Home

Toimeentulotuki puolison tulot

Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot - kela

Usein kysyttyä toimeentulotuesta - kela

 1. tai jos pankkitilisi on muuttunut
 2. Jos Kelan myöntämässä perustoimeentulotuen päätöksessä on mielestäsi virhe, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan. Espoon kaupunki ei ota kantaa Kelan tekemiin perustoimeentulotukea koskeviin päätöksiin.
 3. Jos toimeentulotuen saaja on kieltäytynyt hänelle tarjotusta työstä tai muusta työllistämistoimenpiteestä ilman hyväksyttävää syytä, tai on esimerkiksi unohtanut saapua paikalle, perusosaa voidaan alentaa 20 prosenttia enintään kahden kuukauden ajaksi. Toimeentulotukea alennetaan myös, jos todetaan työnhaku jätetyksi uusimatta työvoimatoimistossa tai jos työnhaun ei katsota olevan aktiivista. Jos hakija toistuvasti kieltäytyy töistä ja työllistämistoimenpiteistä, perusosaa voidaan leikata yhteensä 40 prosenttia.
 4. en Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Toimeentulotuki - PDF Free Downloa

Omaishoitajien valmennus. Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely

EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain Kunnan on lain mukaan tehtävä toimeentulotukipäätös seitsemässä arkipäivässä. Kiireellisissä tapauksissa kunnan pitää voida antaa päätös jo samana päivänä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.[45] Toimeentulotuki on maksussa edeltävän kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Käytännössä kunnilla on kuitenkin ollut laajalti vaikeuksia suoriutua hakemusten käsittelystä lain vaatimassa ajassa ja jonot ovat viikkoja. Erityisesti jonoja on ollut Turussa ja Itä-Suomessa.[46] Oikeusasiamies on antanut jonoista moitteita mm. Espoolle ja Turulle.[47][48]

Toimeentulotuki

Opintotuki Aikuiskoulutustuki Toimeentulotuki Opintotuki Opintotuen tarkoitus on turvata Tulot: Myös omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka paljon opintotukea voi vuodessa nostaa Sinun on ilmoitettava Kelaan kaikista olosuhteidesi muutoksista, jotka vaikuttavat perustoimeentulotuen määrään. Voit ilmoittaa muutoksista verkossa, lomakkeella tai puhelinpalvelussa. Koska puolison elatus on laista johtuva velvollisuus, huomioidaan puolison elatusvelvollisuus sosiaalietuuksiasi koskevissa päätöksissä, vaikka tosiasiallisesti huolehtisitte puolisonne kanssa..

Toimeentulotuen tarkoitus

Puolison oletetaan näissä tapauksissa olevan keskituloinen palkansaaja. Perustulo Palkkatulot Verot Yleinen asumistuki Toimeentulotuki Käytettävissä olevat tulot. 2014 Toimeentulotuki mrtn psntisesti kuukaudelta, kun taas tyttmyysturva maksetaan neljn viikon vlein 20 4.4 Vhiset tulot ja avustukset. Kertaluonteisia vhisiksi katsottavia avustuksia ja ansioita ei oteta.. Hakijan sukunimi ja etunimet. Henkilötunnus. Puolison nimi. Tositteiden puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Tulot Viljelijöiden tulojen mittaamiseksi komissiolla on käytössään kolme järjestelmää: maatalouden kirjanpidon tietoverkko, joka mittaa maatilojen tuloja yhdenmukaistetun kirjanpidon perusteella.. PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

17 elatuskykyynsä nähden, eikä elatussopimusta ole aiemmin vahvistettu tai elatustuomiota annettu. Lisäksi hakija voidaan ohjata lastenvalvojalle tarkistamaan jo vahvistettu elatussopimus, jos etävanhemman tulot ovat olennaisesti kasvaneet tai lähivanhemman tulot olennaisesti laskeneet elatussopimuksen vahvistamishetkestä. Jos lastenvalvojan vahvistaman elatusavun määrä vaikuttaa olennaisesti liian alhaiselta elatusvastuussa olevan vanhemman elatuskykyyn nähden, asiakas voidaan ohjata kuntaan tarkistamaan elatussopimus vastaamaan vanhemman todellista elatuskykyä. Hakijaa ei tule ohjata lastenvalvojalle laatimaan tai vahvistamaan elatussopimusta, jos vanhemmat ovat keskenään sopineet elatusmaksun suuruudesta, eikä vanhemman voida katsoa laiminlyövän elatusvelvollisuuttaan. Hakija ohjataan kuitenkin lastenvalvojalle vahvistamaan elatussopimus, jos vanhempien kesken sovitun elatusavun suuruus on pienempi kuin elatustuki, vaikka hakijalla ei olisi enempää elatuskykyä. Samoin menetellään, jos vanhempi ei maksa lainkaan elatusta. Ilman kunnan sosiaalihuollon vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen antamaa elatuspäätöstä, hakija ei voi hakea toimeentulotukeen nähden ensisijaista etuuttaan eli elatustukea Kelasta. Katso myös Elatusvelvollisuuden selvittäminen - prosessi Asevelvolliset Asevelvollisten, varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavien ensisijainen etuus on pääsääntöisesti sotilasavustus, jonka tavoitteena on turvata palveluksessa olevan varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavan ja hänen omaisensa toimeentulo palveluksen aikana. Sotilasavustuksessa omaisena pidetään tietyin edellytyksin muun muassa aviopuolisoa, avopuolisoa tai huollettavaa lasta. Tarvittaessa varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalla sekä hänen perheellään voi olla oikeus perustoimeentulotukeen. Asevelvolliselle voidaan sotilasavustuksena myöntää asumisavustusta ja opintolainan korkomenoja. Jos asevelvollinen on määrätty maksamaan elatusapua lapsestaan, mutta ei pysty maksamaan sitä palveluksensa aikana, Kela maksaa lapselle elatusavun suuruisen määrän. Asevelvollisen puolison on mahdollista saada sotilasavustusta silloin, kun hän on avioliitossa asevelvollisen kanssa tai jos hän on avoliitossa asevelvollisen kanssa ja heillä on yhteinen lapsi. Asevelvollisen omaiselle voidaan sotilasavustuksena myöntää perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta. Asevelvollinen ja hänen puolisonsa katsotaan kuuluvan samaan perheeseen ja heille tehdään yhteinen toimeentulotuen päätös. Asevelvollisen puolisolle huomioidaan yhteistaloudessa asuvan perusosa. Sotilasavustuksen perus-, asumis- ja erityisavustus kattavat toimeentulotuen perusosaa vastaavat osuudet. Lisäksi varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalle maksetaan päivärahaa ja heillä on oikeus muun muassa maksuttomiin palvelus- ja lomamatkoihin. Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalla ei ole oikeutta perustoimeentulotuen perusosaan, koska hän saa palveluspaikassa maksuttoman majoituksen, muonituksen ja vaatetuksen. Lomaajalta ei ole myöskään oikeutta perustoimeentulotuen perusosaan. Jos varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalla on sellaisia muilla perusmenoilla normaalisti katettavia menoja, kuten esimerkiksi silmälasit, kotivakuutusmaksu tai lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot, hänellä voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea. Jos varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava hakee toimeentulotukea silmälaseihin, ohjataan hakijaa ensijaisesti selvittämään mahdollisuus saada ne palvelusaikana puolustusvoimilta ja toimittamaan selvitys asiasta. Palvelusaikana puolustusvoimat järjestää terveydenhuollon palvelut ja lääkkeet palvelusta suorittaville maksutta. Jos hakija esittää selvitystä tarpeellisesta lääkemenosta, jota puolustusvoimat ei kata, voidaan myöntää rajattu maksusitoumus tarpeelliseen lääkkeeseen. Hakija voi hakea tarvittaessa myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta. 10 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Mitkä tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan? 4 Hakeminen ja maksaminen Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu maksoivat vuonna 2012 useimmin toimeentulotukea yksin asuville. Yksin asuvien määrä toimeentulotuen asiakkaista oli 74,3 prosenttia. Kaikkiaan näiden kuuden kunnan asukkaista keskimäärin 8,8 prosenttia sai toimeentulotukea vähintään kerran vuodessa. Lapsiperheitä toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli 12,3 prosenttia. Yli kaksi kolmasosaa tuensaajista oli saanut tukea ennenkin eli oli ns. vanha asiakas. Tukien tarvetta on lisännyt näissä kuudessa kunnassa tarkastelukaudella työttömien määrä, kaikkiaan yli 282 000 työtöntä työnhakijaa, joka oli noin 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimeentulotuen saajista lähes 60 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja kyseisenä vuonna.[26]

