Home

Avoin yliopisto verkko opinnot kokemuksia

AY7025108 ELINVOIMAINEN ORGANISAATIO, 3 OP Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen. Opettaja: KTM Tiina Tarvainen- tehtävien palautuspäivä ma 4.3.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus ke 6.3.2019 klo 17.00-20.00 verkko Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun Johdantoluento: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiinProjektitoiminnan tuloksia syntyy soveltavasta tutkimuksesta, menetelmäkehityksestä ja kokeiluista aina seminaareihin ja työpajoihin asti. Tutustu toimintaamme! Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)    Ajankohta: Jakson suoritusaika 13.1. - 30.4.2020     Suoritustapa: Luennot (12 h) luentotallenteina ja yhdistetty luento- sekä kirjatentti suoritetaan verkkotenttinä.    Verkkotenttipäivät: ma 16.3.2020, ma 20.4.2020 ja ma 18.5.2020. Tentti alkaa kunakin tenttipäivänä klo 12 ja on avoinna 24 tuntia (eli seuraavaan päivään klo 12 saakka)    Jakson tuutortapaaminen tiistaina 14.4.2020 klo 16.30 - 18.45, Tuija Nummela    Opettaja: professori Timo Toikko    Tenttikirjallisuus:    1) Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos);    2) Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005    3) Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

yliopisto Hintatiedot  500 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 150 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.Aika ja paikka Opintojen aloitustilaisuus on 17.9.2020 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannassa 18.9.2020 klo 16.30 – 19.30 Lahdessa Lappeenrannan koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolanlatu 23.Huom. lähiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. Jos kurssilaisilla on pakollisia poissaoloja, niistä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle ja sopia tavittavat korvaavat lisätehtävät. Paikallaolon lisäksi kurssien harjoitustehtävien hyväksytty palautus ja ryhmätöihin osallistuminen ovat kurssin läpäisemisen edellytyksenä. Aika ja paikka: syksy 2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Monia käännettyjä esimerkkilauseita, jotka sisältävät avoin yliopisto - englanti-suomi-sanakirja ja hakukone englannin käännöksille. korkea-asteen opetusta ja tieteellistä tutkimusta koskevan lain mukaiset rahoitettavat yliopistot ja korkeakoulut, avoin yliopisto ja yliopistolliset sairaalat sekä.. Verkkoympäristön käyttöä voit harjoitella Optiman Treenikentällä. Opintojaksoilla voidaan käyttää myös muita järjestelmiä, kuten verkkokokouspalvelua (Zoom), jolloin sinulla kannattaa olla käytössäsi headset.

Opiskele avoimessa AMK:ssa

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa. Tuotantotalouden verkko-opinnot antavat sinulle mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi muuta elämääsi. Opetuksen sisältö ja toteutustavat on valittu siten, että ne tukevat käytännön työelämän tarpeita. Verkko-opintojen toteutustapa vaihtelee tarjonnassa olevien opintojaksojen välillä - osa.. Mikä palovamma on? Palovamma on kudostuho, jossa iho ja/tai sen alaiset kudokset vaurioituvat. Yleisimmin palovamman aiheuttaa kuuma vesi, mutta se voi aiheutua myös kuuman höyryn tai esineen, tulen, sähkön, säteilyn tai syövyttävän kemikaalin vaikutuksesta. Pienet ja lievät palovammat voidaan.. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut Avoin yliopisto. Opinnot järjestetään opintojaksoina, jotka mitoitetaan opintopisteen tarkkuudella. Opintojaksojen opetusmuotoina voivat olla luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaarit, kirjallisuuteen perehtyminen, laboratoriotyöskentely, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu..

Avoin yliopisto - Opintopolk

"Sain kurssilta mitä halusin ja se oli sujuva suorittaa etänä."

Aika Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30 Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30 1. uusinta ma 25.1.2020 klo 16.30-20.30 2. uusinta ma 8.3.2020 klo 16.30-20.30Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)keysli.net, p. 010 322 9462                                 Tiedustelut:  koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                                                                          Koulutuksen hinta: hinta varmistuu myöhemminLuentoja 24 h, harjoituksia 10 h, kurssimateriaaliin tutustuminen, harjoitustehtävien omaehtoinen suorittaminen ja valmistautuminen luennolle 61 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 65 h. Kokonaismitoitus 160 h. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa. Opettajana FT Jorma Sappinen.Kumppanuusyhteistyö on JAMKin ja yrityksen välistä pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista yhteistyötä.

