28 §:ssä tarkoitetulla tyyppihyväksynnästä huolehtivalla viranomaisella tai tämän määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on oikeus tehtävänsä suorittamista ja tämän lain täytäntöönpanoa varten Jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että sillä voidaan kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelylle tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen perustuva riittävä puhdistustaso orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Riittävä puhdistustaso tulee määrittää siten, että sillä voidaan saavuttaa ympäristönsuojelun kannalta kokonaisuutena tarkastellen hyväksyttävä kuormituksen taso ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset vaadittavasta puhdistustasosta ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta ja lietteen poistamisesta.

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Terveydensuojeluviranomaiset, kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset valvovat toimialallaan tämän lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamista. Terveydensuojeluviranomaiset, kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat toimialallaan 17 luvun nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä ja sen jättämisestä. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitealalla toimivan henkilön tulee osoittaa pätevyytensä näyttötutkinnossa siten kuin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetään sekä opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkinnossa siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään. Näyttötutkinnossa tutkintotoimikunta ja opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkinnossa koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen pätevyytensä osoittaneelle henkilölle. Sammutuslaitteistoalalla, suurjännitekytkinlaitealalla ja ajoneuvojen ilmastointilaitealalla toimivan henkilön tulee osoittaa pätevyytensä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymän riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävistä laitteista näitä kaasuja talteen ottavan henkilön tulee osoittaa pätevyytensä Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa Ilmansuojelusuunnitelma on laadittava 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona raja-arvo on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havaittu. Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma on laadittava viipymättä sen jälkeen, kun varoituskynnys on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havaittu.

HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun polttolaitoksen ympäristöluvassa on määrättävä, että laitosalueella varataan sopiva tila hiilidioksidin talteenotto- ja paineistuslaitteistolle, jos 1 momentissa tarkoitetut edellytykset talteenotolle ovat olemassa. Lupaviranomainen suorittaa asiaa koskevan harkinnan toiminnanharjoittajan selvityksessä esitettyjen tai muutoin lupaharkinnassa esiin tulleiden, asiaa koskevien tietojen perusteella. Varsinaista hiilidioksidin talteenottoa koskevassa ympäristöluvassa annettavista määräyksistä säädetään erikseen 58 §:ssä. TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi päästön määritelmä. Määritelmällä täytäntöönpannaan teollisuuspäästödirektiivin 3 artiklan 4 kohdan päästön määritelmä. Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon lupaharkinnassa. Lupapäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma ja tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaiset tulvariskien hallintasuunnitelmat on otettu huomioon.

Edellä 108 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä muu hakija kuin valtio, kunta tai kuntayhtymä on velvoitettava asettamaan ennen luvassa tarkoitettuun toimintaan ryhtymistä tai, jos siihen on jo ryhdytty, lupaviranomaisen määräämässä ajassa hyväksyttävä vakuus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Vakuuden asettamisesta, sen määrän tarkistamisesta ja vakuuden vapauttamisesta on voimassa, mitä vesilain 11 luvun 20 §:ssä säädetään. Jos kahden tai useamman erillisen kattilan, kaasuturbiinin tai polttomoottorin (energiantuotantoyksikkö) savukaasut poistetaan yhteisen yhdestä tai useammasta savuhormista koostuvan piipun kautta, niiden yhdistelmää pidetään yhtenä polttolaitoksena ja niiden polttoainetehot on laskettava yhteen laskettaessa polttolaitoksen polttoainetehoa. tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin; parhaan käyttökelpoinen tekniikka määritellään 55 pykälän luettelon tai BAT-vertailuasiakirjojen perusteella;

Ympäristönsuojelulaki - keskeiset muutokset erityisesti kuntien kannalta. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Ympäristöministeriö 1.10.

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaadittavasta asiantuntemuksesta eri toiminnoissa. Pykälän 1 kohta olisi samansuuntainen teollisuuspäästödirektiivin 1 artiklan 2 kohdan kanssa. Direktiiviä mukaillen 1 kohtaan lisättäisiin maininta päästöjen, ei vain pilaantumisen, ehkäisemisestä ja vähentämisestä. Tavoite vastaisi myös sitä sääntelyä, joka koskee tiettyjen erityisten toimialojen, kuten suuret polttolaitokset, liuottimia käyttävät laitokset ja jätteenpoltto, ympäristönsuojelun vaatimuksia. Näillä toimialoilla on erityisenä tavoitteena laitosten päästöjen rajoittaminen yhtäältä lain ja toisaalta lain nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten kautta. Laissa näistä vaatimuksista ehdotetaan säädettäväksi omissa luvuissaan. Kuten teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena myös laissa tavoiteltaisiin ympäristön kaikkien osien, ilma, vesi ja maaperä, suojelemista. Uusi ympäristönsuojelulaki Uudistuksen aikataulu ja tavoitteet HE 214/2013 sk 527/2014 YSL voimaan Uusi YSA 713/2014 voimaan VAIHE ESISELVITYKSET VALMISTELU EDUSKUNTA Toiminnanharjoittajan on lisäksi ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle laitoksen toiminnan muutoksesta, jolla saattaa olla vaikutusta päätöksen päästöjen enimmäismäärien noudattamiseen.

