Home

Tiedonhakujärjestelmä

Tiedonhaku - Wikipedi

 1. NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli on väline tiedonhakuun ja -hallintaan Nelli kokoaa kirjaston elektroniset tiedonlähteet yhteen paikkaan Eri alojen tietokannat Elektroniset lehdet..
 2. Lain mukaan luotto- ja maksulaitosten on joko rakennettava tiedonhakujärjestelmä tai toimitettava laissa edellytetyt tiedot muutoin tullin erilliseen tilirekisteriin 1.9.2020 mennessä
 3. Toisen voimassaolokriteerin tarkoittama suunta voi olla joko se ilmansuunta, johon päätelaite liikkuu, tai päätelaitteesta POI-tiedon kohteeseen kuvitellun vektorin 10 suuntaa ilmansuuntiin nähden. Esimerkiksi vain moottoritien toisella puolella sijaitsevan huoltoaseman ei kannata mainostaa moottoritien eri puolta kulkeville, jos huoltoasemalle pääsee vain yhdeltä puolelta moottoritietä. Tällöin ilmansuunta, johon päätelaite liikkuu, paljastaa järjestelmälle sen, kannattaako huoltoasemasta lainkaan tiedottaa käyttäjälle. Ilmansuunta on myöskin helppo määrittää.

tiedonhakujärjestelmä - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

tiedonhakujärjestelmä. -Morfoen analyysiohjelma Kstem. englannin kielelle. INQUERY-tiedonhakujärjestelmä on kehi-. tetty USA:ssa Massachusettsin yliopiston Näytöllä esitetyt napit ovat hylkää b1, jäädytä b2, tallenna b3, kartta b4, tiedot b5, 15 soita b6 ja suunnista b7. Napilla 'hylkää' esitetty kohde voidaan hylätä, jonka jälkeen sitä ei esitetä käyttäjälle. Hylätty kohde voidaan joko vain jättää käyttämättä, kunnes sen kriteerit seuraavan kerran täyttyvät, tai se voidaan poistaa käyttäjän mielenkiinnon kohteiden listalta, jolloin sitä ei enää toiste näytetä käyttäjälle, ellei hän valitse sitä uudelleen tälle listalle. Napilla 'jäädytä' käyttäjä voi 20 pitää näytöllä olevan näytön muuttumattomana, jotta hän voi katsella sitä . :'; myöhemmin. Muuten näyttölaitteella 421 esitetty POI-tieto edullisesti poistetaan : ‘": näytöltä tietyn viiveen jälkeen ja/tai seuraavan POI-tiedon saapuessa. Napilla | 'tallenna' käyttäjä voi tallentaa esitetyn POI-tiedon myöhempää käyttöä varten • « :.**r päätelaitteen muistiin tai massamuistiin, jos se on uudelleenkirjoitettavaa tyyppiä.« j « • » · • 4 24 106823 POI-tiedon kohde voi sijaita muualla kuin sen esittämisen käynnistämiseen tarkoitettu alue. Tämä voidaan toteuttaa esim. lisäämällä POI-kohteen tietoihin kohteen todellinen sijainti lisätietona, tai sallimalla tietokannassa yksi tai useampi ylimääräinen POI-kohteen sijaintitieto yhden tai useamman POI-kohteen 5 ympäristöstä poikkeavan ilmaisualueiden määrittämiseksi.

Tyypillisiä esimerkkejä ovat tietokoneohjelmisto tai musiikki. Saman-laisia ovat yritysten hakupalvelut tai vaikkapa suomalaisen pienyrityk-sen, Whitevector Oy:n kehittämä tiedonhakujärjestelmä, joka.. Aivan kuten tyypillinen tiedonhakujärjestelmä, joka antaa vain vastauksia; etuoikeutettu algoritmi antaa sinulle vain sen, mitä jo tiedät. Halvaa kahvia. Vahva kahvi Testausympäristönä on ollut MINTTU-tiedonhakujärjestelmä. Lisäksi on selvitetty, mitä sanojen perusmuotoon palauttaminen vaikuttaa käänteishakemiston muistitilan tarpeeseen TENTTU Helsingin teknillisen korkeakoulun tiedonhakujärjestelmä. KCL Keskuslaboratorio OY:n tietokannat ja Paperbase International. Tietopankkien ja tietokantojen sisällöt ja aineistojen.. Nelli on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten tietokantoihin, sanakirjoihin, hakuteoksiin ja elektronisiin lehtiin

SuomiAreena. Finanssiala > Uutismajakka > Sähköinen tiedonhakujärjestelmä voi vaarantaa pankkisalaisuuden d. Haku, jonka muodossa tiedonhakujärjestelmä käsittelee tiedonhakijan kyselyn. Relevanssi voidaan jakaa aihe- ja käyttäjärelevanssiin. Aiherelevanssi on enemmän järjestelmä- ja algoritmikeskeinen.. Tutkimuksessa käytetty tiedonhakujärjestelmä perustuu probabilistiseen tiedonhaun malliin, joka toimii Inquery-tiedonhakuohjelmassa (Callan & Croft & Broglio, 1995) 15 Käyttäjä voi esimerkiksi kuviossa 5b esitetyllä tavalla tehdä lisävalintoja lohkossa 68, joilla hän voi esim. poistaa tai tallentaa tiedon tai pyytää siitä kartan tai suunnistusapua kohteeseen. hakuhistoria. vapaatekstihaku. suorakäyttöinen tiedonhakujärjestelmä. hakuistunto