1. Tekniset vaatimukset

Hinta: 940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia (perus- ja aineopinnot) oman kiinnostuksesi mukaan kaikista Lapin yliopiston tiedekunnista: Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja. Aloitin viime syksynä verkko-opinnot Jyväskylän avoimessa ja suoritettuja opintoja on kasassa 0 op. Kirjoja olen lukenut ja mielenkiintoista on, mutta... Olen aina tiennyt yliopisto-opintojen kuivuuden. Opiskelin aikoinaan abbrobatur tasoista kurssia eräässä laitoksessa

Etäopinnot ja verkko-opinnot avoimessa yliopistossa — Jyväskylän

 1. Muualla suoritettavat verkko-opinnot: Tutkintoon voi sisällyttää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja verkko-opintoja. Campus Online. Ilmoittauduttaessa on ehdottomasti käytettävä VAMKin sähköpostiosoitetta. Avoin yliopisto. Avoimissa yliopistoissa eri puolilla Suomea on tarjolla myös..
 2. en viimeistään 16.9.2019 Ilmoittautu
 3. aari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee Kouluttajat:  Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                
 4. Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2019.  Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2019 – toukokuu 2021 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä max 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2021 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa. 
 5. Yliopisto-opinnot. Ministeriö haluaa joka toiselle nuorelle aikuiselle korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle. Yliopisto-opinnot

2. Itsensä johtaminen ja sisäinen motivaatio

MIT OpenCourseWare is a web-based publication of virtually all MIT course content. OCW is open and available to the world and is a permanent MIT activity AVOIN YLIOPISTO- JA AVOIN AMMATTIKORKEAKOULUOPETUS ETELÄ-POHJANMAALLA LUKUVUOSI 2015-2016 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO Kampusranta 9 C, 2. krs (Frami) 60320 SEINÄJOKI 050 431 7072 [email protected].. Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00. TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET) Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä. Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua. Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle. Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin. Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

Verkko-opinnot - JAM

Avoin yliopisto Lapin yliopisto Kaikille avoimet opinnot

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, verkkotentti uefMoodlessa  5311605 Sopimusoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, oppimispäiväkirja, (etäsuorittamisen suoritustapa kampuksen perusopetuksen yhteydessä) 5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät ItÄ-Suomen yliopiston väyläopinnoista voit katsoa lisää alla olevasta linkistä: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/try-varhaiskasvatus-pilottiEtelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2020.  Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2020 – toukokuu 2022 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2022 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.Aika ja paikka: Johdanto sosiaalityön perusopintoihin 3.9.2019 klo 17.00 - 19.00  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu) - Tilaisuus on tarkoitettu opintoja aloittaville ja opinnoista kiinnostuneille (tilaisuuden jälkeen voi vielä ilmoittautua mukaan) - Opintojen suunnittelu ja käytännön asiat opintoja aloitettaessa, avoimen yliopiston opiskelukäytännöt - Mitä on sosiaalityön perusopintojen opiskelu? - Mukana tilaisuudessa Itä-Suomen avoimesta yliopistosta suunnittelija Sisko Piippo ja opinto-ohjaaja Leila Saramäki, sosiaalityön tuutor Tuija Nummela sekä kesäyliopiston henkilökuntaa.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Toteutus ja työtavat : verkkoluennot, oppimistehtävät, verkkotentti, lähiopetus               

Verkko-opinnot / etäopinnot avoimessa yliopistossa Turun yliopisto

 1. Etusivu » Avoin korkeakouluopetus » Avoin yliopisto-opetus. Avoimet yliopisto-opinnot kesällä 2020 ja lukuvuonna 2020-21, Oulun yliopisto (OY). Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska
 2. Haluatko opiskella ajan ja paikan suhteen joustavasti? Verkko-opintoihin voit osallistua paikkakunnasta riippumatta - vaikka ulkomailla.
 3. Verkko-opinnot antavat mahdollisuuden opiskella joustavasti paikkakunnasta riippumatta ja verkko-opetustarjontaa pyritäänkin jatkuvasti laajentamaan. Osa verkko-opinnoista suoritetaan kokonaan verkossa, osaan liittyy verkko-opetuksen lisäksi lähiopetusta ja osa opinnoista on..