Pykälän 4 momentissa olisi tiedottamista koskeva asetuksenantovaltuus. Asetuksella huolehdittaisiin muun muassa teollisuuspäästödirektiivin 24 artiklan 1 ja 4 kohdan ja liitteen IV 1 ja 5 kohdan mukaisten osallistumista koskevien velvoitteiden kansallisesta täytäntöönpanosta. Pykälän 2 momentissa olisi voimassa olevan lain mukainen säännös alueen omistajan tai haltijan kuulemisesta. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin avustavan henkilön rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisesta vastuusta hänen suorittaessaan tämän pykälän mukaisia julkisia hallintotehtäviä. Lisäksi avustajaan sovelletaan hallinnon yleislakeja, eli hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003) ja julkisuuslakia (621/1999) suoraan niiden soveltamisalaa koskevien säännösten nojalla. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin myös ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 3 (ns. ilmanlaatudirektiivi) artiklan ensimmäisen alakohdan b luetelmakohdan mukaisesta ilmanlaadun mittausjärjestelmien vaatimuksenmukaisuuden tarkistamisesta. Mittausjärjestelmät tarkistaisi Ilmatieteen laitos. Vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen on edellytyksenä sille, että mittausjärjestelmiä koskevia ilmanlaatudirektiivin mukaisia tietoja voidaan toimittaa Suomen virallisina tietoina. Tarkemmin mittausjärjestelmien tarkastamisesta ja sen edellytyksistä voitaisiin säätää 4 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella.

WikiZero - Ympäristönsuojelulaki

Video: Ympäristönsuojelulaki - Plaza

171 §. Avustajan käyttäminen. Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomaista avustavan henkilön tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta. Tarkkailuun liittyviä käytännön tehtäviä, kuten esimerkiksi erilaisten mittausten tekemistä ja näytteiden ottamista, on annettu muidenkin kuin virkasuhteessa olevien hoidettavaksi. Kyse on varsinaista valvontaa suorittavan tahon avustamisesta, eikä näiden tehtävien hoitamiseen liity itsenäistä ratkaisuvaltaa. Tarkoituksena on sallia avustavien henkilöiden liikkuminen toisen alueella ja säännöksessä mainittujen muiden tehtävien suorittaminen. Maaperän pilaamiskieltoa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi vain lisäämällä 1 momenttiin viittaus aineen tai jätteen taikka organismien sijoittamiseen jättämisen ja päästämisen lisäksi. Sijoittaminen kattaisi nykyistä selkeämmin ne tilanteet, joissa maaperään sijoitetaan esim. hyötykäyttötarkoituksessa jätteitä. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen tarkastelu ovat keskeisiä tekijöitä hyötykäyttökelpoisuutta arvioitaessa. Sijoittaminen vastaisi tässä yhteydessä pitkälti pohjaveden pilaamiskiellon johtaatermiä. Maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltojen tulkinta on vakiintunut oikeuskäytännön myötä, mistä syystä niiden laajempaan muuttamiseen ei ole nähty tarvetta. 118 §. Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen. Pykälässä säädettäisiin suurista polttolaitoksista aiheutuvien päästöjen rajoittamista koskevan sääntelyn tavoitteesta sekä suurille polttolaitoksille asetettavista päästöraja-arvoista.