Maksusitoumus kattaa sopimushautaustoimiston välttämättömät kustannukset. Lisäksi toimeentulotukena voidaan maksaa seurakunnalle lasku seurakunnan välttämättömistä kustannuksista. Marginaaliveroprosentti kuvaa kuinka suuren osan verojen nousu vie tulojen noususta. Esimerkiksi kun 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen veronsa.. Imatralaisille maksettu toimeentulotuki hyppäsi kahdesta miljoonasta kolmeen miljoonaan. Imatralaisten saama toimeentulotuki kasvoi reilusta kahdesta miljoonasta reiluun kolmeen..

Eläkeläisillä on oikeus Suomen Kelaa vastaavan Vakuutuskassan (Försäkringskassan) maksamaan vanhusten toimeentulotukeen (Äldreförsörjningsstöd). Tulot Kun selvität tulotietojasi, kerää palkkalaskelmat pää- ja sivutuloista päiväraha-, eläke-, asumistuki-, toimeentulotukipäätökset muut ilmoitukset, joissa on annettu tiedoksi maksettavat sosiaalietuudet tai.. Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT julkaisi kuvaajan, joka osoittaa selkeästi että asumistuki ja toimeentulotuki, jotka ovat tarveharkintaisia tukia, voivat johtaa yllättävän pahaan kannustinloukkuun Jos perusosaa leikataan, kunnan sosiaalityöntekijän tulee yhdessä asiakkaan kanssa tehdä suunnitelma, jossa ilmenee kuinka asiakas voi parantaa toimeentulomahdollisuuksiaan. Sosiaalityöntekijöiden kanssa tehtyjen suunnitelmien laiminlyönti voi johtaa vähennyksiin.

 1. en viranomaisille, hautaukseen liittyvät järjestelyt seurakunnan kanssa ja ilmoitus omaisille sekä yksi kuljetus Tampereella tai Vatialan hautausmaalle. Toisella paikkakunnalla kuolleen tamperelaisen kuljetuskulut Tampereelle haudattavaksi ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Ulkomailla kuolleen tamperelaisen kuljetuskulut eivät kuitenkaan ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja, kuten eivät myöskään tamperelaisen vainajan kuljetuskulut toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille haudattavaksi. Tampereen kaupunki myöntää toimeentulotukea hautaukseen vain tamperelaisille, ei muiden kuntien asukkaille.
 2. 1. Jos sinulla on nimetty omatyöntekijä aikuissosiaalityössä, ota yhteyttä häneen:
 3. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Puutteellisen hakemuksen käsittely viivästyy. PANKKIYHTEYSTIEDOT (merkitse tili, jolle toimeentulotuki maksetaan)
 4. Jos toimeentulotuki olisi mukana kuvioissa, kokonaisuus olisi huomattavasti mutkikkaampi. Lisäksi asumistuen kohdalla muun muassa puolison tulot ja lasten määrä vaikuttavat asumistuen tasoon
 5. Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?
 6. Laskuri vähentää automaattisesti 20%, kuitenkin enintään 150€ sekä hakijan että puolison ansiotuloista. Esimerkki; jos palkka on 1000e/kk, siitä 20% on 200 e, mutta kuitenkin 150 e vähennetään. Jos palkka on 500 e/kk, siitä 20% on 100e, kuitenkin 150 euroa vähennetään.

Toimeentulotukilaskuri — Sosiaalikollega Tulot yhteens

Toimeentulotuki - Wikipedi

 1. Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.
 2. Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa
 3. en tulee kyseeseen, jos lai
 4. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta
 5. 1974 yılında temelleri atılan, Türkiye nin köklü ve lider lastik markası Lassa Sabancı Holding ve ortakları tarafından kuruldu

Sekä asumistuki että toimeentulotuki edustavat tiukan tarveharkintaista, kohdennettua sosiaalitur-van muotoa. Kansainvälisten vertailujen perusteella on esitetty arvioita, että tällainen sosiaaliturva on.. Perusosan lisäksi toimeentulotukea voidaan myöntää muihin perusmenoihin (toimeentulotukilaki 7 b §), joista täytyy esittää tarvittavat selvitykset (esimerkiksi laskut). Perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja ovat esimerkiksi asumismenot (vuokra, vastike, taloussähkö ja kotivakuutus), välttämättömät henkilötodistuksen hankintamenot, lasten päivähoitomenot sekä muut kuin vähäiset terveydenhuoltomenot julkisia terveydenhuollon palveluja käyttäen. Näitä menoja voidaan ”kohtuullistaa” eli esimerkiksi vuokraa, sähkönkulutusta tai kotivakuutusta ei hyväksytä tietyn summan yli menevältä osalta, mikäli ne eivät vastaa Kelan kohtuullisena pitämää tasoa.[32] Kela ei korvaa pääsääntöisesti Helsingissä asuvalle sinkulle yli 675 euroa[34] ylittävää vuokranosaa, jos kaupungissa on tarjolla edullisempia vuokra-asuntoja[35]. Kahden hengen talouksilla vastaava raja on 800 euroa[36]. Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki. Sähköinen ajanvaraus. Toimeentulotuen hakeminen. Taloudellinen tuki: harkinnanvarainen ja ehkäisevä toimeentulotuki, sosiaalinen luotto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista Etuustärppi Toimeentulotuki Katja Heikkilä Suunnittelija Toimeentulotukiryhmä Vankien toimeentulotuki Hakeminen Liitteet: vankilan maksukortin tiliote tai tilikortti, vankilan ansiokortti, siviilitiliotteet