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa - tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään, - arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista, - vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja - tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmastaOsaamistavoitteet: Opiskelija osaa - tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen), - tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja - tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa. Avoin yliopisto - yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille! Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville ja korkeakouluissa opiskeleville, sillä opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja. Verkko-opintoihin voi osallistua ajan ja paikan suhteen joustavasti, vaikka ulkomailla

Kokemuksia kasvatustieteiden opinnoista ja opiskelusta 2 - YouTub

Pakolliset opintojaksot  15 op Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä   3 op Organisaatioiden johtaminen  3 op Työ ja psyykkinen hyvinvointi  3 op Työelämän sosiaalipsykologia  3 op Viestintä ja vuorovaikutus  3 opKasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun ja hankit valmiuksia hakeutua yliopistoon kasvatusalan opintoihin. Ryhmänohjausmallin mukainen opiskelu on mielekästä ja opinnot etenevät hyvällä tahdilla. Opiskele joustavasti nonstopeissa! Pääset aloittamaan opinnot viikon sisällä ilmoittautumisestasi. Huomioithan kuitenkin loma-ajat.

Olemme käytettävissä kaikkiin viestintään ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Selaimesi evästeet on estetty. Sinun on sallittava evästeet, jos haluat käyttää tätä sivustoa Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti: - Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa. - Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä. Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida - mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja - 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia. ILMOITTAUTUMINEN AVAUTUU 4.7.2019

Oppimateriaalit: Oheismateriaali: Koivula, M. Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. 2017 (toim.). Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf Seminaareissa jaettava sähköinen lisämateriaaliKandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään Avoin yliopisto on opintojärjestelmä, joka tarjoaa yliopistotasoista opetusta. Avoin yliopisto ei ole itsenäinen yliopisto kuten Ison-Britannian Open University, vaan osa yliopistolaitosta. Suomessa 15 yliopistoa eli lähes kaikki yliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta AY7025112 OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN, 3 OP Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.  Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Verkko-opinnot sopivat parhaiten oma-aloitteiselle opiskelijalle. Ne edellyttävät itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista. Esimerkiksi niin, että järjestät systemaattisesti ja lähes päivittäin kalenteristasi tilaa opinnoille. Myös sisäinen motivaatio on tärkeä. Se on meidän luontainen taipumus etsiä uusia asioita ja haasteita, käyttää kykyjämme ja oppia. Sisäistä motivaatiota on tutkittu ja todettu, että se on oman potentiaalin hyödyntämisessä tärkeämpää kuin esimerkiksi joku ulkoisten syiden perusteella asetettu tavoite.Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.vk 3: la 18.1. klo 9.15 -17.15 LAHTI (2 x 4 h) vk 4: to-pe 23.-24.1. klo 16.30-20.30 LPR (mol. päivänä 4 h) vk 5 kotitehtäviä vk 6: la 8.2. klo 9.15-17.15 LAHTI (2 x 4 h) PERUTTU JA SIIRRETTY 22.2.2020 vk 7: to-pe 13.-14.2. klo 16.30-20.30 LPR (mol. päivänä 4 h) vk 8: la 22.2. klo 9.15-17.15 LAHTI   (2 x 4 h) kotitehtäviä + vk 9 talviloma vk 10: la 7.3. klo 9.15-17.15 LAHTI (2 x 4 h) vk 11: to-pe 12.-13.3. klo 16.30-20.30 LPR (mol. päivänä 4 h) vk 12 kotitehtäviä vk 13: la 28.3. klo 9.15-17.15 LAHTI (2 x 4 h) Avoin yliopisto-opiskelu yhteistyöoppilaitoksissa onkin erinomainen vaihtoehto tutustua Mitä tarkoittavat verkko- ja monimuoto-opinnot? Tuntuuko yliopisto-opiskelu hankalalle opintojen aikana? Minulle avoin yliopisto on tärkeä siinä suhteessa, että minä tavoittelen tutkintoa - Luennot 4 tuntia To 2.4. klo 16.30-20.30 Luennot toteutetaan etänä Zoom-ohjelman kautta.  - Moodletentti avoinna 14.5.2020 saakka. Koetta saa yrittää kaksi kertaa, mutta niiden välillä tulee olla vähintään viikko.