Luvan myöntämisen esteet saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä poronhoitoalueella Momentin 2 kohta koskisi ympäristönsuojelulain nojalla annettujen määräysten rikkomista. Se koskisi ensinnäkin tilanteita, joissa toiminnanharjoittaja laiminlyö ympäristöluvan lupamääräyksen mukaisen velvollisuutensa tai ilmoituksen johdosta annettuun päätökseen sisältyvän määräyksen mukaiset velvollisuutensa. Lisäksi siinä säädettäisiin 96 §:n nojalla annettavien lopettamismääräysten laiminlyönnin rangaistavuudesta. Sen sijaan momentissa ei olisi säädetty rangaistavaksi lain 18 luvussa olevien, valvontaan liittyvien hallintopakkomääräysten rikkomista. 37 Voimaantulo Useita siirtymäsäännöksiä Vireillä olevat ratkaistaan vanhojen säännösten mukaan Muutoksenhaussa kumotun ja palautetun asian ratkaisuun sovelletaan uuden lain säännöksiä Uuteen luvanvaraiseen toimintaan haettava lupaa 1 vuodessa voimaantulosta Turvetuotantoon (0-10 ha) haettava lupaa 1 v:ssa (5-10 ha) ja 2 v:ssa (0-5 ha), muutos eduskunnassa Luvanvaraisuuden lakkaaminen, 231 Vanhoja siirtymäsäännöksiä siirretty tähän lakiin (vakuus, kaivannaisjätteen jätealue, maaperän pilaantuminen) Valtion valvontaviranomaisen on laadittava valvontaohjelma 9 kk:ssa lain voimaantulosta Uudet tallennusvelvollisuudet ys-tietojärjestelmään, 3 v:n siirtymäaika 37 Esittäjän nimi alatunnisteeseenYmpäristöministeriö voi myöntää poikkeuksen 19 §:n nojalla annetun polttoaineiden laatuvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamisesta, jos poikkeus on tarpeen raaka-öljyn tai öljytuotteiden toimituksessa tapahtuvan poikkeuksellisen ja äkillisen muutoksen vuoksi eikä asetuksen vaatimusten täyttäminen jalostamoilla ole mahdollista ja poikkeus muutenkin on sen Euroopan unionin direktiivin mukainen, jonka toimeenpanemiseksi valtioneuvoston asetus on säädetty. Poikkeus myönnetään hakemuksesta. Ennen poikkeuksen myöntämistä ympäristöministeriön on varattava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, asianomaiselle kunnalle ja 183 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle yhteisölle tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Kunnan lupa- ja valvontaviranomainen olisi kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa ja kuntalaissa säädetään tarkemmin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisesta ja yleisesti ympäristönsuojelun hallinnon järjestämisestä. Muista kuin lupa- ja valvontatehtävienkuulumisesta kunnalle säädettäisiin laissa erikseen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käyttäisi osaltaan valtion valvontaviranomaisten ohella itsenäisesti yleistä ympäristönsuojelun puhevaltaa ympäristönsuojelulain mukaisessa päätöksenteossa.

Kalajoen kaupunki Ympäristölautakunta Ymp.ltk 18.10.2018 30 Ympäristölautakunnan päätösvallan delegointi 2018 alkaen Kalajoen kaupunki Ympäristölautakunta Ymp-ltk 18.10.2018 30 Sisällysluettelo Ympäristölautakunnan Toiminnan muutoksista ja muista tapahtumista olisi ilmoitettava, jos niillä voi olla vaikutusta ympäristön pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen. Vastaava kohta on nykyisin ympäristönsuojelulain 81 §:ssä, jota on täsmennetty voimassa olevan ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:ssä. Asetuksen mukaan ilmoitus on tehtävä toimintaa koskevista sellaisista muutoksista ja tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön tai luvan noudattamiseen. Ehdotuksessa nykyiset lain ja asetuksen kohdat yhdistettäisiin, ilmoituskynnystä ei ole tarkoitus muuttaa nykyisestä. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin yleinen velvollisuus suunnitella, huoltaa ja pitää kunnossa työkoneet ja laitteet siten, että niiden käytöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Lisäksi säädettäisiin, että jos työkoneiden tai laitteen käytön on todettu tai voidaan perustellusti odottaa aiheuttavan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, valtioneuvosto voi kieltää niiden valmistuksen, markkinoille saattamisen, viennin tai käytön tai rajoittaa niitä taikka asettaa niille ehtoja. Tähän perussäännökseen liitettäisiin voimassa olevan lain 13 §:n kaltainen asetuksenantovaltuus, joka koskee työkoneita ja laitteita. Työkoneiden pakokaasupäästöjen rajoittamisesta säädetään nykyään polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa asetuksessa (844/2004) ja melupäästöjen rajoittamisesta ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (621/2001). Ehdotetussa laissa on myös lukuisissa muissa pykälissä asetuksenantovaltuuksia, jotka alaltaan koskevat selvästi luonteeltaan edellä lueteltuja teknisempiä vaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi 41, 42, 82, 83, 88 ja 101 §. Ympäristönsuojelulain 157 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset henkilöiden pätevyyden osoittamiseksi vaadittavista kokeista sekä henkilön ja toiminnanharjoittajan koulutus- ja pätevyysvaatimuksista.