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki [Tampereen kaupunki

 1. Verkossa näet täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksesi käsittelytilanteen ja tuen maksutiedot. Lisäksi näet täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset.
 2. Asuinpaikka vaikuttaa veroihin Hyvätuloisimpien tuloista huomattava osa on pääomatuloja, joita verotetaan lievem
 3. Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee. Tampereella tukea haetaan seuraavasti:
 4. Kantaväestön toimeentulotuen rahoituksesta puolet tulee kunnalta ja puolet valtiolta. Pakolaisten kohdalla valtio korvaa kunnalle kaikki toimeentulotukikulut kolmen ja paluumuuttajien toimeen­tulotukikulut viiden ensimmäisen maassaolovuoden ajalta.[10]

Toimeentulotuki

3 1.6.1 Vireilletulo Lähettäjän vastuu Asiakirjan siirto Kuka voi hakea etuutta? Henkilö itse Edunvalvoja Edunvalvontavaltuutettu Asiamies eli valtuutettu Lähiomainen tai muu henkilö Kunta Kuolinpesä Muut hakijat Hakuaika Lisäselvitysten pyytäminen Lisäselvitykset toimeentulotuessa Hakemuksen peruminen Kunnalle kuuluvan hakemuksen toimittaminen kuntaan Kuntaan kuuluva hakemus Muu yhteistyö kunnan kanssa Määrä Perustoimeentulotuen perusosan määrä Perhekohtaisuus ja yhteisessä taloudessa eläminen Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosa Yhteistaloudessa asuvan, 18 vuotta täyttäneen perusosa Vanhempiensa luona asuvan 18 vuotta täyttäneen perusosa Lasten perusosat Pienin maksettava määrä Perusosan alentaminen Suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi Perusosan alentaminen enintään 20 prosenttia Perusosan alentaminen enintään 40 prosenttia Määräytymisperusteet Aika Veroprosentin muuttaminen Tulojen määräytymisaika ja jakaminen osiin Tulojen jakaminen osiin Vyöryttäminen Jaksottaminen Huomioon otettavat tulot Sosiaalietuudet Palkkatulot Yrittäjän tulot Elinkeinonharjoittajan tulot Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön (henkilöyhtiöiden) yhtiömiehen tulot Osakeyhtiön osakkaan tulot Muusta yritystoiminnasta saatavat tulot Muuta huomioitavaa yrittäjän laskelman teosta ii9 Perustoimeentulotuki Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Kela ratkaisee perustoimeentulotuen. Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen erotus Perusosa Perusosalla katetaan ravintomenot vaatemenot vähäiset terveydenhuoltomenot henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot paikallisliikenteen käyttö sanomalehden tilaus puhelimen ja tietoliikenteen käyttö harrastus- ja virkistystoiminta vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot (esim. viivästys- ja perintäkulut sekä lainojen- ja luottojen lyhennykset). Asiakas voi päättää itse, mihin hän perusosansa käyttää. Siitä ei pyydetä selvityksiä Muut perusmenot Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 1. asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot 2. taloussähköstä aiheutuvat menot 3. kotivakuutusmaksu 4. muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot 5. lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot 6. lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin kuin ne perustuvat kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen vahvistaman sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen 7. välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot Täydentävä toimeentulotuki Täydentävän toimeentulotuen käsittelee kunta. Jos hakemus saapuu Kelaan, se ohjataan kuntaan. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat 1. muut kuin muihin perusmenoihin kuuluvat asumisesta aiheutuvat menot (YAL 938/ ) 2. henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. 2 Vaikuttavatko puolison tulot. Etusivu › Foorumit › Vaikuttavatko puolison tulot. Tämä aihe sisältää 5 vastaukset, 0 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Nimetön 13 vuotta, 9 kuukautta sitten

espoo.fi > Toimeentulotuki

 1. Perustoimeentulotuki tarkistetaan, jos sinun tai perheesi olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat perustoimeentulotuen määrään. 
 2. Jos Espoon kaupungin myöntämässä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksessä on mielestäsi virhe, voit hakea siihen korjausta.
 3. Toimeentulotuki on sosiaalietuuksiin lukeutuva yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Se on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa, että sen määrään vaikuttavat kaikki henkilön tai perheen käytettävissä olevat tulot ja varat. Ennen toimeentulokea henkilön on haettava ensisijaiset etuudet, joihin hänellä on oikeus (esimerkiksi työttömyysturva ja asumistuki).[1]
 4. Toimeentulotukilain 11 §:n mukaan tuloina otetaan huomioon henkilön käytettävissä olevat tulot lukuun ottamatta pykälän 2 momentissa erikseen mainittuja tuloja (esim. vähäisiksi katsottavat..
 5. Perusturvapalvelut LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT 1.4.2017 ALKAEN Sisällys 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT 1.1 Asiakasmaksulain mukaiset korvausten ja maksujen määräytymisperusteet 1.2 Lapselta perittävät
 6. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Huomioithan, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tukimuoto

Toimeentulotuki on veroton etuus. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää lisäksi Tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot eli tulot verojen jälkeen sekä varat Vainajan puolison on mahdollista hakea tarvittaessa perustoimeentulotukea Kelasta. että kunnan toimielimen mak-suvaatimus, tulot tai saatavat maksetaan toimeentulotukilain mukaan ensin Kelalle Suomen oikeusjärjestelmä on katsonut, että toimeentulotukea voi hakea myös sähköpostitse. Asiaa on käsitelty Turun hallinto-oikeudessa 2010 [52]. Toimeentulotuki. 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kuntien sosiaalitoimesta

Puolison elatusvelvollisuus ja toimeentulotuki - Minile

 1. Työstä saadut tulot huomioidaan sovittelussa pääsääntöisesti tulojen maksupäivän mukaisesti. Soviteltavana tulona pidetään myös työaikapankkiin säästettyjä tai sieltä nostettuja ansioita
 2. Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,
 3. Hakutuloksia: 1. JHL:n lausunto toimeentulotukilain muuttamisesta. 14.9.2017 (julkaistu 11.2.2015) | Lausunnot
 4. TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on
 5. nasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja
 6. Avopuolison tulot vaikuttavat moniin sosiaalitukiin riippumatta siitä, ostaako kumppani oikeasti ruokaa yhteiseen jääkaappiin. Taustalla ovat lainsäädännön koukerot, joita osa asiantuntijoistakin pitää..
 7. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä

Oikeus saada toimeentulotukea syntyy vasta silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan tai toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla eikä elättää itseään muilla tuloillaan tai varoillaan, häneen nähden elatusvelvollisen huolenpidolla tai muulla tavalla. Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, selvitetään aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin Toimeentulotukilaskuri. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä Ensin lasketaan yhteen henkilön/perheen käytettävissä olevat tulot ja varat Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin Toimeentulotukea haetaan oman asuinkunnan tai sen kunnan sosiaalivirastolta, jossa tarve oleskelun aikana on syntynyt. Tukea voi hakea paperisella lomakkeella, sähköpostilla tai mahdollisesti oman asuinkunnan internet-hakujärjestelmässä.

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Toimeentulotuki on sosiaalietuuksiin lukeutuva yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena 2.3 Alennettu toimeentulotuki. 2.4 Laskennalliset tulot. 3 Tuen hakeminen Suomessa Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen Huomioidaan, Momentissa, Tulot, Toimeentulotuki Toimeentulotuki, opiskelijan olosuhdeselvitys - Hyvinkaan kaupunki. from hyvinkaa.fi

Huomioon otettavia tuloja ovat esimerkiksi palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset. Huomioon otettavat tulot ovat nettotuloja.Mikäli asiakas kokee saamansa kohtelun olevan lain vastaista, saa tietoa oikeuksista sosiaaliasiamieheltä ja ilmaista lainopillista neuvoa julkisesta oikeusavusta. Myös puolison opinnot ja vähäinenkin yritystoiminta tai osa-aikainen työskentely aiheuttavat sen, että vähennämme puolisolle myönnetyn lasten kotihoidon tuen sinun ansiopäivärahastasi

Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä 14 seurantatyö tarkenteella muu ja tarkenteen lisätietoon elatus odottamaan puolen vuoden päähän. Kun seurantatyö vapautuu odottamasta, arvioidaan, onko takaisinperinnän hakeminen hallinto-oikeudesta tai seurannan jatkaminen tarkoituksenmukaista. Lisätietoa Takaisinperintäprosessista Alaikäinen Vanhemmista erillään asuvalle alaikäiselle voidaan myöntää perustoimeentulotukea, jos hakemuksesta käy ilmi, että hän on tosiasiallisesti toimeentulotuen tarpeessa (ensisijaiset etuudet eivät riitä, eikä vanhempien taloudellinen apu ei ole riittävä toimeentulon turvaamiseksi). Ennen ensimmäisen päätöksen tekemistä selvitetään, miksi lapsi asuu erillään vanhemmistaan. Lapsi voi asua erillään vanhemmistaan, jos hänet on yksityisesti sijoitettu, hän on lastensuojelun sijoittamana tai asuu esimerkiksi opiskeluiden vuoksi toisella paikkakunnalla. Alaikäisen asuessa yksin tulee aina arvioida, onko tarvetta tehdä lastensuojeluilmoitus. Katso myös lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Alaikäisten avoliitto ei ole perustoimeentulotuen näkökulmasta perhe. Avoliiton osapuolille tehdään erilliset laskelmat ja toimeentulotukipäätökset, joissa asumismenot on jaettu puoliksi. Perusosana käytetään yhteistaloudessa asuvan perusosaa. Mahdollinen takaisinperintä tehdään erikseen kummankin vanhemmilta. Jos yhdessä asuvilla alaikäisillä on yhteinen lapsi, heitä kohdellaan hakemistilanteessa perheenä eli heidän tulee tehdä yhteinen toimeentulotukihakemus. Yksityisesti sijoitettu lapsi Jos kyseessä on yksityisesti sijoitettu lapsi, vanhempi on itsenäisesti siirtänyt lapsen asumisen esimerkiksi sukulaiselleen ilman lastensuojelun myötävaikutusta. Kunnan sosiaalihuollolla on velvollisuus selvittää sijoituksen edellytykset ja sijoituksen hyväksymisestä on tehtävä päätös (lastensuojelulaki 81 ). Kun yksityisesti sijoitetulle lapselle haetaan toimeentulotukea, pyydetään lapsen huoltajalta kopio sijoituksen hyväksymispäätöksestä. Jos kunta ei ole tietoinen lapsen sijoituksesta, tehdään lastensuojeluilmoitus. Lapsen hoitoonsa ottaneella henkilöllä ei ole tiedonsaantioikeutta lasta koskeviin salassapidettäviin tietoihin. Yksityisesti sijoitetun lapsen huoltajalta pyydetään valtakirja, jossa annetaan lapsen hoitoonsa ottaneelle henkilölle lupa lapsen edustamiseen lapsen henkilöä koskevissa asioissa ja lupa maksaa toimeentulotuki hänen ilmoittamalleen tilille. Kiireellisessä tilanteessa valtuutus voidaan antaa suullisesti puhelimessa, mutta huoltajaa pyydetään toimittamaan jatkoa varten kirjallinen valtakirja. Päätös lähetetään lapselle, lapsen hoitoonsa ottaneelle henkilölle ja lapsen huoltajalle. Vaikka valtuutusta tai valtakirjaa ei saada, lapsen hoitoonsa ottaneen henkilön laatima hakemus ratkaistaan normaalisti. Tuki voidaan maksaa lapsen hoitajan tilille käytettäväksi lapsen elatukseen. Päätös lähetetään lapsen nimellä osoitteeseen, jossa lapsi asuu, ja lapsen huoltajalle. Päätöstä ei lähetetä lapsen hoitajalle. Päätöksen yhteydessä tehdään lastensuojeluilmoitus, johon kirjataan huoli lapsen asumisesta ja siitä, kuka hoitaa lapsen asioita. Lapsen toimeentulotukea ei voida maksaa lapsen huoltajalle, jonka luona lapsi ei asu, koska lapsen huoltajalle ei synny lapsesta toimeentulotuesta korvattavia kustannuksia. Yksityisesti sijoitetulle lapselle tehdään oma päätös ja laskelma, koska hän ei muodosta toimeentulotukilain tarkoittamaa perhettä lapsen hoitoonsa ottaneen henkilön kanssa. Lapselle huomioidaan hänen ikänsä mukainen perusosa. Lapsen tulona huomioidaan lapsilisä, elatusmaksu ja tuki, lapselle kuuluvat eläkkeet sekä muut lapsen tuloksi katsottavat tulot ja varat, jos ne ovat maksussa lapsen tai lapsen hoitajan tilille. Tarvittaessa ohjataan lasta tai lapsen hoitoonsa ottanutta henkilöä hakemaan elatustuki, lapsilisä ja muut etuudet itselleen. Jos 7 Ilmoita virheestä. - bulgaria englanti espanja esperanto hollanti italia japani kreikka latina latvia liettua norja portugali puola ranska ruotsi saksa suomi tanska turkki tšekki unkari venäjä viro. - bulgaria..