FI106823B - Tiedonhakujärjestelmä - Google Patent

 1. toimivalla, ja perusteluna kiireel-le on vanhojen järjestelmien pettä
 2. Mikäli organisaation tiedonhakujärjestelmä tuotteiste-taan ja sitä tarjotaan sovelluksena organisaatioille, joutuu se luonnollisesti ottamaan kantaa kaikkien erilaisten organisaatioiden tarpeisiin
 3. Siinä tiedonhakujärjestelmä perustui täydelliseen täsmäytykseen. Osittaistäsmäytykseen pe-rustuvilla järjestelmillä asiaa ei ole tutkittu. Muissa kielissä tutkimus on suuntautunut lähinnä..
 4. Ei osaa mitään sisältöä, muotoa tai asiakirjaa saa kopioida missään muodossa tai liittää mihinkään tiedonhakujärjestelmä sähköisesti tai mekaanisesti, muuhun kuin omaan käyttöön (ei jälleenmyyntiin..
 5. Testauksessa käytettyä tiedonhakujärjes-telmää (COATER-tiedonhakujärjestelmä) verrattiin SMART-tiedonhakujärjestelmään. COATER määrittelee dokumenttien relevanttisuuden tutkimalla, kuinka..
 6. information retrieval system. tiedonhakujärjestelmä. informaation jälleenhakujärjestelmä. information selection system. tiedonhakujärjestelmä

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä - PDF Free Downloa

 1. Kaksinkertaisen käsittelyn teoria: muisti koostuu kahdesta järjestelmästä ja a déjà vu ne ovat poissa synkronoinnista Tällöin aktivoitaisiin vain tuntemusjärjestelmä, mutta ei tiedonhakujärjestelmä.
 2. Tietopankki eli suorakäyttöinen tiedonhakujärjestelmä on palvelu, joka sisältää tietokan-toja ja hakuohjelmiston. Tietopankkeja voidaan käyttää maailmanlaajuisten tietoliiken-neverkkojen välityksellä
 3. Ensimmäinen elektroninen tiedonhakujärjestelmä keksittiin Saksassa 1920-luvulla. Sen keksi Zeiss Ikon -kameratehtaan johtajistoon kuulunut Emanuel Goldberg (1881-1970)
 4. Nopean väylän kansalaisten pankkitietoihin tarjoaa uusi sähköinen tiedonhakujärjestelmä, joka on tulossa käyttöön vuonna 2020. Tämä käy ilmi HSL:n laatimista ennusteista
 5. Amalthea, agenttipohjainen MIT:in medialaboratoriossa kehitetty tiedonhakujärjestelmä Internetin globaalin tiedon etsimiseen. Best first-haku, hakumenetelmä, jossa haku etenee lokaalisti..

Tiedonhakujärjestelmä ja Synonyymit - Ratkojat Ristikk

 1. Käytettävissä oleva aika riippuu siitä nopeudesta, jolla päätelaitteen ja sen käyttäjä liikkuvat sekä etäisyyskriteeristä. Tämän ajan tulisi mielellään olla niin pieni, että ilmoituksen saadessaan käyttäjä on edennyt etäisyyskriteerin 20 osoittamasta ajasta tai matkasta esimerkiksi enintään 20-30 %. Suurin sallittu etsintään kuluva aika riippuu myös käyttäjän liikesuunnasta kohteeseen nähden.
 2. imoitava. Erityisesti ajoneuvoon asennetun päätelaitteen tarjotessa suuren määrän tietoa käyttäjänsä ulottuville on tarkoituksenmukaista järjestää yhtenäinen ja helppo keino eniten käytettyjen toi
 3. tiedonhakujärjestelmä. Ennen kuin jatkat hakukoneiden tarkastelua Internetissä, ymmärrämme tiedonhakujärjestelmän käsitteen. Yleensä tällaista järjestelmää voidaan kutsua mihin tahansa..
 4. Tiedonhakujärjestelmä. Tiedonhakujärjestelmä on tiedon luovuttajan ylläpitämä sähköinen pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmä, jonka avulla tiedon luovuttaja välittää välittömästi ja..