Lupaviranomainen tarkistaa toiminnanharjoittajan hakemuksesta lupamääräykset 1 momentin perusteiden mukaisesti ja arvioi 79 §:n mukaisen poikkeuksen myöntämisen tai jatkamisen edellytykset, jos hakemus sisältää sitä koskevan vaatimuksen. Asian ratkaisemisessa sovelletaan asian vireilletulohetkellä voimassa olevia päätelmiä, ellei hakija pyydä asian ratkaisemista voimassa olevien päätelmien mukaisena. Lupamääräyksissä ei saa tämän pykälän perusteella velvoittaa toiminnanharjoittajaa noudattamaan laitoksen pääasiallista toimintaa koskevia päätelmiä ennen kuin neljä vuotta on kulunut siitä, kun komissio on julkaissut niitä koskeva päätöksen, ellei hakija ole hakemuksessaan ilmoittanut noudattavansa tiettyä aiempaa ajankohtaa. 3 KESTÄVÄ KEHITYS 3.1 Ympäristönsuojelulaki ja -ohjeet 3.2 Ympäristöhaittoja ehkäisevä toiminta 3.3 Ekoen, kulttuuris-sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma. 4 TURVALLISUUS 4.1.. Viranomaisen on järjestettävä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta. 60 §. Kalatalousmääräykset. Pykälä koskee kalatalousvelvoitteita ja -maksuja ja se olisi samansisältöinen kuin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 44 §.

Pykälän 5 momentissa on informatiivinen viittaussäännös verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Pykälän mukaiset käsittelymaksut ovat edellä mainitun lain mukaisia julkisia maksuja, jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia. Uutta toimintaa käynnistettäessä ja olemassa olevaa toimintaa olennaisesti muutettaessa toiminnanharjoittajan tulee osoittaa lupahakemuksessaan, että laitos on suunniteltu materiaalihallinnan kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Toiminnanharjoittajan selvityksen perusteella lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä muun muassa materiaalikatselmuksen tekemisestä, vuosiseurannassa käytettävistä materiaalien tehokkaan käytön tunnusluvuista ja muista tarpeellisista seikoista. Jos asian käsittelyssä on säädetty noudatettavaksi tämän pykälän säännöksiä, asian käsittelyssä on: Pykälän 2 momentti sääntelee tilanteita, joissa laitoksen toiminnan osaa tai tuotantomenetelmää tai niiden kaikkia ympäristövaikutuksia ei ole käsitelty BAT-päätelmissä.

Ympäristöluvassa on määrättävä, että toiminnanharjoittaja kerryttää kaatopaikan, kaivannaisjätteen jätealueen ja muun pitkäaikaisen toiminnan vakuutta siten, että vakuuden määrä vastaa koko ajan mahdollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen ja jälkihoito arviointihetkellä aiheuttaisivat. Ympäristönsuojelulain 100 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi ympäristölaatuvaatimuksen määritelmä. Määritelmällä täytäntöönpannaan teollisuuspäästödirektiivin 3 artiklan 6 kohdan ympäristölaatunormin määritelmä.

ympäristönsuojelulaki - Suomenkuvalehti

Jos raja-arvo selvityksen laatimisen jälkeen ylittyy uudestaan, kunnan on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle ja ympäristöministeriölle selvitys pitoisuuksien alentamiseksi jo tehdyistä toimista ja arvio niiden vaikutuksista sekä mahdollisesti tarvittavista lisätoimista. Jos tarvittavat lisätoimet ovat kuitenkin niin merkittäviä, että ne edellyttävät kokonaan uuden selvityksen laatimista, on noudatettava 2 momentissa tarkoitettua menettelyä. alaisen viranhaltijan väliaikainen määräys Edellä 173 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen voi antaa tai 178 §:ssä tarkoitetun keskeyttämisen suorittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta kiireellisessä tapauksessa tämän määräämä viranhaltija. Viranhaltijan on laadittava myös 178 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja. 48 §. Vesilain mukaisen hakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely. Pykälä koskisi vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyä ja se vastaisi voimassa olevan ympäristönsuojelulain 39 §:ää. Jollei 134, 136, 173, 174, 177 tai 178 §:ssä tarkoitettu asia ole tullut vireille valvontaviranomaisen omasta aloitteesta, asian voi panna kirjallisesti vireille: Säännöksessä tarkoitetussa puhdistamisessa on ensisijaisesti kyse kertaluonteisesta pilaantuneen kiinteistön tai sen osan puhdistamisesta joko paikan päällä tai viemällä käsiteltäväksi paikkaan, jossa vastaanottajalla on erillinen ympäristölupa pilaantuneen maan edelleenkäsittelyyn taikka pilaantuneen maa-aineksen hyödyntämiseen.