Video: Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Porvoon - Porvo

* Menojen tarpeellisuuden arvioinnissa sovelletaan kohtuusharkintaa. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista hintatasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla.11 1. ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä 2. opiskele päätoimisesti 3. ole työttömyysturvalain mukaisesti määriteltynä työkyvytön, eläkkeellä, vanhempainvapaalla, maatalouden luopumisen tuilla oleva tai saa kuntoutusrahaa tai ansiomenetyskorvausta kuntoutuksen perusteella 4. ole laitoshoidon tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä 5. ole muun edellä mainittuihin verrattavan hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä. Hyväksyttävä syy on esimerkiksi se, että hakija toimii perhehoitajalain mukaisena perhehoitajana vähintään neljä tuntia päivässä toimii vanhuksen, vammaisen tai sairaan omaishoidon tuesta annetun lain mukaisena omaishoitajana vähintään neljä tuntia päivässä suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotona. Lisäksi velvollisuutta ei ole, jos hakija hoitaa kotona 3 vuotta täyttänyttä mutta alle kouluikäistä lasta ja jos arvioinnin perusteella lapsen kotihoidon tarve sellainen, että sitä voidaan pitää hyväksyttävänä syynä (kotihoito on lapsen edun mukaista). Jos hakija vetoaa poikkeustilanteisiin, joiden perusteella hän kuuluisi mahdollisesti henkilöryhmään, jonka ei tarvitse ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, selvitä ensin onko asia varmennettavissa Kelassa olevista tiedoista. Voit pyytää hakijaa myös toimittamaan päätöksen, jolla hakijalle on myönnetty etuus, josta asia on todennettavissa. Sellainen on esim. päätös omaishoidontuesta tai sopimus omaishoidosta. Jos asia ei ole selvitettävissä, ohjaa hakijaa kuitenkin TE-toimistoon ja sen lisäksi selvittämään seikkaa, josta on kysymys. Jos perustoimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, perustoimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa. Alentaminen voidaan tehdä vain, jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa ja jos alentamista ei muutenkaan voida pitää kohtuuttomana. Lue lisää perusosan alentamisesta Esimerkki Hakija kertoo, että ei ole työkykyinen, mutta hänellä ei ole lausuntoa, josta asian voisi todentaa. Arvioi Kelan palvelutarve. Selvittele tilannetta paikallisen kunnan sosiaalityön yhteistyötahon kanssa. Ohjaa hakijaa julkiseen terveydenhuollon palveluihin työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin. Tee asiakkaalle toimeentulotukipäätös 1-2 kuukaudelle. Tarpeen mukaan voit varata hakijalle henkilökohtaisen ajan myös Kelasta. Perusosan alentamista ei ole tarpeen miettiä ennen kuin tilannetta on selvitetty edellä mainittujen toimenpiteiden avulla. Kerro hakijalle, että selvittelyn laiminlyönti voi johtaa tuen alentamiseen. Avioliittolain mukaan puolisoiden tulee ottaa osaa toistensa elatukseen. Vastaava velvoite on rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla. Elatusvelvollisuus säilyy, kunnes avioero astuu voimaan. Toimeentulotukihakemusta ei kuitenkaan voida hylätä sillä perusteella, että elatusvelvollinen laiminlyö velvollisuutensa. Tällaisessa tilanteessa tulee selvittää mahdollisuus periä myönnetty toimeentulotuki tai osa siitä takaisin elatusvelvolliselta. Katso myös aviopuolisoiden elatusvelvollisuus ja Takaisinperinnän perusteet Vanhemmat vastaavat lastensa elatuksesta pääsääntöisesti 18 ikävuoteen asti. Vanhempien elatusvelvollisuus säilyy myös silloin, kun alaikäinen asuu avoliitossa. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin alaikäisenä solmittu avioliitto, jonka johdosta vanhempien elatusvelvollisuus päättyy ja elatusvelvollisuus siirtyy aviopuolisolle. Yksityisesti sijoitetun lapsen hoitaja ei ole elatusvelvollinen suhteessa lapseen. Katso myös vanhemman elatusvelvollisuus alaikäisestä lapsesta. 4Täydentävässä toimeentulotuessa ei ole suljettu pois mitään menolajeja, jos menot harkitaan asiakkaalle tarpeellisiksi. Toimeentulotukilaki ei aseta ylärajaa täydentävänä toimeentulotukena myönnettävälle määrälle, vaan arvio hyväksyttävän menon tarpeellisesta suuruudesta tehdään asiakaskohtaisen harkinnan mukaan.[2] Voit myös kysyä perustoimeentulotukeen ja sen hakemiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä verkossa Kysy Kelasta -keskustelupalstalla.

Puolison tulot Uusi Suom

Toimeentulotukeen ovat Suomessa oikeutettuja sellaiset henkilöt, jotka eivät saa riittävää toimeentuloa omista tai samassa taloudessa asuvien tuloista taikka realisoimalla omia tai asuinkumppaniensa pankkitalletuksia tai muuta omaisuutta[13]. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva omaisuus otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen esimerkiksi siten, että säästöistä voidaan vähäinen osa jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi[17]. Lisäksi Helsingin hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen mukaan sellaisia pankkisäästöjä, jotka hakija on säästänyt aiemmin saamastaan toimeentulotuesta ei saa vähentää toimeentulotuesta silloin kun hakijalla ei ole ollut välillä muita tuloja[18]. Käytännössä kuntien sosiaalitoimen linja on ollut kuitenkin sellainen, että kaikki pankkitalletukset vähennetään täysimääräisesti toimeentulotuesta. Vakinaista asuntoa, tarpeellista asuinirtaimistoa, ammatinharjoittamiseen kuuluvia työvälineitä sekä sellaisia varoja, joiden katsotaan olevan tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi ei saa kuitenkaan huomioida realisoitavana omaisuutena[13]. Alle 18-vuotiaan lapsen varoja ei myöskään saa ottaa huomioon siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan toimeentulotuessa huomioon otettavat menot. ..koska puolison pienetkin tulot(tai vanhempien tulot, jos asuu samassa taloudessa vanhempien kanssa) vaikuttavat Toimeentulotuki on toinen asia ja pientähän se on Helsingin vuokriin verrattuna