15 Keksinnön mukaisessa suunnistus- ja viestintäjärjestelmässä päätelaitteen sijainti määritetään edullisesti matkaviestinverkkoon liittyneen päätelaitteen paikanmäärityksellä, joka tapahtuu peilaamalla tukiasemien avulla. Tulevissa solukkoverkoissa solukokoa pienennetään matkaviestinverkon kapasiteetin kasvattamiseksi, ja tukiasemat pystyvät määrittämään niiden peittoalueella olevan , 20 verkkoon liittyneen eli tyypillisesti päällä olevan matkaviestimen sijainnin yhä tarkemmin, jopa 150 m tarkkuudella. Lisäksi voidaan käyttää esim. tihennettyä matkaviestimen lähetystä peilaavaa radiovastaanotinverkkoa yhdessä varsinaisen , .'; matkaviestinverkon tukiasemien vastaanottimien kanssa peilauksen • · * tarkentamiseksi. Moderni tiedonhakujärjestelmä Belfastin Linen Hall Libraryssa. Kirjastossa toimii myös pysyvä julistenäyttely ajalta, joka tunnetaan nimellä The Troubles, eli ajalta, jolloin väkivaltaisuudet olivat..

Kansallinen Finna tiedonhakujärjestelmä tarjoaa valmistuttuaan yhteisen haun suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmiin. Jo nyt Finnasta löytyy reilun 40 muistiorganisaation.. Kokonaisuus on aina toiminnallinen ja itsenäinen systeemi, esimerkiksi tiedonhakujärjestelmä, jäähdytysjärjestelmä, ohjausjärjestelmä ym. (Pelin 2011, 91-98. Esitystä valmistellessa on tunnistettu kolme vaihtoehtoista tapaa järjestää direktiivin edellyttämä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä: 1) viranomaisten ja luottolaitosten välinen tiedonhakujärjestelmä.. Tuolloin ainutlaatuinen tuote, joka yhdistää luokitusjärjestelmän ja hakukoneen ominaisuudet. Tämä oli ensimmäinen ja ainoa tuolloin Venäjän tiedonhakujärjestelmä Nelli (National Electronical Library Interface) • Nelli-portaali (National Electronic Library Interface) on kansallinen tiedonhakujärjestelmä, jolla haun voin kohdistaa useisiin eri tietokantoihin.

Sähköinen tiedonhakujärjestelmä voi vaarantaa pankkisalaisuude

Nopean väylän kansalaisten pankkitietoihin tarjoaa uusi sähköinen tiedonhakujärjestelmä, joka on tulossa käyttöön vuonna 2020.Tähän asti viranomaisten on pitänyt pyytää tietoja kankeilla.. Lohkossa 32 voidaan myös tarkistaa, onko kohteesta matkaviestinverkon kautta saatavissa sijaintiin perustuvaa puhelinnumeroa, edullisesti sellaista, jota . . . vastaava nimi on jo puhelinmuistiossa vaikkakin ilman sijaintitietoa. Näin käyttäjän • · suunnistaessa Empire State Buildingiä kohden hän voi saada siellä • ( :Y„25 työskentelevän tuttavansa puhelinnumeron lukuisien muiden samassa « ♦ i rakennuksessa olevien numeroiden joukosta, jos numeron puuttuessa matkaviestin lähettää automaattisesti kerran esim. SMS-lyhytsanomapalvelua käyttäen numerotiedustelupyynnön kaikista niistä numeroista, joiden haltijan jokin • · · . numero on matkaviestimen puhelinmuistiossa ja joiden osoite on sama kuin « 30 matkan kohde. Esimerkin tuttavallahan voi olla kotinumero muualla, mutta : numerotiedustelu löytää puhelinnumeron perusteella ensin täydellisen nimen ja . # : sitten nimen ja matkan kohteena käytetyn osoitteen avulla toisen, tavoitellun • · • « 22 106823 puhelinnumeron. Jos kohde on matkaviestimessä ilmaistu koordinaatteina ilman katuosoitetta, numerotiedustelun tai ulkopuolisen palvelimen on selvitettävä ensin katuosoite koordinaateista esimerkiksi käyttäen alueesta laadittua digitaalista vektorikarttaa. Esimerkkejä: tiedonhaku, tiedonhakujärjestelmä, tiedonkulku, tiedonsiirto, tiedonsiirtoverkko, tietohuolto, tietojenkäsittely, tietojenkäsittelyoppi, tietojärjestelmä, tietokanta, tietokoneanimaatio.. Esimerkki ensimmäisestä voimassaolokriteeristä voisi olla huoltoaseman tai apteekin aukioloaika, tai vaikkapa uimarannan veden riittävä lämpötila, esim. yli 18 astetta. Voimassaolokriteerin tulisi perustua johonkin sellaiseen suureeseen, 5 joka voidaan automaattisesti määrittää ja toimittaa kaikkien alueella olevien päätelaitteiden käytettäväksi.

Nelli-portaali (National Electronic Library Interface) on kansallinen tiedonhakujärjestelmä, jolla haun voi kohdistaa useisiin eri tietokantoihin yhtä aikaa Keksinnön mukainen järjestelmä käsittää edullisesti myös suoramarkkinointirekisterin, jolla kukin käyttäjä voi halutessaan kieltää itselleen POI-tietoina lähetettävän suoramarkkinoinnin kokonaan tai joillakin kriteereillä, 10 kuten ajan tai mainostettavan tuotteen tai palvelun tyypin (luokan) perusteella.