Ehdotetun lain asiasisällön ja toimeenpanon kannalta keskeisimmät asetuksenantovaltuudet sisältyvät sen 2 lukuun. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa ehdotetussa 9 §:ssä säädetyistä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemistä tarkoittavista vaatimuksista tarkempia säännöksiä muun muassa päästöistä ympäristöön sekä päästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten rajoittamisesta ja kieltämisestä, päästöjen tarkkailusta sekä toiminnan harjoittajien velvollisuudesta toimittaa päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja asetuksessa säädettävälle viranomaiselle sekä tietoja toiminnassa käytettävistä raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toiminnassa syntyvistä jätteistä sekä toiminnassa käsitellyistä jätteistä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 9 §:n 4 momentissa säädettyjä toimialoja ja toimintoja koskevia 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi muun muassa toimintojen sijoittumiseen liittyvistä ympäristönsuojeluvaatimuksista, toiminnan sijoittumisen edellytyksistä eri alueilla ja vähimmäisetäisyyksistä altistuviin kohteisiin, päästöjen ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi, onnettomuuksien tai niiden vaaran ehkäisemiseksi ja energiatehokkuuden turvaamiseksi käytettävistä menetelmistä, laitteista, rakennuksista ja rakennelmista sekä toiminnan laajuudesta ja toiminta-ajoista. Jos jäteveden johtaminen edellyttää viemäriputken sijoittamista tai ojan tekemistä toisen maalle eikä omistaja anna suostumustaan, luvassa on 1 momentissa säädetyin edellytyksin päätettävä käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen. Vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen sovelletaan vesilain 13 lukua. Käyttöoikeuteen sovelletaan vesilain 2 luvun 12 ja 13 §:ää ja 17 lukua. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtion ympäristölupaviranomaisen yleisestä roolista lupaviranomaisena. Aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksessa aluehallintovirastoista (906/2009, 3 §) sekä ympäris töministeriön asetuksessa ympäristölupavas tuualueiden sijoittumisesta aluehallintoviras toihin ja niiden toimialueiden laajentamisesta (984/2009, 1 ja 2 §) säädetään tarkemmin ympäristölupavastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin sekä niiden toimialueista. 199 §. Valtakunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat. Pykälä vastaisi nykyisen ympäristönsuojelulain 26 §:ä.

158 §. Pätevyyden osoittaminen muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Pykälä vastaisi nykyisen ympäristönsuojelulain 108 f §:ä. Siinä säädettäisiin tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EY-asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa edellytetystä henkilön ja toiminnanharjoittajan pätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta siten, että henkilön ja toiminnanharjoittajan pätevyys voitaisiin osoittaa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetyllä pätevyystodistuksella. Kun vähintään kaksi erillistä energiantuotantoyksikköä, joiden toiminnan aloittamiseksi on myönnetty tai myönnetään ympäristölupa 1 päivänä heinäkuuta 1987 tai sen jälkeen, rakennetaan siten, että niiden savukaasut voitaisiin ympäristölupaviranomaisen harkinnan mukaan tekniset ja taloudelliset tekijät huomioon ottaen poistaa yhteisen piipun kautta, tällaisten yksiköiden yhdistelmä on yksi polttolaitos, ja niiden polttoainetehot on laskettava yhteen laskettaessa polttolaitoksen polttoainetehoa. 64 §. Vakuuden asettaminen ja voimassaolo. Lain 62 - 64 § koskevat jätteen käsittelytoiminnan vakuutta ja säännökset olisivat samat kuin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 43 a – c §. Vakuuden määrää koskevaan 63 §:ään tehtäisiin kuitenkin nykyiseen sanamuotoon nähden tarkennuksia, joilla ei muutettaisi säännöksen sisältöä. Pykälässä mainittaisiin nykyisestä poiketen erikseen suotovesien ja -kaasujen käsittely (1 momentti) ja kaivannaisjätteen jätealue sekä jälkihoidon kustannukset (2 momentti). Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 84, muutetaan 39 ja 44, 47 :n 3 momentti, 85, 95 :n 1 momentti, 96, 99 :n 4 momentti,

Ympäristönsuojelulain 148 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä määräajan pidennyksen edellytyksistä ja hakemuksessa annettavista tiedoista. Ympäristönsuojelulaki Ympäristönsuojeluasetus Haja-asutuksen jätevedet Jokamiehen oikeudet. Simon kunta Ratatie 6 95200 Simo Puh Ääniympäristön laatua voidaan arvioida todentamalla melutason, sen ominaispiirteiden ja kaiuntaisuuden mitoitusarvojen toteutuminen. Ääniympäristön laatuun voidaan vaikuttaa yhdyskuntasuunnittelulla rajoittamalla melupäästöä, suojarakentein ja -etäisyyksin, sekä rakennusten sijoittelulla ja niiden vaipan riittävällä ääneneristävyydellä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa melulle ohje- ja raja-arvoja muun muassa melulle altistuvissa kohteissa, sekä antaa säännöksiä meluindikaattoreista. Jos suuressa polttolaitoksessa, jossa käytetään kaasumaisia polttoaineita, ei voida noudattaa laitosta koskevia päästöraja-arvoja polttoaineen saatavuudessa ilmenneiden puutteiden vuoksi ja jos laitokseen olisi muun kuin kaasumaisen polttoaineen käytön vuoksi asennettava savukaasujen puhdistinlaite, valtion valvontaviranomainen voi myöntää toiminnanharjoittajalle oikeuden käyttää laitoksessa muuta kuin kaasumaista polttoainetta enintään 10 vuorokauden ajan tai poikkeuksellisesti pidemmän ajan, jos se on energian saannin turvaamiseksi välttämätöntä. Valtion valvontaviranomaisen on ilmoitettava energian saannin turvaamisen perusteella myönnetystä poikkeuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä säädetään pinta- ja pohjavesien sekä Itämeren tilan seurannasta ja niihin liittyvistä eri viranomaisten tehtävistä sekä seurantaohjelmien laatimisesta. ELY-keskuksen tehtävänä on kullakin vesienhoitoalueella järjestää vesien seuranta ja laatia vesien seurantaohjelma. Itämeren tilan seurantaohjelman osalta vastuu ohjelman valmistelusta on Suomen ympäristökeskuksella ja ELY-keskukset osallistuvat tähän työhön omilla toimialueillaan. Vesien ja meren tilan seurantaan liittyvistä tehtävistä vastaavat kuitenkin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain nojalla ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen lisäksi myös muun muassa Ilmatieteen laitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Metsähallitus. Lisäksi seurantaohjelmia laadittaessa otetaan soveltuvin osin huomioon toiminnan harjoittajalle muun lain kuten erityisesti ympäristönsuojelulain nojalla kuuluva tarkkailu.