Tulot ja varallisuus. Toimeentulotuki voidaan periä takautuvasti myönnetystä etuudesta samalta ajalta, kun toimeentulotuki ja etuus ovat olleet maksussa (Laki toimeentulotuesta 23 §) Re: LiikennevakuutusKela | toimeentulotuki25.02.2020 07:52. Tärpit 2 min. Kuinka paljon opiskelija saa tienata? Näin tulojen ja tukien yhdistäminen onnistuu Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Soite - Toimeentulotuki

Jos taloudessa on yksi tai useampi työssäkäyviä tai omaishoitajina toimivia henkilöitä, toimeentulotuki on mitoitettava siten, että talouden yhteenlaskettuihin kokonaisnettotuloihin jää toimeentulonormin ylittävä ylimääräinen rahasumma, niin kutsuttu kannustusraha, jonka suuruus on vähintään 20 senttiä jokaista ansaittua euroa kohden, kuitenkin enintään 150 euroa taloutta kohti[22]. Tämä ei kuitenkaan koske työvoimahallinnon osoittamaa palkatonta pakkotyötä tekeviä henkilöitä, vaan heidän kannustuslisänsä ulosmitataan täysimääräisenä toimeentulotuesta[23]. Ylläpitokorvaus on kokonaisuudessaan tuloa jota ei oteta huomioon kun toimeentulotukea lasketaan. Yleensä kunnat ottavat myös matkakulut menoina huomioon. Toimeentulotukilaki toteuttaa osaltaan perustuslain 19 §:n 1 momenttia, joka sääntelee oikeutta sosiaaliturvaan.[2] Toimeentulotuen tarkoituksena on turvata yksilölle sekä hänen mahdolliselle aviopuolisolleen sekä samassa taloudessa mahdollisesti asuville lapsille, avopuolisolle ja tämän tai toimeentulotukea hakevan henkilön vanhemmille ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo[3]. Toimeentulotuen tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa tuen tarpeessa olevien ihmisten osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan[4]. Sosiaali ja terveysministeriö on kuitenkin todennut, ettei toimeentulotuki riitä kattamaan edes kohtuullista minimikulutusta[5]. Hakemuksen voi postittaa tai tuoda henkilökohtaisesti sosiaalipalvelutoimistoon tai johonkin Espoon kaupungin asiointipisteistä. Hakemusta hautaukseen ei voi tehdä sähköisesti. Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen * Pääsääntöisesti tulee käyttää kunnan järjestämiä päivähoitopalveluita. Päivähoitomaksun alentaminen on ensisijainen keino toimeentulotukeen nähden.

Toimeentulotuki on sosiaalietuuksiin lukeutuva yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo Toimeentulotuki. 1. Mikä on sosiaaliturvajärjestelmän perusajatus? 9. Kuka tukea saa? <ul><li>Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin.. Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen, perhe-etuusryhmän etuuspäällikkö Heidi Johansson, perhe-etuusryhmän suunnittelija Kela, Lakiyksikkö 18.5.2017 Kelan tehtävät Tai sitten hän voi elää puolison tuloilla eli tyyppiesimerkki olisi kotiäiti tai -isä. Tai jos on hyvin paljon omaisuutta ja ei halua, että te-toimisto patistaa töihin, niin elää vaan sillä omaisuudellaan.. Hae tukea ja toimita liitteet verkossa. Voit hakea tukea myös lomakkeella. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Ota silloin yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Video: Toimeentulotuki Kuusamon kaupunk

Toimeentulotuki pois nuorilta? Elävä arkisto yle

4 Yrittäjän menot Yrittäjän varojen huomioiminen Maatalousyrittäjän tulot Porotalouden harjoittajan tulot Metsänomistajan tulot Pääomatulot Muut tulot Alle 18-vuotiaan tulot Tiedot rahalaitoksilta Tulot, joita ei huomioida Tuloista tehtävät vähennykset Ulosotto Velkajärjestely ja velkaantuneen asiakkaan ohjaus Etuudesta tehty kuittaus ja lapsikorotusten perintä Varat Menot Perusosaan sisältyvät menot Muut perusmenot Asumismenot Vuokra-asunnon menot Asumisoikeus- ja osaomistusasunnon menot Omistusasunnon menot Kahden asunnon kustannukset Muut asumismuodot Kohtuulliset asumismenot Asunnossa asuvat henkilöt - kohtuullisen tason määrittäminen Hakijan tai perheen erityiset tarpeet ja perheen kokonaistilanteen huomioiminen ratkaisua tehtäessä Asumismenojen jakaminen asunnossa asuvien henkilöiden kesken Muuttoon liittyvät menot Vuokravakuus Sähkö- ja lämpövakuus Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut Yksityisen terveydenhuollon kustannukset Kunnan myöntämä palveluseteli yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin Suun ja hampaiden hoitoon liittyvät menot Silmälasien ja piilolinssien myöntäminen Julkiseen terveydenhuoltoon liittyvät matkakustannukset Lääkkeet ja muut apteekista ostettavat valmisteet Maksusitoumus apteekkiin Lääkkeellinen happi Asiakkaan itse maksamat lääkekulut Lääkekäsittelijä ilmoittaa toimeentulotukeen asiakkaan vuosiomavastuun (lääkekaton) ylittymisestä Lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnanmenot Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot Välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot iii KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen • Kanada: kullakin provinssilla on oma järjestelmänsä, Quebecissä se on nimeltään Bien être social eli social welfare

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Puolison pankki. Pankkitilin numero. Kotona asuvien lasten sukunimet ja etunimet. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet, joista käy ilmi maksettu summa, maksupäivä ja alkuperäinen eräpäivä TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ - Järjestä tilien käyttöoikeudet näin, niin et joudu pulaan, jos puolisosi menehtyy. Tiesitkö, että pankkitilillä olevista rahoista tulee myös kuolinpesän omaisuutta, jos tili on ollut yhteinen Täydentävä toimeentulotuki. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin.. KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Sähköinen toimeentulotuki - Essot

* Terveydenhuoltomenoja (julkiset) ovat muun muassa lääkekulut, poliklinikka- ja vuodeosastomaksut, hammashoidosta ja silmälasien hankinnasta aiheutuneet kustannukset sekä vastaavat muut henkilön tarpeellisesta terveyden- ja sairaudenhoidosta aiheutuneet menot tarpeellisen suuruisina. Lisäksi edellytetään, että hoito tai lääke on asiakkaalle tarpeellinen. Kelan korvauksiinhan puolison tulot vaikuttavat niin, ettei palkkaa tarvitse olla paljonkaan, kun Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuki määräytyy yksikön (huom. ei yksilön) tulojen ja.. Virhe: Toimeentulotuki. Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaille tarkoitettua, yksilön tai perheen kanssa Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen..