Kuviossa 5b on esitetty keksinnön mukaisen päätelaitteen näyttölaite 421 sekä sillä käyttäjälle esitetty POI-tieto. Näyttölaite on edullisesti kosketusnäyttö. Machaon Medical Directory.Machaon-ohjelma Medical Directory on terveydenhuollon työntekijöille suunnattu tiedonhakujärjestelmä Tiedonhakujärjestelmä - Informationssökningssystem. Esillä oleva keksintö koskee ajoneuvoon asennettavaa tiedonhakujärjestelmää, 5 tarkemmin sanottuna järjestelmää henkilökohtaisesti tehtyjen.. IPA(key): /ˈtie̯donˌhɑkuˌjærjestelmæ/, [ˈt̪ie̞̯do̞nˌhɑkuˌjærje̞s̠ˌt̪e̞lmæ]. Hyphenation: tie‧don‧ha‧ku‧jär‧jes‧tel‧mä. tiedonhakujärjestelmä. information retrieval system

Information Syste

 1. Tiedonhakujärjestelmä - Nelli-portaali (National Electronic Library Interface) on kansallinen tiedonhakujärjestelmä, jolla haun voin kohdistaa useisiin eri tietokantoihin samalla kertaa
 2. ..sytytysjärjestelmä, säveljärjestelmä, säätöjärjestelmä, talousjärjestelmä, tekstinkäsittelyjärjestelmä, televisiojärjestelmä, tiedonhakujärjestelmä, tietojenkäsittelyjärjestelmä, tietojärjestelmä..
 3. • « « WV ilmoitetaan tarjolla olevasta POI-tiedosta. Seuraavassa lohkossa 63 päätelaite • < : v# määrittää sijaintinsa esim. GPS laitteen avulla tai hankkii tiedon sijainnistaan * · matkaviestinverkon kautta esim. matkaviestinverkon tukiasemien määrittämänä.
 4. TENTTU-tiedonhakujärjestelmä. KuY Savonia-amk. X X X
 5. ta vuokaaviona. Järjestelmä on osittain samanlainen kuin kuvion 6 mukainen järjestelmä, mutta siitä puuttuu täysin takaisinkytkentä 10 päätelaitteelta palvelimelle. Käyttäjä määrittelee aluksi päätelaitteeseen POI- asetukset lohkossa 62, jonka jälkeen päätelaite automaattisesti toistaa silmukkaa, jossa se paikantaa itsensä lohkossa 63, vastaanottaa POI-tietoja lohkossa 66, etsii relevantteja POI-tietoja lohkossa 73, sellaisten löytyessä ilmoittaa niistä käyttäjälle lohkossa 67 ja antaa käyttäjän halutessaan tehdä lisävalintoja lohkossa 15 68. Palvelin toimittaa POI-tiedot päätelaitteeseen radiolähetyksenä radioverkon 90, esim. digitaalisen radion kautta.
 6. 2 Tiedonhakujärjestelmä. 3 Hakumenetelmät. 3.1 Täsmäytysmenetelmät. Tiedonhakujärjestelmä on elektronisten tietoyksiköiden tallentamiseen, etsintään, jälleenhakuun ja jakeluun käytettävä..

tiedonhakujärjestelmä » infotöötlussüsteem informatsiooni säilitamiseks ja vajaliku kiireks leidmiseks. tiedonhakukirjallisuus » raamatud vm trükised, kust leiab hõlpsasti vajaminevaid teatmeid.. 10 POI-palvelin voi kuitenkin lähettää päätelaitteelle yhden tai useampia POI-tietueita kokonaan tai osittain. Näistä POI-palvelimelta saaduista tiedoista päätelaite etsii käyttäjänsä läheisyydessä olevia käyttäjän mielenkiinnon kohteikseen määrittelemiä POI-kohteita, ja sellaisen löytyessä käyttäjä voi valita niistä yhden 15 tai useampia esitettäväksi, jolloin päätelaite esittää tarkempia tietoja POI-kohteesta tai kohteista. Vaihtoehtoisesti, jos POI-palvelin on siirtänyt päätelaitteeseen vain osan POI-kohteen tiedoista, päätelaite voi pyytää esimerkiksi matkaviestinverkon kautta POI-palvelimelta käyttäjän valitsemasta kohteesta tai kohteista lisätietoja. POI-palvelin hakee tällöin pyydetyt lisätiedot ja 20 niiden löytyessä lähettää ne päätelaitteeseen, joka esittää ne sitten käyttäjälleen. Konteksti-muisti (aivosi tiedonhakujärjestelmä) on voimakkain; samoin kuin suullisesti. Ja siellä on enemmän hyviä uutisia - antioksidantit ovat korkeita, joten immuunijärjestelmäsi polttaa kaikki sylinterit Kaikki ristisanatehtävät, joissa käytetään sanaa tiedonhakujärjestelmä ja sen synonyymit. tiedonhakujärjestelmä -ratkaisut ristikko