ARTIKKELI: Rantakiinteistöjen jätevesiuudistus etenee hitaasti

Tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen toimittamistavasta sekä siihen liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista selvityksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyiseen tapaan samalla toiminta-alueella sijaitsevien toimintojen lupatoimivallasta ja 5 momentissa lupia koskevasta asetuksenantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa 8 §:n 4 momentissa säädettyjä toimialoja ja toimintoja koskevia 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi. Nämä vaatimukset voivat, sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, koskea:

Ympäristönsuojelulakiin tulossa uudistuksia - Kuntatekniikka

ympäristönsuojelulaki Elinkeinoelämän keskusliitt

Lupaa ja sen myöntämistä koskevien säännösten taustalla on tarve sitä edellyttävien toimintojen tehokkaaseen valvontaan lain ympäristöperusoikeuteen kytkeytyvien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Elinkeinovapauden rajoittamiselle on siten hyväksyttävät ja painavat perusteet eikä lakiehdotus niin ollen ole hyväksymismenettelyjen osalta ongelmallinen perustuslain 18 §:n 1 momentin ja 80 §:n 1 momentin kannalta. Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä muuttamista koskevan lupahakemuksen ja lupapäätöksen sisällöstä. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) annettiin 4.9.2014, voimaan tulo 10.9.2014.Jos toiminnasta aiheutuvien vahinkojen yksityiskohtainen selvittäminen viivästyttäisi kohtuuttomasti lupa-asian ratkaisua, valtion ympäristölupaviranomainen voi ratkaista lupa-asian siltä osin kuin se koskee luvan myöntämistä ja siirtää asian myöhemmin ratkaistavaksi toiminnasta aiheutuvien 107 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen korvaamisen osalta. Korvaus 72 §:ssä tarkoitetusta käyttöoikeuden myöntämisestä on kuitenkin määrättävä luvan yhteydessä.

Määräaikaistarkastusten olisi perustuttava riskinarviointiin. Mitä suuremman riskin toiminta aiheuttaa ympäristölle, sitä tiiviimmin sitä on valvottava. Riskinarvioinnin ensimmäinen vaihe on toimialakohtaisten riskien tunnistaminen. Toisessa vaiheessa tunnistetaan kunkin laitoksen yksilölliset riskit. Riskien arvioinnista annettaisiin tarkemmat säännökset asetuksella. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa valvontaviranomaiselle tai ympäristöministeriölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi taikka syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen niin edellyttäessä. Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulaki on maaperän, veden ja ilman pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka tarkoituk-sena on koota kaikki ym-päristönsuojelua koskevat säännökset samaan lakiin Ympäristönsuojelulaki Finlex.fi

Ympäristönsuojelu Lainsäädäntö Ympäristöministeri

Lupatoimivallan siirto valtion ympäristölu paviranomaiselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527. Tällä lailla kumotaan ympäristönsuojelulaki (86/2000), jäljempänä kumottava laki, ja laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000).. Ennen toimivallan siirtoa koskevan päätöksen tekemistä valtion valvontaviranomaisessa vireille tulleet 1 momentissa tarkoitetut asiat käsitellään loppuun valtion valvontaviranomaisessa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä, joiden täyttyessä polttolaitoksessa tai energiantuotantoyksikössä voidaan olla noudattamatta 118 §:n 2 momentissa tarkoitettuja päästöraja-arvoja. Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 98 §:ssä säädetään.