Riippuen opintojaksosta, opiskelurytmi saattaa olla täysin kiinni sinusta itsestäsi tai sitten se on tarkemmin aikataulutettua. Joka tapauksessa aikaa myös verkko-opiskelu vaatii, joten varaa sitä kalenteristasi! Tarkempia tietoja kunkin opintojakson toteutuksesta saat kyseiseltä opettajalta.Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Verkko-opinnot

Opintoja järjestetään sekä lähiopetuksena Rovaniemellä että verkko-opintoina ja lisäksi yhteistyössä kymmenien oppilaitosten kanssa ympäri Suomen.1.Luentomoniste  2. Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, joko 5th, 6th, 7th, 8th tai 9th ed., luvut: 1-4, 6-14, 16 ja 18, luentomonisteesta tarkemmin selviävin rajauksin.Aika ja paikka: aloitus syksyllä 2020 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)  Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 - 6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin. Aika ja paikka: oikeustieteen infotilaisuus syksyllä 2020 aikataulu varmistuu myöhemminKohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille. Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 01.10.2018 ma 16.00-20.00 14.12.2018 pe 08.00-12.00 15.02.2019 pe 08.00-12.00 26.04.2019 pe 08.00-12.00 14.06.2019 pe 08.00-12.00  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä   * Opettaja: Anssi Keinänen   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 1.10.2018 ma 16.00-20.00 14.12.2018 pe 08.00-12.00 04.02.2019 ma 16.00-20.00 26.04.2019 pe 08.00-12.00 03.06.2019 ma 16.00-20.00

AY5513315 Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa, kevät 2021, 5 op    * Koulutuksen ajankohta: kevät 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu    * Arviointi: 0 - 5.    * Opetuksen aika ja paikka    * Verkkotyöskentely keväällä 2021. Verkkotentit: kevään 2021 aikana (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).    * Opettaja: tutkijatohtori, YTT, FM Merja Tarvainen.                                                               HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä  Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op,   * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä   * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis   * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 14.11.2018 klo 16-20, 22.2.2019 klo 12-16, 8.4.2019 klo 16-20, 29.5.2019 klo 12-16 5311605 Sopimusoikeus 5 opSuoritustavat: Luennot 20 t (tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t. Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu 4 kertaa myöhemmin ilmoittavina aikoina. Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 ( 3 oppituntia ja tauko)( Yht. 12 t) Kesäyliopisto-opiskelijat suorittavat tentin avoimen yliopiston tenttipäivinä. Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin, ajankohta on maanantai-ilta klo 16-20. 5 avoin yliopisto on osa helsingin yliopistoa. 6 Opintotarjonta Yliopistossa yhteensä 64 koulutusohjelmaa Opintotarjonta Yliopistossa 16 LUOKANOPETTAJAN ja lastentarhanopettajan OPINTOSUUNTien yhteiset Tieteenalan opinnot: Kasvatustieteen perusopinnot 25 op PED003.. AY7025107 DIGIAJAN TYÖELÄMÄ, 3 OP Sisältö: Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työnmuutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan. Opettaja: FM Anne KarhapääOsaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen. 

Verkko-opinnot - Laurea-ammattikorkeakoul

 1. Kohderyhmä:  Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.
 2. en pedagoginen ajattelu ja toi
 3. en Projektitutkija Noora Heino Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
 4. Последние твиты от JYU avoin yliopisto (@JYavoinyo). Yliopisto-opintoja etä-, verkko- ja lähiopintoina. Ilmoittaudu ja aloita opiskelu itsellesi sopivana ajankohtana! Valtaosan opinnoista voit opiskella omaan tahtiisi vaikkapa oppimistehtäviä tehden ja verkkotallenteita katsellen