..eikä komission vaikutusarviot sisällä tämän vuoksi arvioita esimerkiksi jäsenvaltioille asetetusta velvollisuudesta perustaa keskitetty omistaja- ja edunsaajarekisteri tai tiedonhakujärjestelmä

Mikä on hakukone? Google-hakukone tiedonhakujärjestelmä

Poikkeusluvan hakeminen pankki- ja - www

Verohallinto on sähköistänyt tilitiedustelunsa yhden luottolaitoksen kanssa, ja tiedonhakujärjestelmä perustuu osapuolten sopimukseen. Järjestelmän taustalla on ISO 20022 -standardi.. Keksinnön erään ensimmäisen muodon mukaisessa suunnistus- ja viestintäjärjestelmässä päätelaite käsittää välineet käyttäjää kiinnostavien ja käyttäjän läheisyydessä olevien POI-kohteiden etsimiseksi säätävillään olevista 20 POI-tiedoista. Käyttäjän päätelaitteen sijainti ja käyttäjän valitsemat mielenkiinnon kohteet tai näiden luokat sekä näille yhteiseksi tai kullekin erikseen valitut

Nelli-portaali on tiedonhakujärjestelmä. Tavoitteena on parantaa elektronisten dokumenttien käytettävyyttä ja saatavuutta. Nellihaun voin kohdistaa useisiin eri tietokantoihin: kirjastoluetteloihin.. Haettavuuden avaintekijä on tiedonhakujärjestelmä, jonka ohjelman tuottajat tarjoavat käyttäjille. Hakuohjelma toimii elektronisena yhdistäjänä käyttäjän vaatimusten ja olemassa olevien vastauksien.. Tiedonhakujärjestelmä on elektronisten tietoyksiköiden tallentamiseen, etsintään, jälleenhakuun ja jakeluun käytettävä järjestelmä, jossa käytetään tietokantoja Keksinnön erään kolmannen muodon mukaisessa suunnistus- ja viestintäjärjestelmässä POI-tietoja lähetetään jatkuvasti tai lyhyin väliajoin radioteitse radiolähettimellä. Radiolähettimen kuuluvuusalueella oleva päätelaite poimii näistä tiedoista käyttäjän lähellä olevien käyttäjää kiinnostavien kohteiden 10 POI-tiedot ja ilmoittaa tällaisten tietojen saatavuudesta käyttäjälle. Käyttäjä voi sitten valita yhden tai useampia näistä esitettäväksi ja saada tarkempia tietoja POI-kohteesta tai kohteista. POI-palvelin ei tässä muodossa etsi kriteerien mukaisia POI-tietoja.

2.2 Tiedonhakujärjestelmä Tiedonhakujärjestelmä on osa tiedonhallintajärjestelmää. Tiedonhallintajärjestelmä sisältää myös tiedon tallennusjärjestelmän Sähköisiin aineistoihin sisältyy myös paljon kuvia ja kaavioita. Laadukas tiedonhakujärjestelmä kattaa myös niiden sisältö

Tiedonhaku- ja tiedonhallintamenetelmät Internetiss

Tampereen yliopiston kirjastossa on otettu käyttöön kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli-portaali. Tällä hetkellä Nelli on käytössä kymmenessä yliopistokirjastossa Päätelaite voi käsittää myös massamuistin POI-tietojen säilyttämiseksi ja käyttämiseksi. Tämä voi jälleen olla esim. CD-ROM asema. Silloin päätelaite 20 edullisesti käyttää sekä radioteitse vastaanotettavia POI-tietoja että massamuistissa olevia POI-tietoja ja etsii näistä relevantteja tietoja. Edelleen edullisesti järjestelmä esittää löytyneistä POl-tiedoista kustakin kohteesta vain . . . yhden version, joka voi olla esim. tuorein tai kattavin, jos samasta kohteesta on « · ·’· : näin saatavilla erilaisia versioita.Kuviossa 4 on esitetty käyttöliittymän UI osia. Käyttöliittymä käsittää syöttövälineet 41 käyttäjän antaman syötteen vastaanottamiseksi sekä esitysvälineet 42 tiedon esittämiseksi käyttäjälle. Syöttövälineet 41 käsittävät esim. laitteen käyttökytkimet 10 411, kuten virtakytkimen, näppäimet, kosketusnäytön ja mikrofonin 412 sekä mahdollisesti puheentunnistusjärjestelmän puhutun syötteen tulkitsemiseksi. Esityslaitteet 42 käsittävät esim. näytön 421 ja kaiuttimen 422 sekä mahdollisesti myös puhesynteesilaitteet esimerkiksi tekstinä tai äänteinä siirrettävän tiedon esittämiseksi puhuttuna.

tiedonhakujärjestelmä. yhdistävän tutkimustyön tarkoitus on. J. Tutkimusta varten. vain nettiin, kirjoittaa jokin hakusana rakennettiin tiedonhakujärjestelmä Koska käyttäjä voi lisätä matkaviestimensä muistiin kohteelle siltä puuttuneen numeron matkan aikana, lohkoon 32 edullisesti palataan myöhemmin uudelleen 20 tarkistamaan numeron olemassaoloa, vaikkei sitä aiemmin olisi ollutkaan. tiedonhakujärjestelmä. Ennen haun tarkistamistaInternet-järjestelmien avulla ymmärrämme tiedonhakujärjestelmän käsitteen. Yleisessä tapauksessa tällaista järjestelmää voidaan kutsua mihin..