Laji- ja luontoselvitys | Faunatica Oy

Ympäristönsuojelulain 25 §:n mukaan valvonnasta ja valvontaviranomaisten yhteistoiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 53 §. Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus. Pykälässä säädettäisiin eräiden suunnitelmien ja ohjelmien huomioon ottamisesta luvanvaraisessa toiminnassa. Pykälän sanamuotoa selvennettäisiin, mutta se vastaisi edelleen voimassa olevan ympäristönsuojelulain 50 §:ää. Viittaus valtakunnallisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyviin sitoviin velvoitteisiin poistettaisiin, koska voimassa olevan lain 26 §, jota vastaava säännös olisi ehdotuksen 199 §:ssä, muuttuisi vastaavalla tavalla. Mitä tässä luvussa säädetään vesistöstä, koskee soveltuvin osin myös ojaa, lähdettä, keinotekoista vesialuetta ja vesilain 1 luvun §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua noroa. KUULUTUS 66/2019 ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa: Vapo Oy. PÄÄTÖS_Vapo LS vaikutustarkk 2020-.pdf Jos toiminnasta aiheutuu alueellisia haitallisia ympäristövaikutuksia, on yhteistoteutuksesta päättämisen edellytyksenä lisäksi, että Suomen alueeseen kohdistuvat päästöt vähentyvät järjestelyn seurauksena.

Lupamääräysten tarkistamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 98 §:ssä säädetään. Valtion ympäristölupaviranomaisen on ilmoitettava 1 momentin mukaisesti kuullulle valtiolle ympäristölupapäätöksestä ja toimitettava niille teollisuuspäästödirektiivin 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Pykälän 3 ja 4 momentti sisältäisivät salassapitovelvoitteen rikkomista koskevan viittauksen rikoslakiin ja joutokäyntikieltoa koskevan viittauksen pysäköintivirhemaksusta annettuun lakiin ja ne vastaisivat voimassa olevan ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 ja 3 momenttia. Perustilaselvityksessä on oltava sellaiset tiedot merkityksellisten vaarallisten aineiden aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta, joiden perusteella voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden tila vertailun tekemiseksi niiden tilasta toiminnan päättyessä. Perustilaselvityksessä on esitettävä:

Ympäristönsuojelulaki Archives - Suomen Uutise

Sellaisen toiminnanharjoittajan, jonka on 82 §:n mukaan tullut laatia perustilaselvitys, on kyseisen toiminnan päättyessä arvioitava maaperän ja pohjaveden tilaa suhteessa perustilaan. Arviossa on erityisesti tarkasteltava merkityksellisiä vaarallisia aineita. Koska lain nykyteksti ei ole yksiselitteinen, niin vähintään lain perustelutekstissä tulisi selventää, että 'aine' käsittää myös mikrobiologiset tekijät. Tätä ilmeisesti tukee myös Teollisuuspäästödirektiivi. http://rautalampi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Ympaumlristoumllautakunta. (lisää) Ympäristönsuojelulaki Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä.

Panospuhdistamo kohde Taivassalossa

Uusi ympäristönsuojelulaki Kuntaliitto

Ennen toimivallan siirtoa koskevan päätöksen tekemistä valtion ympäristölupaviranomaisessa vireille tulleet 1 momentissa tarkoitetut asiat käsitellään loppuun valtion ympäristölupaviranomaisessa. Ennen toimivallan siirtoa koskevan määräajan päättymistä tai ennen toimivaltaa koskevan päätöksen muuttamista vireille tulleet asiat käsitellään loppuun siinä viranomaisessa, jossa ne tulivat vireille. Ominaisjätemäärä, hyödyntämiskelvottoman jätteen ominaistuotanto tai vaarallisten jätteen ominaistuotanto ovat eräitä tapoja kuvata hävikkiä ja sen haitallisuutta. Ne ovat myös esimerkkejä sopivista tunnusluvuista, joilla materiaalien käytön tehokkuutta voidaan arvioida ja seurata. Joillakin toimialoilla on merkityksellistä laskea uu-siomateriaalien käytön osuus kyseisen tuotannon tai tuotteen raaka-aineista. Vastaavan tuotteen valmistaminen vähemmällä materiaalimäärällä vähentää raaka-aineiden kulutusta ja niiden hankinnasta ja tuotannosta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle luvan tarkistamista koskevan hakemuksen yhteydessä tai muuna luvassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle on annettava riittävä aika.