Avoin yliopisto

 1. en, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Tietosanoma, 498 s.  2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, T, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).  3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.
 2. 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op   * Suoritustapa: oppimistehtävät   * Opettaja: Pauli Rautiainen   * Tehtävänpalautus vain syyslukukaudella 2018, viimeistään 22.12.2018 mennessä!
 3. en. Johtamisen ja organisaation toi
 4. taympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toi
 5. Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot. Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Verkko-opinnoissa osallistut säännöllisesti ryhmän verkkotapaamisiin etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. Opintoihin sisältyvät luokka- ja simulaatioharjoitukset suoritat ammattikorkeakoulun..
 6. Toteutus ja työtavat Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti, tuutorin laatimien aikataulujen mukaan. Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 
 7. KASVATUSTIETEELLISEN ALAN PERUSOPINNOT (VARHAISKASVATUS) 25 OP UEF Tavoitteletko varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoa? Haluaisitko aloittaa varhaiskasvatuksen opettajaksi johtavat opinnot oman työsi ohessa ja omalla alueellasi? Vai kaipaatko vain varhaiskasvatusalan osaamiseesi viimeisintä päivitystä? Tule mukaan kasvatustieteellisen alan perusopintoihin kesäyliopistoon! Nämä opinnot painottuvat varhaiskasvatukseen. Opintojesi tukena koko ajan kesäyliopiston oman tuutor!

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.  Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki   * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia   * Kokoontumiset  Oppimateriaali: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali. Opetus ja suoritustavat Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: PsM Marianne OksanenOpintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Avoin yliopisto on olemassa kaikille. Avoin yliopisto mahdollistaa opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston tieteenaloista ja opetuksesta kiinnostuneille. Aalto-yliopisto Junior on taidetta, tiedettä, teknologiaa ja taloutta lapsille, nuorille ja opettajille - opetuksen tueksi, omaksi iloksi ja.. Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Tiedustelut Rehtori Mari Smolander, p. 0103229451, mari.smolander@kesyli.net Hintatiedot 490 € (sisältää yliopiston rekisteröintimaksun) Opinto-oikeus 7.9.2020 – 31.7.2020 Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2020 VARHAISKASVATUKSEN TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. Oppimisen kaksi giganttia Piaget vs. Vygotsky - Продолжительность: 31:35 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 510 просмотров Helsingin yliopisto Avoin yliopisto. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Avoimessa yliopistossa. 6.10.2006. Taustaa HOPS -työlle. HOPS -työryhmä keväällä 2006 Saara Repo-Kaarennon vetämä ryhmä Ryhmän linjauksia: HOPS tehdään ennen kaikkea Avoimen yliopiston opintoja varten..

Avoin yliopisto-opetus Etelä-Karjalan kesäyliopist

Suoritustavat: Yksilö- tai ryhmätehtävä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi yhteisellä tapaamisella. Ohjeistus tenttiä ja tehtävää varten löytyy verkkoympäristöstä, jonka sijainti ilmoitetaan opintojakson alussa olevan yhteisen tapaamisen yhteydessä. Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon.Hakukelpoisuuden Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaan Itä-Suomen yliopistossa Muut reitit-hakukohteessa saat jo varhaiskasvatukseen suuntautuneilla perusopinnoilla tai aiemmilla kasvatustieteellisillä perusopinnoilla (katso hakukriteerit).Suoritustapa: Luennot 16 t (tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä. Turun yliopiston avoin yliopisto. 1,480 likes · 19 talking about this · 98 were here. Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden opiskella Turun yliopiston tutkintoi... Opinnot järjestetään itsenäisesti suoritettavana verkko-opiskeluna 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op   * Suoritustapa: oppimistehtävä verkossa (tai osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät)   * Opettaja: Mervi ParviainenKirjallisuus 1.Luentomoniste 2. Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, joko 5th, 6th, 7th, 8th tai 9th ed., luvut: 1-4, 6-14, 16 ja 18, luentomonisteesta tarkemmin selviävin rajauksin.3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)    Ajankohta: kevät 2021  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Suoritustapa: Luennot (12 h) luentotallenteina ja yhdistetty luento- sekä kirjatentti suoritetaan verkkotenttinä.    Verkkotenttipäivät:  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Tentti alkaa kunakin tenttipäivänä klo 12 ja on avoinna 24 tuntia (eli seuraavaan päivään klo 12 saakka)    Jakson tuutortapaaminen, Tuija Nummela  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Opettaja: professori Timo Toikko    Tenttikirjallisuus:    1) Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos);    2) Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005    3) Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti kaikille avointa: kaikki halukkaat ovat tervetulleita suorittamaan opintoja taustasta riippumatta. Avoin yliopisto-opetus on myös ajan, paikan ja opiskelijan tavoitteiden suhteen joustava. Opetus on yliopiston opetussuunnitelman mukaista ja.. Avoin yliopisto ja tuet? Valitse tämä, jos kysymyksesi ei sovi mihinkään muuhun keskustelualueeseen. Voit kysyä esimerkiksi korkoavustuksesta ja opintolainan Voit saada opintotukea avoimen yliopiston opintoihin, jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja opinnot kuuluvat tutkintoosi Suoritustavat: Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät, omatoiminen työskentely 91 t. Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu kaksi kertaa myöhemmin ilmoittavana aikana. Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 (3 oppituntia ja tauko)( Yht. 6 t)Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Video: Avointa yliopisto-opetusta Joensuussa - Riveria kesäyliopist