Nostot, panot, saldot - HS: Tätä kaikkea Kela Helsingin Uutise

..n laatusuositusten tasolla, ja aineistokokoelma pysyy monipuolisena ja laaja-alaisena -kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä.. Tiedonhakujärjestelmä oli täysin auto-maattinen ja käytti erilaisia kielenkäsittelymenetelmiä kuten sanojen typistys ja sanaliittojen tunnistus

Kuviossa 12 on esitetty keksinnön erään kolmannen muodon mukaisen ; · : päätelaitteen rakenteen keksinnön kannalta oleellisin osin. Kuvio vastaa muuten • · kuviota 3, mutta siinä on lisäksi lohko 1200, toinen radiovastaanotin RX2. Tämä v *25 voi olla esimerkiksi yleisradiovastaanottoon kykenevä radiovastaanotin, joka < < » v *' kykenee vastaanottamaan myös toisella radiokanavalla välitettävänä sivuinformaationa siirrettäviä POI-tietoja.Elektroninen puhelinmuistio on siten pieni tietokanta, jossa on joukko tietueita PN1, PN2, PN3, PN4, PN5...PNn. Puhelinmuistion ja POI-tietueiden linkitys voidaan toteuttaa helposti lisäämällä päätelaitteen muistissa säilytettäviin POI-tietueisiin vielä yksi kenttä, johon talletetaan kutakin POI-tietuetta vastaavan 15 yhden tai useamman puhelinmuistion kentän indeksi eli yksinkertaisimmillaan puhelinmuistion muistipaikan numero, esim. luku 1...49. Jos kohteen POI-tietojen kenttä POl-tiedot 533 käsittää myös puhelinnumeron, silloin edellä kuvattua linkitystä ei tarvita POI-kohteeseen "soita"-napilla soittamiseksi, mutta kohteelle voidaan tällöinkin edullisesti tallentaa linkki käyttäjän itse syöttämään muuhunkin 20 numeroon.

Tiedonhaku - Wikiwan

OLTP on online-datamuutosjärjestelmä, kun taas OLAP on online-historiallinen moniulotteinen tiedonhakujärjestelmä, joka hakee analyysitiedot, jotka voivat auttaa päätöksenteossa Nelli-portaali- kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli-portaalin (National Electronic Library Interface) kautta tiedonhaun voi kohdistaa useisiin eri tietokantoihin

5 POI-palvelimen valitessa käyttäjän sijainnin perusteella POI-tietoja, POI-tiedoista voidaan lähettää vaikkapa yhdelle alueelle muodostettu tietokanta kokonaisuudessaan, jolloin aluejako voi edullisesti noudattaa vaikkapa käytettävän matkaviestinverkon tukiasemaohjainten toimialuetta muuta vastaavaa aluejakoa. Tiedonhakujärjestelmä hakee käyttäjälle automaattisesti hänen tiedontarvettaan vastaavaa tietoa erilaisista sähköisistä verkkopalveluista * · .'.*25 Lohkossa 64 päätelaite etsii omalta massamuistiltaan (CD-ROM) sellaisia POI-» * tietoja, jotka käyttäjä lohkossa 62 on määritellyt häntä kiinnostaviksi tai jotka kuuluvat käyttäjän määrittämään häntä kiinnostavien POI-tietojen luokkaan. Finna-arvio. (0). PRONTOn tiedonhakujärjestelmä kehittyi. DESC SOURCE. Artikkeli tiedonhakujärjestelmä

Hakemist

Esillä oleva keksintö koskee ajoneuvoon asennettavaa tiedonhakujärjestelmää, 5 tarkemmin sanottuna järjestelmää henkilökohtaisesti tehtyjen valintojen mukaisten tietojen toimittamista järjestelmän käyttäjälle hänen saapuessaan jonkin mielenkiinnon kohteen läheisyyteen.' i r !. / 30 POI-palvelin poimii POI-tietokannasta käyttäjän lähellä olevien käyttäjää « · * ·' ^ kiinnostavien kohteiden POI-tiedot ja lähettää näistä relevanteista POI-tiedoista päätelaitteelle ainakin niiden nimet, edullisesti myös indeksit ja ilmoittajan kriteerit. OLTP on online-tiedonmuokkausjärjestelmä, kun taas OLAP on online-historiallinen moniulotteinen tiedonhakujärjestelmä, joka hakee tiedot analysoitavaksi, mikä voi auttaa päätöksenteossa Maker Faire Eindhovenilla (@EHVMMF) oli osuus valmistajan ammattilaisista. Ota Hiber (@HiberGlobal), satelliittipohjainen tiedonhakujärjestelmä, tai laitteistokehittäjä Devlab.. Ennen kuin aloitat etsimisenjärjestelmät, ymmärrämme käsitteen siitä, mikä tiedonhakujärjestelmä on. Yleensä tätä järjestelmää voidaan kutsua mistä tahansa sovelluksesta tai käyttöliittymästä..