Miten ympäristönsuojelulaki muuttaa lupapäätöksiä? Tekijä: Lindström Marianne; Sahivirta Elise; Saarinen Kristina Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2000) Saatavuus: Noin 3-4.. 23 §. Valtion viranomaiset. Pykälä vastaisi pääasialliselta sisällöltään nykyisen lain 20 §:ää. Ympäristönsuojelulain 172 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksen suorittamisesta sekä tarkastuskertomuksen sisällöstä ja kertomuksen tiedoksiannosta. Tämän lain liitteessä 3 säädetystä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja liitteessä 4 säädetystä toiminnasta valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Ilmoitus liitteen 3 toiminnoista on tehtävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista ja liitteen 4 toiminnoista hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Luvusta V jakso 2 Vesitaloushankkeet (lukuun ottamatta jaksoa Hankelajit) sekä luvusta VII jakso 1 Ympäristönsuojelulaki

Yrkeshögskolan Novia - Selaus asiasanan mukaan

Tämän lain mukaista tehtävää suorittavan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät kuitenkaan ole salassa pidettäviä. EU:n tasolla Suomi on sitoutunut tavoitteseen vuoteen 2020 pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalveluiden heikentyminen. Ehdotus toiminnan sijoittamisedellytykseksi suojelisi uhanalaisiksi arvioitujen lajien tai luontotyyppien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä esiintymiä ja edesauttaisi osaltaan monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä. Ehdotus on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Ehdotus tukee osaltaan ympäristönsuojelulain yleistä tavoitetta edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ehdotettava säännös koskisi ympäristönsuojelulain mukaista luvanvaraista toimintaa ja olisi soveltamisalaltaan yleinen. Soveltamisalaa olisi kuitenkin rajoitettu siten, että se koskisi vain toimintaa, joka ympäristönsuojelulain mukaan edellyttää valtion ympäristölupaviranomaisen lupaa. Säännöksen soveltamisalaa olisi näin rajattu koskemaan ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä toimintoja. Ottaen huomioon luonnonarvon merkittävyydelle asetettu korkea kynnys ja huomioon otettavien luonnonarvojen perustuminen lajien ja luontotyyppien valtakunnallisiin uhanalaisuusselvityksiin, ehdotuksen voidaan katsoa olevan laajuudeltaan oikeassa suhteessa tavoitteena olevaan luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja rajoituksen taustalla olevaan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon.

Ympäristönsuojelulain 147 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin selvityksen sisällöstä. Edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettuun, mutta sitä vähäisempään toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 8 §. Toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäiseminen. Pykälässä säädettäisiin tämän lain soveltamisalaan kuuluvien toimintojen harjoittajien keskeisimmästä perusvelvollisuudesta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pykälässä säädetty velvollisuus muodostaisi osaltaan perustan 9 §:ssä ehdotettaville asetuksenantovaltuuksille. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tilanteista joissa ja seikoista, joiden perusteella vakuus voidaan jättää vaatimatta.

Tiesitkö, ettei autoa saa pestä mökkirannassa? – AutonTuokiokuvia 2013 | Johanna KarimäkiSauna-Sepon puuverhous - Puhdastulevaisuus

Rangaistus 204 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin nykyiseen tapaan oikeudesta liikkua toisen alueella ja 4 kohdassa oikeudesta päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan. Momentin 3 kohdan mukaan viranomaisella olisi oikeus tehdä mittauksia ja ottaa näytteitä ja tallenteita. Mittaukset ja näytteidenotto voisivat olla lähinnä ympäristön laadun seurantaa, päästöjen tarkkailua sekä aineiden ja tuotteiden ominaisuuksien selvittämistä. 17 §. Merta koskevat erityiset kiellot. Pykälässä säädettäisiin merta koskevista erityisistä kielloista voimassa olevan lain 9 §:ää vastaavasti.

 • Täysalumiini ikkunat.
 • Ahnenforschung ss.
 • Kia rio 1.2 koeajo.
 • Jäljen opettaminen pennulle.
 • Alpha industries bomber.
 • Kaapelitutka hinta.
 • Pantterit pelaa.
 • Lasten ja nuorten psykologi.
 • Turkiet pass 6 månader.
 • Ikea lakanat kokemuksia.
 • Erilaisia myyttejä.
 • Srk intra.
 • Stephen king dead.
 • Ceausescu elena.
 • Deuterium wiki.
 • Platform nilkkurit.
 • Flusskreuzfahrt märz 2018.
 • Basket team tikkurila.
 • Jeep commander kokemuksia.
 • Seronil ja alkoholin käyttö.
 • White rabbit candy.
 • Samsung tv serial number.
 • Mies vetäytyy.
 • Koira suklaa.
 • Lapin kasvit kirja.
 • Disneyland los angeles ticket prices.
 • Lut intra.
 • Selfie captions.
 • Kapkaupunki nähtävyydet.
 • Sairasloman jatkon hakeminen.
 • Hyvä terapeutti jyväskylä.
 • Mäntsälä kirja.
 • Pienoismallikauppa espoo.
 • Teippipidennykset blogi.
 • Ravioli kastike ohje.
 • Molo nieuwe collectie.
 • Pekonipasta tomaatti.
 • Svanefors matto 200x300.
 • Opistotie 21 evitskog.
 • Sisustus outlet koivuhaka.
 • Rheinberg immobilien gmbh.