Sisältö Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.AY5513003 Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi, 2 op    * Koulutuksen ajankohta: kevät 2021    * Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu    * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.    * Opetuksen aika ja paikka Verkko-opintojakso keväällä 2021.  Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista.    * Opettaja: ma. professori, YTT Sanna Laulainen

Hakuaika Hakuaika kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 4.7. – 28.8. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä. The Open University's range of online degrees allow you to learn a subject in depth, have the flexibility to fit your studies around your working life, enjoy top class teaching and benefit from the convenience that comes with studying online. For most of our undergraduate online degree courses you don't need.. AY5513002 Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi, 2 op    * Koulutus alkaa: Kevät 2021    * Opetustapa: Lähiopetus    * Opiskelumuoto: Monimuoto-opetus    * Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.    * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.    * Opetuksen aika ja paikka: Kevät 2021. Lähipetuksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, yht. 20 tuntia.     * Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen    * Lisätietoja: Jakson voi korvata suorittamalla Tilastotieteen johdantokurssin 5 op.    * Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella, ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli- ja abikursseja ympäri vuoden. Runsaasti erilaisia verkko-opintoja! Kokemuksia Tampereen kesäyliopistosta. Kurssin sisältö ja toteutus olivat timanttiset Arviointi Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla.Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hyödynnämme tietoverkkoja ja verkko-opiskelua kaikilla koulutusaloilla. Verkko-opiskelu tukee lähiopetusta ja työssäoppimista. Opiskelun mahdollistaminen ajasta ja paikasta riippumatta on tärkeä osa aikuisopiskelijoiden palvelua

AY7025111 KOKOUS JA NEUVOTTELU YHTEISTYÖN VÄLINEINÄ, 3 OP Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin. Opettaja: FT Juha LeskinenYksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelupaikoista voi tiedustella myöhemmin syksyllä 2019.Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2020 Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op   * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä   * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 5.11.2018 ma 06.00-20.00 18.01.2019 pe 08.00-12.00 4.3.2019 ma 16.00-20.00 06.05.2019 ma 16.00-20.00 5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op

Verkko-opinnot (etäopinnot): Verkko-opinnot ja itsenäiset opinnot

Oppimateriaalit: kaikille yhteinen kirjallisuus - Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I. 2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykoen kehitys. (s. 1-230) - Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.).Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 op Lääkeaineiden orgaaninen kemia, 4 op Fysikaalinen farmasia, 2 op Lääkkeet terveydenhuollossa, 5 op Perusfarmakologia, 3 op Solubiologia farmasian opiskelijoille, 3 op Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka, 4 op Oletko kiinnostunut asiasta avoin yliopisto? Olet oikeassa paikassa! Täältä löydät sivuja, jotka liittyvät aiheeseen avoin yliopisto. aikuiskoulutus aikuisopiskelu avoimet yliopisto opinnot avoin korkeakoulu avoin yliopisto avoin yliopisto opetus nyt opetus tietopalvelu The Open University offers flexible part-time study, supported distance and open learning for undergraduate and postgraduate courses and qualifications Lähitapaamiset,    * Orientaatio 3 tuntia   * Kokoontuminen  Oppimateriaali: 1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. 2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos. Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: PsM Tiina Immonen