Noin 7 prosenttia Suomen väestöstä sai toimeentulotukea vuonna 2005.[11] Toimeentulotuen saajien määrä moninkertaistui 1990-luvun laman aikana ja pitkään toimeentulotuen varassa elävien määrä on ollut vuodesta 1994 lähtien yli kolminkertainen 1980-lukuun verrattuna[12]. Toimeentulotuesta on käytännössä muodostunut monen pitkäaikaistyöttömän perusturva, sillä työmarkkinatuen ja asumistuen yhteenlaskettu määrä jää usein niin pieneksi, ettei se kata elämisen kuluja. Tuen saajien määrää vuoden 1994 jälkeen on lisännyt ns. suppean perusosan poistuminen käytöstä. #Toimeentulotuki on kuitenkin hyvin erilainen etuus kuin vähimmäismääräiset työttömyys- tai eläke-etuudet. pic.twitter.com/Py99ygmcfM. 1 ответ 12 ретвитов 40 отметок «Нравится»

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että olet toimittanut Kelaan kaikki tarvittavat liitteet hakemuksesi käsittelyä varten. Toimeentulotukilaskuri. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä Ensin lasketaan yhteen henkilön/perheen käytettävissä olevat tulot ja varat PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen... Lisäksi on oltava mukana kuitit kuukauden vuokranmaksusta, sähkölaskusta ja mahdollisista muista erikseen korvattavista asumiskustannuksista, kuitit viimeisen kuukauden sairauskuluista, päivähoitomaksuista, elatusmaksuista ja opintolainojen koroista sekä selvitys asuntolainoista. Jatkossa on täytettävä kuukausittain kolmisivuinen hakemus samoine tietoineen ja toimitettava esim. tiliotteet ja työvoimatoimiston hakijakortti. Helsingissä tukea voi hakea Helsingin kaupungin eAsiointi palvelussa. Useiden lykkäysten jälkeen marraskuussa 2013 alkoi Läntisellä sosiaaliasemalla Haagassa toimeentulotuen hakemisen koekäyttö internetissä, joka on määrä ottaa käyttöön muualla Helsingissä vuonna 2014. Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle järjestelmän toimittaa entinen Logica, nykyinen CGI Suomi, ja se maksaa arvioiden mukaan laitehankinnat mukaan lukien noin 3,4 miljoonaa euroa. Helsingin järjestelmän hintalappu on muun muassa Helsingin Sanomien esittämien arvioiden mukaan noussut siitä syystä, ettei järjestelmän hankintaa ole tehty hankintalain mukaisesti, sillä hankintaa ei ole lainkaan kilpailutettu. Myös Vantaalla ja Kainuussa on saman toimittajan erikseen laskuttamat ja toimittamat järjestelmät.[55][56][57]

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella Kelan työntekijän tai Espoon sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa? Tarpeen mukaan Kela välittää tietojasi sosiaalitoimistoon, jossa voidaan pohtia elämäntilannettasi syvällisemmin kuin Kelassa. Toimeentulotuessa siulle lasketaan toimeentulotuki joka kuukaudelle erikseen. Kaikki saatavat tuet, tulot, varallisuus lasketaan tuloiksi ja nämä sitten vähennetään siitä Vuokra+360e (vai mitä se.. Kelan mukaan tänään muuttuvan tuen määrä pienenee niillä korkeakouluopiskelijoilla, jotka eivät voi saada yleistä asumistukea puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulojen vuoksi

Muutoksenhakupyynnön voi tehdä päätöksen mukana yleensä toimitettavalla muutoksenhakulomakkeella, joka on lähetettävä tietyn ajan kuluessa päätöksen teosta. Suomi | Svenska | English | Eesti keel | Français | Pусский | Soomaali | Türkçe | Español | بالعربية | 中文 | فارسی Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Perustoimeentulotukea myöntää Kela. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista Pirkkalasta/Vesilahdesta toiselle paikkakunnalle haudattavaksi kuljetettavan vainajan kuljetuskulut eivät oikeuta toimeentulotukeen. Lehti-ilmoituksen, muistotilaisuuden tai hautakiven kulut eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia. Ulkomailla syntyneitä hautauskustannuksia ei huomioida. Toimeentulotuki ja asumiskustannukset 17.4.2019 Signe Jauhiainen @SigneJauhiainen Asumisen tukeminen Asuntomarkkinat Sosiaaliturva 2 18.4.2019 Milj. euroa Kelan maksamat asumisen tuet Yleinen asumistuki

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä Toimeentulotuki 24.11.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Etuuden osat... 1 1.3.1 Perustoimeentulotuki... 2 1.3.1.1 Perusosa... 2 1.3.1.2 Muut perusmenot... Kela myöntää perustoimeentulotuen yleensä 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa. Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Esimerkiksi Trondheimin kunnan sosiaalivirastosta maksettiin sosiaaliapua (økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Trondheim kommune) vuonna 2014 yli 18-vuotiaille yksineläjille 6570 Norjan kruunua (n.725 €) sekä avo- ja aviopareille 9300 Norjan kruunua (n. 1050 €) kuukaudessa vuonna 2014.[64] Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa Toimeentulotuen asiakkaalle pienistä tuloista jää käteen vähemmän kuin sellaiselle Ei tässä sinänsä ole mitään ongelmaa, sillä toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota kaikki muut tulot alentavat Päätös tehdään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta kuntaan. Hakemuksen saapumispäivää ei lasketa määräaikaan, myöskään viikonloput ja arkipyhät eivät sisälly määräaikaan. Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