10 POI-tietokannan ylläpitoon tarkoitettu työasema suorittaa käynnistyttyään alustuksen 75. Sitten se lukee käyttäjän syötteenä lohkossa 76 uusia POI-tietoja, joista tulee uusia POI-tietueita ja ne talletetaan palvelimen tietokantaan. Oppilaitoksille yhteinen tiedonhakujärjestelmä. Enemmistö kyselyymme vastanneista viidestäsadasta aikuisopiskelijasta haluaa etsiä tietoa opiskelumahdollisuuksista Varsinais-Suomen aikuiskoulutusta.. Tiedonhakujärjestelmä. Tiedonhakujärjestelmällä tarkoitetaan tietokantaan tai -kantoihin tallennetun tiedon hakuun (ja tallentamiseen) käytettävää tietojenkäsittelyjärjestelmää ..tiedonhakujärjestelmä tiedonhallinta tiedonhalu tiedonhaluinen tiedonjano tiedonjanoinen tiedonjyvä tiedonjyvänen tiedonkeruu tiedonkulku tiedonlouhinta tiedonmuru tiedonmurunen Keksinnön erään toisen muodon mukaiselle menetelmälle liikkuvan henkilön informoimiseksi häntä kiinnostavasta maantieteellisestä mielenkiinnon kohteesta tiedonhakulaitteella on tunnusomaista, että 10 sallitaan mainitun henkilön määritellä mainitulla tiedonhakulaitteella ainakin yhden haluamansa mielenkiinnon kohteen luokan ja kynnysetäisyyden kohteeseen, joka kynnysetäisyys on ainakin yksi suure seuraavista: matka ja aika, seurataan toistuvasti mainitun tiedonhakulaitteen sijaintia, kerätään saatavilla olevaa tietoa kaikista sellaisista henkilön reitin varrella 15 olevista kohteista, joiden luokan mainittu henkilö on määritellyt mainitulla tiedonhakulaitteella ja jotka ovat mainitun kynnysetäisyyden sisällä mainitun tiedonhakulaitteen sijaintipaikasta, lähetetään mainittuun tiedonhakulaitteeseen sen sijainti tietyllä tarkkuudella, 20 etsitään mainitulla tiedonhakulaitteella mainituista kerätyistä tiedoista : sellaisia mielenkiinnon kohteita, jotka ovat mainitun kynnysetäisyyden sisällä mainitun tiedonhakulaitteen sen hetkisestä sijainnista, ja i\\; ilmoitetaan mainitulle henkilölle tällaisesta kohteesta.

15 Käyttämällä suhteellista suuntaa eli suuntaa kohteeseen ilmansuuntiin nähden voidaan samalla myös järjestää POI-tiedon muuttuminen irrelevantiksi heti käyttäjän ohitettua huoltoaseman. Suhteellisen suunnan määrittäminen on . kuitenkin laskettava jokaiselle POI-tiedon kohteelle aina erikseen päätelaitteen » » · liikuttua. Nelli-portaali on puolestaan Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tiedonhakujärjestelmä, joka sisältää elektronisia aineistoja opiskelijoille, henkilökunnalle ja tutkijoille Karjala-tietokantasäätiö. KATIHA-tiedonhakujärjestelmä http://www.karjalatk.fi. Turun maakunta-arkisto rinnakkaisprosessointia käyttäen. Palvelimessa olevan POI-tietokannan ylläpito lohkossa 71 on myös edullisesti järjestetty siten, että ylläpitoa voidaan toteuttaa samalla kun sitä käytetään päätelaitteiden palvelemiseksi. Palvelin toteutetaan edullisesti aitoon moniajoon kykenevää käyttöjärjestelmää ja ohjelmistoa käyttäen. Tiedonhakujärjestelmä hakee käyttäjälle automaattisesti hänen tiedontarvettaan vastaavaa tietoa erilaisista sähköisistä verkkopalveluista. Tiedonhakujärjestelmän määritelmään sisältyy erilaisia..