Oppimateriaalit: Oheiskirjallisuus: valtakunnalliset varhaiskasvatuksen ja opetussuunnitelmien perusteet, kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava ajankohtainen kirjallisuus Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina mutta niihin sisältyy myös muutama lähiopetuspäivä. Aikatauluista ja opintoihin hakemisesta päivitetään lisätietoa näille sivuille vuoden 2020 aikana. Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa Lukuvuoden aikataulusta löydät esimerkiksi opinnoille ilmoittautumisen ajankohdat, uusintatilaisuudet ja niihin ilmoittautumisen aikataulun sekä valmistumiseen liittyviä aikatauluja.

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.- tehtävien palautuspäivä ti 12.2.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 14.2.2019 klo 17.00-20.00

Turun yliopiston avoin yliopisto - College & University Faceboo

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET) Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. Aika ja paikka  aloitus syyskuu 2020 (aika tarkentuu) Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Avoin AMK Tampereen korkeakouluyhteisö Avoimet verkko-opinnot

Kirjallisuus 1. Luentomoniste. 2. Kaisto, Janne - Lohi, Tapani: Johdatus varallisuusoikeuteen, 2008. Sivut 1-163 ja 219-285. 3. Villa, Seppo - Ossa, Jaakko - Saarnilehto, Ari: Yritysmuodot, 2007.Sisältö Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös. Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle. Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana. Ilmoittautumistiedot Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!AY5010102J  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 3 op    * Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu    * Opettaja: YTT Timo Tammi    * Suoritustapa: Verkkotentti    * Kirjallisuus: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.    * Arviointi Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.    * Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: ajankohdat ilmoitetaan myöhemminOppimateriaalit: Eriytyvän osan kirjallisuus: B. VAKA: - Opettajan jakama materiaali. - Meretniemi, M. 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. (Soveltuvin osin, s. 1-155, 282-317). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0203-4Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu 4 kertaa myöhemmin ilmoittavina aikoina. Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 (3 oppituntia ja tauko)(Yht. 12 t)Valinnaiset opintojaksot  10 op Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot  2 op Digiajan työelämä  3 op Elinvoimainen organisaatio  3 op Eri-ikäiset työyhteisössä   2 op Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa  2 op Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä  3 op Oman osaamisen tunnistaminen  3 op Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta   2 op Työ- ja organisaatiopsykoen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi  2 op1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)    Ajankohta: syksy 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Suoritustapa: verkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)     chat-ohjaus  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Tentit loka-, marras- ja joulukuu (yleisinä tenttipäivinä, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)

 • Flüchtlingspolitik in deutschland.
 • Maakellari lämpötila.
 • Walbro wyl.
 • Automaattivaihteisto jarru.
 • Volvo raskaskonehuolto.
 • Ampumahiihto maailmancup pisteiden jako.
 • Idols 2017 jaksot.
 • Alivuokrasopimus asuinhuoneistoa varten.
 • Kuinka kirkastaa silmiä.
 • Nettikaluste.
 • Newroz loviisa.
 • The black eyed peas i gotta feeling.
 • Seven sisters stalin.
 • Pienet tunnelmalliset häät.
 • Liikennemerkki kaksisuuntainen liikenne.
 • Mesoteliooma yleisyys.
 • Security cast.
 • Invertterin kytkentä asuntoautoon.
 • Triathlon maajoukkue.
 • Syaani kaasu.
 • Maailman suurin kultaharkko.
 • Santeri kiiveri facebook.
 • Landscape design.
 • Mckone kouvola.
 • Peruskallion syvyys.
 • Eminem feat sia.
 • Petri räisänen 2017.
 • Vanhat ulko ovet.
 • Teriyaki kanaa.
 • Jean butler.
 • Storbritannien invånare 2017.
 • Helsingin hovioikeus tuomiot.
 • Metyyliselluloosa.
 • Lievä malaria.
 • Lävistyskorut kuopio.
 • Christina hendricks 2016.
 • Netflix download to tablet.
 • Veteraanin iltahuuto hautajaiset.
 • Facebook kaverin päivitykset ei näy.
 • Lakritsijauhe mokkapalat.
 • Msc kreuzfahrten ohne einzelkabinenzuschlag.