10 Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös sellaisia menoja, jotka kuuluvat lähtökohtaisesti perustoimeentulotuella katettaviin menoihin mutta jotka ovat henkilön tai perheen erityisen tilanteen vuoksi niin suuria, ettei perustoimeentulotuki riitä kattamaan niitä Ehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee kunta. Jos hakemus saapuu Kelaan, se ohjataan kuntaan. Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen muoto, jota käytetään myös sosiaalityön välineenä. Kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuensaajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuensaajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin Toimintaraha ja matkakorvaus Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksettava toimintaraha ja matkakorvaus eivät kuulu perustoimeentulotukeen. Niitä koskevat hakemukset siirretään kuntaan hallintolain nojalla Oikeus ja edellytykset Toimeentulotuen myöntäminen edellyttää hakemista. Hakea voi Kelan verkkoasiointipalvelussa, Kelan paperilomakkeella tai suullisesti. Linkki kohtaan Hakeminen Kun perustoimeentulotuen tarvetta arvioidaan, lähtökohtana on, että jokaisella on kykynsä mukaan velvollisuus pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan. Perustoimeentulotukea voi saada jokainen tuen tarpeessa oleva, joka ei voi saada toimeentuloa muulla tavalla. Perustoimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, ja ennen tuen myöntämistä tulee selvittää henkilön ja perheen mahdollisuudet tulla toimeen omillaa tuloillaan, varoillaan tai muilla tulonlähteillä Oikeus Jokaisella on oikeus perustoimeentulotukeen, jos toimeentulotukilaissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Mitään henkilöryhmää ei voida jättää toimeentulotuen ulkopuolelle, vaan tuen tarve on arvioitava jokaisen hakijan kohdalla yksilö- tai perhekohtaisesti. Oikeus perustoimeentulotukeen määräytyy Suomessa oleskelun perusteella. Perustoimeentulotuki koskee jokaista tuen tarpeessa olevaa, joka ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai varoillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Toimeentulotuen hakijaa ja hänen perhettään tulee aktiivisesti ohjata hakemaan ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia tai muita etuuksia. Asiakasta tulee neuvoa etuuksien hakemisessa. Asiakas ohjataan kuntaan, jos hän vielä sen jälkeen tarvitsee sosiaalihuollon palveluita. Lue lisää Sosiaalityön tarpeen arvioimisesta ja yhteydenotosta kuntaan. Perustoimeentulotukea hakeva vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon, ellei hän: 3 Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. ten tulojen ja köyhyysrajan erotuksena, joka ilmoitetaan tyypillisesti prosenttina rajasta Toimeentulotuki on monelle maahanmuuttajalle tai turvapaikanhakijalle porkkana tulla Suomeen. Suomi onkin turvapaikanhakijan taivas. Sen tietävät myös poliitikot: Heidän kannattaa tulla tänne jo.. Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu turvaamaan henkilön tai perheen Koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus, tulee henkilön selvittää mahdollisuutensa muiden.. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki: sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin Toimeentulotuki kestää vertailun. Vanhukset, etenkin yksin asuvat, saavat yleensä keskimääräistä Toimeentulotuki on sosiaalisen turvaverkon viimeinen osa. Kunnat jakavat sitä tilanteissa, joissa..

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä Puolison tulot eivät tulevaisuudessa vaikuta työmarkkinatukeen. Puolison tulojen vaikutusta on lievennetty asteittain nostamalla tulorajaa, mutta tuki pienenee yhä monilla Tulot ja menot osiossa pystyt helposti rakentamaan itsellesi budjetin, jonka jälkeen näet heti paljonko sinulla jää ylimääräistä rahaa käteen kuukaudessa. Tulot ja menot kannattaa ensiksi arvioida..

Etävanhemman tulot eivät nosta toimeentulotuen varassa elävien lasten elintasoa, koska saadut elatusmaksut vähennetään toimeentulotuesta.[19]. Oikeus perustoimeentulotukeen syntyy, kun tuloista/varoista ja toimeentulotuessa hyväksyttävistä välttämättömistä menoista on tehty laskelma, joka osoittaa tulojen/varojen riittämättömyyden kyseisiin menoihin. Vaikka tulot olisivat sen suuruiset, että oikeutta perustoimeentulotukeen ei laskelman mukaan synny, henkilöllä tai perheellä voi olla tilanteesta riippuen oikeus täydentävään ja/tai ehkäisevään toimeentulotukeen. Kuitenkin jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, edellytyksenä on että perustoimeentulotukea on haettu Kelasta.[30] Maksusitoumusta hautaukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Vainajan henkilötietojen lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä tukea hakevan omaisen yhteystiedot. Toimeentulotuki tilastojen valossa Tuija Korpela, tutkija, Kelan tutkimusryhmä Miniseminaari toimeentulotuesta 6.3.2018 Kelan auditorio Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuonna 2017 Perustoimeentulotuki:

Puutteellinen hakemus ja tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä ja voivat johtaa hakemuksenne hylkäämiseen. Tässä oleva otsikointi vastaa toimeentulotuki- ja jatkohakemuksen.. Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692 Vuoden 2017 alusta toimeentulotuen perusosan hakeminen siirtyy Kelaan. Vaikka perusosan maksatus siirtyy Kelaan, kuntien sosiaalityöntekijät tekevät edelleen päätökset täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita myönnetään tarvittaessa toimeentulotuen perusosan lisäksi.[49] Päätös syntyi alun perin maaliskuussa 2014 hallituksen kehysriihessä. Tätä ratkaisua ajoivat erityisesti Vihreät.[50] Aiemmin maksatuksesta on vastannut oman asuinkunnan tai viimeisimmän asuinkunnan sosiaalivirasto tai myöhemmin sosiaali- ja terveysvirasto. Siirtoa on perusteltu mm. sillä, että asiakkaan kohtaama byrokratia vähenee, kun kaikki perustuet saa samalta luukulta Kelasta. Samalla kuntien sosiaalityöntekijät pystyvät keskittymään henkilökohtaista palvelua vaativaan sosiaalityöhön. Kunnista toisaalta katoaa niiden 1800 hengen työpaikat, jotka ovat käsittelemässä tukipäätöksiä. Muun muassa tästä syystä ratkaisusta koituu noin 52,5 miljoonan euron säästöt.[51]

 • Murders per capita.
 • Tuntematon sotilas vera.
 • Offline nt password & registry editor.
 • Pyssypuoti.
 • Hr prosessikuvaus.
 • Kjøpe levende mark.
 • Tuulilasin vaihto turku kokemuksia.
 • Juoksu sauvan pituus.
 • Arktikumin puisto.
 • Laatoitus vanhan päälle lattiakaivo.
 • Ue40mu6195 samsung.
 • Wordpress sivu ei näy.
 • Klingeriitti tiiviste.
 • Isosaari ruskaristeily.
 • Tekemistä oulussa nuorille.
 • Suuntolink for mac.
 • Jaana malytcheva ikä.
 • Tekohampaiden puhdistus soodalla.
 • Tekken 4 characters.
 • Sinkkutapahtumat 2018.
 • Hauska puhe ystävälle.
 • The tribe tivoli.
 • Voetbal spelletjes wk 2014.
 • Kaikki äidit kaikki tyttäret rovaniemi.
 • Pop musiikkia idols.
 • Merikeskus vellamo.
 • Portrait band.
 • Bmw 540 e39.
 • Hotel kämp helsinki.
 • Hevoset amerikassa.
 • Riigimaade kaart.
 • Al anon auttava puhelin.
 • Vesta youtube.
 • Oneplus 3t lompakkokotelo.
 • Kennelliitto jalostustietojärjestelmä.
 • Parship kostenübersicht.
 • Etk täydennyskoulutus.
 • Paljonko tyrnimehua päivässä.
 • Puolivarjo fysiikka.
 • Hyvä johtaminen työhyvinvointi.
 • Sää istanbul helmikuu.