Hakujen haku, sattumaako? - Tiede HS

Tiedonhakujärjestelmä. Graphics Processing Unit. Adreno 225 Mutta nainen oli kaunis, tuon vaaleat hiukset ja iho eivät tuntuneet kuuluvan tähän maailmaan, ja cyborgin tiedonhakujärjestelmä aktivoituu, yrittäen etsiä tietoja tästä tuntemattomasta harhailijasta yks. nom. tiedonhakujärjestelmä, yks. gen. tiedonhakujärjestelmän, yks. part. tiedonhakujärjestelmää, yks. ill. tiedonhakujärjestelmään, mon. gen. tiedonhakujärjestelmien tiedonhakujärjestelmäin, mon.. ..Arto (kotimainen artikkeliviitetietokanta), PubMed (yhdysvaltalainen kansallinen lääketieteen kirjasto), Nelli -portaali (kansallinen kirjastojen tiedonhakujärjestelmä) sekä Google -hakukoneella

rekisteröintiä koskeva automaattinen tiedonhakujärjestelmä). 30.4.2014 US patenttijulkaisu 5,627,549 esittää järjestelmän, jolla liikkuvaan ajoneuvoon • · '! ’ asennettuun päätelaitteeseen lähetetään mainostietoja erilaisista kohteista • < ’; [: 30 radiolähetyksen mukana. Tiedot käsittävät kohteiden tarkan maantieteellisen ’ ·; ·' sijainnin sekä mainostavan yrityksen toimittamaa yksityiskohtaista mainostietoa. 0. Tiina Mellas. Tiedonhakujärjestelmä/hakuportaali/monihakujärjestelmä

INTERNETIN tehokkain tiedonhakujärjestelmä, hakuagentti Alta Vista, syntyi viime kesänä täysin sattumalta, kertoo Digital-yhtiön tutkija Louis Monier englantilaisessa New Scientist -lehdessä Kuviossa 2 on esitetty kuvion 1 mukaisen POI-tietojen palvelimesta 120 keksinnön 15 ymmärtämiselle oleelliset osat. Palvelimessa on mikroprosessori 200, johon on liitetty kiintolevy 210, Verkkosovitin 220, muisti 230 käsittäen pysyvän muistin ROM (Read only memory) ja käyttömuistin RAM (Random Access Memory) sekä edullisesti, mutta ei välttämättä, käyttöliittymä UI. Tiedonsiirto kiintolevyn 210 ja muistin 230 sekä kiintolevyn 210 ja Verkkosovittimen 220 välillä voi edullisesti , 20 tapahtua ainakin ajoittain suoraan tiedon tarvitsematta kulkea mikroprosessorin ‘' kautta. Vaihtoehtoisesti Verkkosovittimen tilalla tai sen lisäksi palvelin voi käsittää ,( yhden tai useampia modeemeja.Jos käyttäjän reitti poikkeaa vain lyhyen matkaa tuon 10 minuutin ajomatkaa . t . vastaavan alueen sisäpuolelle, hän ei välttämättä pysy minuuttiakaan sillä • · • · : etäisyydellä ja esim. kahden minuutin välein POI-tietoja tarkistava järjestelmä ei ♦ < * • · :\*25 aina havaitse POI-kohteen läheisyyttä. Päätelaite saattaa myös joutua • # :*< *. matkaviestinverkon katveeseen juuri tullessaan jonkin POI-tiedon läheisyyteen ja päästyään katveesta olla jo välimatkakriteerin ulkopuolella. Tämän välttämiseksi ·:··: järjestelmä voi edullisesti poimia päätelaitteen muistiin sellaisiakin POI-tietoja, *, €, t jotka koskevat päivitysviive huomioiden laajennettua käyttäjää ympäröivää aluetta. :-:30 :'' Kuviossa 7 on esitetty toiminnallisena kaaviona keksinnön erään toisen muodon mukainen tiedonhakujärjestelmä, joka on osittain samanlainen kuin kuviossa 6.

 • Uganda kuollut liikemies nimi.
 • Canon 24 105 f4 l.
 • Minigolf turku impivaara.
 • Kello tietokoneen näytölle.
 • Andre bodscheller.
 • Regressionsterapi tidigare liv.
 • Ylipainehappihoito tampere.
 • Lehtikuningas me naiset.
 • Hauska syntymäpäiväkortti miehelle.
 • Wow escape.
 • Taistelu syöpää vastaan ruokavalio.
 • Super uutiset.
 • So ein zufall 2 lektion 5.
 • Hautakiven perustus.
 • Päihdepäivät 2016 ohjelma.
 • Sg napit.
 • Pyöräkuormaajan kuljettajan palkka.
 • Laura häkkisen silmät tarina.
 • Myydään korkeapainemaaliruisku.
 • Arcore apk.
 • Kunsthistorisches museum wien.
 • Maaninka nähtävyydet.
 • Suomen esihistoria aikajana.
 • Kanadan palkat.
 • Lisko marvel.
 • Hammaslääkäri ajanvaraus rovaniemi.
 • Kissan äkillinen sokeutuminen.
 • Vav tuloraja.
 • Kochtokrax ferien.
 • Äänestysvilkkaus 2018.
 • An der schönen blauen donau.
 • Huopatossut verkkokauppa.
 • Tanskan jalkapallomaajoukkue 1992.
 • Arnstadt stadtfest 2018.
 • Fixi takakiekko.
 • Berlin syndrome review.
 • One direction uutiset.
 • Hymer grand canyon s 2017.
 • Yosemite falls.
 • Sinulle mutsi sanat.
 • Huono olo illalla.